เกียรติบัตร ส่วนงานที่นำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕

รหัสชื่อส่วนงานประเภทชื่อผลงานรางวัลระดับดาวน์โหลดเกียรติบัตร
101วิทยาเขตเชียงใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการอย่างมืออาชีพโดยใช้ชุมชนนักปฏิบัติการ (Professional Learning Community: PLC) ณ โรงเรียนบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ดีเลิศClick!
102วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนด้านการจัดการเรียนการสอนสอนออนไลน์อย่างไรให้มีความสุข (Happy Teaching Online)ดีเด่นClick!
103วิทยาเขตนครศรีธรรมราชด้านการจัดการเรียนการสอนยกระดับกระบวนการปฏิบัติการบริหารการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายภายใต้ชีวิตวิถีใหม่...หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชมาตรฐานClick!
104วิทยาเขตนครราชสีมาด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ (English Teaching in the 21st Century )มาตรฐานClick!
105วิทยาเขตแพร่ด้านการจัดการเรียนการสอนกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่ง ทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาเขตแพร่มาตรฐานClick!
106วิทยาเขตพะเยาด้านการจัดการเรียนการสอนการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย ADDIE model (ปีที่ ๒)มาตรฐานClick!
107วิทยาเขตพะเยาด้านการจัดการเรียนการสอน“ลดภาระงาน เพิ่มองค์ความรู้”มาตรฐานClick!
108วิทยาลัยสงฆ์เลยด้านการจัดการเรียนการสอน“หมวก ๖ ใบ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นง่ายใช้แต่งกลอน”มาตรฐานClick!
109วิทยาลัยสงฆ์นครพนมด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดสอบวัดผลการศึกษา (MCU e-testing)มาตรฐานClick!
110วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯด้านการจัดการเรียนการสอนLearn and Work การจัดการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์มาตรฐานClick!
111วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดทำ มคอ.๓ ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานClick!
112วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิด้านการจัดการเรียนการสอนกระบวนการสร้าง SMART Classroom OnlineมาตรฐานClick!
201วิทยาเขตนครสวรรค์ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์งานวิจัยรับใช้สังคมดีเลิศClick!
202สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์BRI ONE STOP SERVICE ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดีเด่นClick!
203วิทยาเขตหนองคายด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยววัดและพุทธสถานตามเส้นทางท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคายมาตรฐานClick!
204วิทยาเขตขอนแก่นด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย MCUKKมาตรฐานClick!
205วิทยาเขตนครราชสีมาด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์e-Buddhist Art GalleryมาตรฐานClick!
206วิทยาเขตพะเยาด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์“การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา”มาตรฐานClick!
207วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PARมาตรฐานClick!
208วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์เทคนิคการทำวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานClick!
301กองกลาง สำนักงานอธิการบดีด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper)ดีเลิศClick!
302สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดีด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการคู่มือปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาคดีเด่นClick!
303กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการ“การประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE Official Account สร้างรูปแบบ Content เพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”มาตรฐานClick!
304สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลในเว็ปไซต์และวิธีการสืบค้นข้อมูลในเว็ปไซต์มาตรฐานClick!
305บัณฑิตวิทยาลัยด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการการบริหารจัดการงบประมาณส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัยมาตรฐานClick!
306สถาบันวิปัสสนาธุระด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบยื่นขอหนังสือรับรองการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามาตรฐานClick!
307ส่วนบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการการยื่นต่อสัญญาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ AM และ FMมาตรฐานClick!
308สถาบันพระไตรปิฎกด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการการจัดทำสารสนเทศฐานข้อมูลพระไตรปิฎกมาตรฐานClick!
309วิทยาเขตขอนแก่นด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการรูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบ IPOOI หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษามาตรฐานClick!
310วิทยาเขตขอนแก่นด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (MCUKK TQF)มาตรฐานClick!
311วิทยาเขตอุบลราชธานีด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารสนเทศในส่วนงาน วิทยาเขตอุบลราชธานีมาตรฐานClick!
312วิทยาเขตพะเยาด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาวารสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (JSBS)มาตรฐานClick!
313วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการHappy workplace หลักการทำงานที่ยั่งยืนมาตรฐานClick!
314วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศการบริการงานทะเบียนผ่านระบบ Google SitesมาตรฐานClick!
315วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาตรฐานClick!
316วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการระบบการจัดการ การประชุม ด้วย Google SheetsมาตรฐานClick!
317วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของส่วนงาน มจรมาตรฐานClick!