แจ้งแผนพัฒนาบุคลากร และการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดำเนินการไปตามวิสัยทัศน์ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งให้ “บุคลากรมีสมรรถนะระดับนานาชาติและทำงานด้วยวิถีพุทธ” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประการ คือ ๑.เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร ๒.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน ๔.เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรและความผูกพันและกำหนดเป้าประสงค์ที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ จำนวน ๙ เป้าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วัด ๑๔ กลยุทธิ์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากรของทุกส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ส่วนงานดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและรายงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงานแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐