วิทยาเขตพะเยา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร บูรณาการกับแผนฯ ๑๒

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงาน วิทยาเขตพะเยา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร บูรณาการกับแผนฯ ๑๒ เพื่อมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน โดยมีทีมงานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเชิงกลยุทธ์” รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การควบคุมภายใน : เครื่องมือช่วยให้บริหารงานสู่ความสำเร็จ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกระบวนการ ของกลุ่มงานพัฒนางานบุคลากร กองกลาง ณ วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย