ประกาศผลการตัดสินรางวัลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศผลการตัดสินรางวัลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕

“๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”

 

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

 

 ประเภท ส่วนงาน ๑.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน

ที่ ส่วนงาน ชื่อผลงาน ผ่านระดับ
๑. วิทยาเขตเชียงใหม่

 

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการอย่างมืออาชีพโดยใช้ชุมชนนักปฏิบัติการ (Professional Learning Community: PLC) ณ โรงเรียนบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดีเลิศ
๒. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

 

สอนออนไลน์อย่างไรให้มีความสุข (happy teaching online) ดีเด่น
๓. วิทยาลัยเขตนครศรีธรรมราช ยกระดับกระบวนการปฏิบัติการบริหารการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายภายใต้ชีวิตวิถีใหม่…หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาตรฐาน
๔. วิทยาเขตนครราชสีมา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (English Teaching in the 21st Century ) มาตรฐาน
๕. วิทยาเขตแพร่ กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่ง ทางวิชาการ ประจำปี 2565 วิทยาเขตแพร่ มาตรฐาน
๖. วิทยาเขตพะเยา การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ  โดย ADDIE model (ปีที่ ๒) มาตรฐาน
๗. วิทยาเขตพะเยา “ลดภาระงาน เพิ่มองค์ความรู้” มาตรฐาน
๘. วิทยาลัยสงฆ์เลย “หมวก ๖ ใบ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นง่ายใช้แต่งกลอน” มาตรฐาน
๙. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดสอบวัดผลการศึกษา (MCU e-testing) มาตรฐาน
๑๐. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี ทวารวดีฯ Learn and Work การจัดการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์ มาตรฐาน
๑๑. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง การจัดทำ มคอ.3 ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน
๑๒. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ กระบวนการสร้าง SMART Classroom Online มาตรฐาน

 

ประเภท ส่วนงาน ๑.๒ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ที่ ส่วนงาน ชื่อผลงาน ผ่านระดับ
๑. วิทยาเขตนครสวรรค์ งานวิจัยรับใช้สังคม ดีเลิศ
๒. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 

BRI ONE STOP SERVICE ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดีเด่น
๓. วิทยาเขตหนองคาย เส้นทางท่องเที่ยววัดและพุทธสถานตามเส้นทางท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย มาตรฐาน
๔. วิทยาเขตขอนแก่น ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย MCUKK มาตรฐาน
๕. วิทยาเขตนครราชสีมา e-Buddhist Art Gallery มาตรฐาน
๖. วิทยาเขตพะเยา “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” มาตรฐาน
๗. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAR มาตรฐาน
๘. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เทคนิคการทำวิจัยที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

 

ประเภท ส่วนงาน ๑.๓ ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบบริหารจัดการ

ที่ ส่วนงาน ชื่อผลงาน ผ่านระดับ
๑. กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี

การยกระดับประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper) ดีเลิศ
๒. สำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานอธิการบดี

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค ดีเด่น
๓. กองสื่อสารองค์กร

สำนักงานอธิการบดี

“การประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE Official Account สร้างรูปแบบ Content เพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” มาตรฐาน
๔. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

ระบบการจัดเก็บข้อมูลในเว็ปไซต์และวิธีการสืบค้นข้อมูลในเว็ปไซต์ มาตรฐาน
๕. บัณฑิตวิทยาลัย การบริหารจัดการงบประมาณส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย มาตรฐาน
๖. สถาบันวิปัสสนาธุระ การใช้งานระบบยื่นขอหนังสือรับรองการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มาตรฐาน
๗. ส่วนบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม การยื่นต่อสัญญาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ AM และ FM มาตรฐาน
๘. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา การจัดทำสารสนเทศฐานข้อมูลพระไตรปิฎก มาตรฐาน
๙. วิทยาเขตขอนแก่น รูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบ IPOOI หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มาตรฐาน
๑๐. วิทยาเขตขอนแก่น ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (MCUKK TQF) มาตรฐาน
๑๑. วิทยาเขตอุบลราชธานี การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารสนเทศในส่วนงาน วิทยาเขตอุบลราชธานี มาตรฐาน
๑๒. วิทยาเขตพะเยา กระบวนการพัฒนาวารสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (JSBS) มาตรฐาน
๑๓. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน Happy workplace หลักการทำงานที่ยั่งยืน มาตรฐาน
๑๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ระบบสารสนเทศการบริการงานทะเบียนผ่านระบบ Google Sites มาตรฐาน
๑๕. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มาตรฐาน
๑๖. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ระบบการจัดการ การประชุม ด้วย Google Sheets มาตรฐาน
๑๗. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของส่วนงาน มจร มาตรฐาน

 

ประกาศ ณ วันที่   ๙   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย