มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562

ระยะที่ ๑  ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2562

ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม

๑. ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ หรือ ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร)

๒. มีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ขนาดย่อ ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษเอสี่ (A4) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

 

ส่งใบสมัครพร้อมเค้าโครงผลงาน ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  รับจำนวนจำกัดเพียง ๖๐ รูป/คน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  มีเอกสารประกอบครบถ้วน และลำดับการส่งใบสมัครทางอีเมล์ center@mcu.ac.th

 

ดาวน์โหลด   เอกสารใบสมัคร