ประชุมเฉพาะกิจบุคลากรกองกลาง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองกลางสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลางนัดประชุมบุคลากรในสังกัดทำความเข้าใจ มอบหมายงาน ให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ในการประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐