ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

องทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  • เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ID : 628 150 1091
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://central.mcu.ac.th/?p=8343 
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://forms.gle/3CnGAXipEcyELRXx8
QR Code ลงทะเบียน

*แหล่งข่าว : https://pvd.mcu.ac.th/?p=781