กองกลาง ถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วันนี้ (19 มิถุนายน 2560) พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยกองกลาง เดินทางไปถ่ายทอดแผนแม่บท แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ช่วงเช้า มีการประเมินผลก่อนฝึกอบรมแบบออนไลน์ ด้วย application Socrative Student ผลประเมินเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สนุกกับการเรียนรู้ ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ความเสี่ยงในงานบริหารงานบุคคล โดยคุณมณีมัญช์ เชษฐสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจสอบภายใน

ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายและกิจกรรมบูรณาการ แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร มจร 2560-2564  และแผนสืบเนื่อง ได้แก่แผนแม่บทการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย กระบวนการดำเนินการระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล (HRIS) ระยะที่ 1 ต่อเนื่องระยะที่ 2 แนวทางการกำหนดสมรรถนะบุคลากร การดำเนินการเกี่ยวกับระบบวัดผลประเมินผลใหม่

ช่วงท้ายเป็นกิจกรรมวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานกระบวนงานด้วยโปรแกรม Bizagi Modeler  พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนกระบวนงาน ผลการวิเคราะห์ภาระงานสายวิชาการ คือ กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา   ส่วนการวิเคราะห์ภาระงานสายปฏิบัติการ คือ กระบวนพิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินประจำปีบุคลากรและลูกจ้างของส่วนงาน

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหารงานบุคคล ประเด็นสำคัญคือ

1.การขอกำหนดตำแหน่งใหม่ประเภทวิชาการ – สามารถทำได้ใช้เงินรายได้ส่วนงาน มีการวิเคราะห์ภาระงาน แผนงบประมาณ และเงื่อนไขการประเมิน ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ข้อแนะนำเพิ่มเติม คือ ควรมีการจัดทำแม่บทการพัฒนาส่วนงาน กลยุทธ์ทางการเงิน แผนหลักสูตร แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เห็นความยั่งยืนของการพัฒนาส่วนงาน ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

2.การย้ายจากสายปฏิบัติการ ไปสายวิชาการ ทำได้หรือไม่ – ต้องมีตำแหน่งวิชาการว่าง (หรือกำหนดตำแหน่งใหม่) แล้วไปสอบคัดเลือกตามกระบวนการ