สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 1. นักจัดการงานทั่วไป
 2. นักทรัพยากรบุคคล
 3. นักวิชาการศึกษา
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 5. นักวิเทศสัมพันธ์
 6. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 7. นักประชาสัมพันธ์
 8. นักวิชาการการเงินและการบัญชี
 9. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 10. นักวิชาการพัสดุ
 11. นิติกร
 12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 13. บรรณารักษ์