การอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs Morning session 16/6/2564

การอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs”

บันทึกความรู้โดย ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง

ในช่วงเช้า วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

*ดาวน์โหลดรูปภาพนี้