คำสั่งที่ ๙๙๐/๒๕๖๑ และ ๙๙๑/๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งที่ ๙๙๐/๒๕๖๑  เรื่อง  มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิการบดีสั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานแทนอธิการบดี

และคำสั่งที่ ๙๙๑/๒๕๖๑  เรื่อง การสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางแห่งการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน

สามารถดาวโหลดคำสั่งทั้งสองฉบับได้ที่นี่