รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม

๑. ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. มีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ตามเกณฑ์ในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ เขียนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานขนาดย่อ ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษเอสี่ (ตามแบบประเมิน ๒) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

– กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางหน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามช่องทางที่กำหนด

ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง

CADProject61_CareerPath