กองกลาง เริ่มถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 2560-2564

วานนี้ (13 มิถุนายน 2560)
พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยกองกลาง เดินทางไปถ่ายทอดแผนแม่บท แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาระสำคัญ คือแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร มจร 2560-2564  และแผนสืบเนื่อง ได้แก่แผนแม่บทการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย กระบวนการดำเนินการระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล (HRIS)

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ความเสี่ยงในงานบริหารงานบุคคล โดยคุณมณีมัญช์ เชษฐสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรกระบวนการด้วย

การถ่ายทอดและฝึกอบรม มีการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผลประเมินเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สนุกกับการเรียนรู้

ช่วงท้ายของวัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหารงานบุคคล ประเด็นสำคัญคือ
1.การต่อสัญญาจ้าง – ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัย
2.จ้างลูกจ้างใหม่ – ให้ส่วนงานตั้งเรื่องไปพร้อมกับการต่อสัญญา ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด
3.มาตรฐานภาษาอังกฤษ – อนุโลมผู้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบวัดผล และรอผลสอบ
4.การขอกำหนดตำแหน่งใหม่ประเภทวิชาการ – สามารถทำได้ใช้เงินรายได้ส่วนงาน มีการวิเคราะห์ภาระงาน แผนงบประมาณ และเงื่อนไขการประเมิน ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

5.การย้ายจากสายปฏิบัติการ ไปสายวิชาการ ทำได้หรือไม่ – ต้องมีตำแหน่งวิชาการว่าง (หรือกำหนดตำแหน่งใหม่) แล้วไปสอบคัดเลือกตามกระบวนการ
6.ทดแทนตำแหน่งเกษียณ ระยะเวลา- อาจทำได้ ให้มีหนังสือแจ้งการไม่จ้างต่อผู้เกษียณเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงนามรับทราบ จากผู้รับแจ้ง เป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกแทนตำแหน่งผู้เกษียณ
7.สวัสดิการผู้เกษียณ – ยังไม่มี เพราะ มจร มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว
แนวทาง ควรส่งเสริมบุคลากรวางแผนเกษียณ มีกองทุน LTF/RMF ให้เลือกลงทุน และจ่ายเงินเป็นรายเดือน ลักษณะเดียวกันกับ กบข. ซึ่งบุคลากรดำเนินการเองเป็นการส่วนบุคคล

ผอ.กองกลาง ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร มจร

คุณมณีมัญช์ เชษฐสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล นำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ บริหารความเสี่ยงงานบุคคล
ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก