ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘
*************************************
          ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังทราบแล้ว นั้น
          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการคลี่คลายลงและภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ รวมทั้งมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ อันเนื่องจากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี และมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั่วถึง ดังนั้น จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘ ดังต่อไปนี้
  • ๑. การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผล การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการในพื้นที่ (Onsite) ของมหาวิทยาลัย ยกเว้น ระดับบัณฑิตศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ (Onsite) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
  • ๒. ให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) ของมหาวิทยาลัย
  • ๓. ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
          กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕