เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน คณะทำงาน คณะกรรมการ และผู้นำเสนอแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕

ลำดับชื่อ นามสกุลประเภทดาวน์โหลดเกียรติบัตร
1พระปลัดโกมุท จีวัลย์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
2พระครูศรีธรรมวราภรณ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
3นางอิงอร บุตรศรีผาผู้เข้าร่วมงาน Click!
4ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอผู้เข้าร่วมงาน Click!
5พระครูสุนทรวีรบัณฑิต, ผศ.ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
6ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชคผู้เข้าร่วมงาน Click!
7ณณภพ มงคลยศพรผู้เข้าร่วมงาน Click!
8พระปลัดยี่แก้ว ธมฺมจาโร (สมงาม)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
9พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร, ผศ.ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
10พระครูปลัดพงษ์พันธ์ วํสวโร (ทองสวัสดิ์)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
11นายสุว้ตร์ ทวนท้าวผู้เข้าร่วมงาน Click!
12นางกัญญาพร สุทธิพันธ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
13พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ, ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิดา มั่นคงผู้เข้าร่วมงาน Click!
15พระปราโมทย์ พุทฺธธมฺโม(แซ่ลี้)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
16ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.สุกานดา​ จันทวารีย์​ผู้เข้าร่วมงาน Click!
17พระครูศรีปริยัติการผู้เข้าร่วมงาน Click!
18นายอนุรักษ์ วงค์เขียวผู้เข้าร่วมงาน Click!
19พระธนาดล กิตฺติปาโล (ไชยสถาน)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
20นายวิศรุต จิมานังผู้เข้าร่วมงาน Click!
21พระมหาประสพสุข ปิยภาณี (สุขล้วน)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
22นายจอมพณ สมหวังผู้เข้าร่วมงาน Click!
23นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
24พระครูสังฆรักษ์สวงค์ นาถสีโลผู้เข้าร่วมงาน Click!
25พระใบฏีกาปราโมท สงวนวงษ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
26นางสาว​พัชรี​ญา ​ฟอง​จัน​ตา​ผู้เข้าร่วมงาน Click!
27นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณีผู้เข้าร่วมงาน Click!
28พระเจริญ ภนฺทมุตฺโต (สมอ่อน)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
29นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจผู้เข้าร่วมงาน Click!
30นางรัชนี ฐิติรักษ์วงศ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
31พระทวี ธนปาโล (ตูนก่อ)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
32พระมหาดัสกร สุจิตฺโตผู้เข้าร่วมงาน Click!
33พระมหาทรงชัย..ธมมชโยผู้เข้าร่วมงาน Click!
34นายพิบูลย์ศักดิ์ เมืองโคตรผู้เข้าร่วมงาน Click!
35พระวรุฒ จนฺทวํโส บุตรสุรินทร์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
36พระมหาเตือนใจ กตธมฺโ (แก้วฝ่าย)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
37พระพงษ์ศักดิ์ ฐิติญาโณ(ประจักโก)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
38พระชวโรจน์ เทวมิตฺโต (พูลวรมงคลกิจ)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
39Sanguan Hannarongผู้เข้าร่วมงาน Click!
40ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารีผู้เข้าร่วมงาน Click!
41นายธนรัฐ อดทนผู้เข้าร่วมงาน Click!
42พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
43พระครูสมุห์ ธีระพงษ์ นรินฺโท,ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
44พระมหาสรเพ็ชร อาสโภ ปานแหลมผู้เข้าร่วมงาน Click!
45นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียรผู้เข้าร่วมงาน Click!
46พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโมผู้เข้าร่วมงาน Click!
47ดร.สมบัติ. รัตนครผู้เข้าร่วมงาน Click!
48พระมหาประทีป สญญโม,ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
49พระสุเทพ สุชาโต (ขวัญอยู่)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
50นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโรผู้เข้าร่วมงาน Click!
51ดร.มานิตา ชูช่วยผู้เข้าร่วมงาน Click!
52อมรรัตน์ เตชะนอกผู้เข้าร่วมงาน Click!
53นายนันทภพ ศิริภิพัฒน์ธนากูลผู้เข้าร่วมงาน Click!
54พระภาคิน โกวิโท(วิภพพันธุ์)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
55นายสมชาย สังคดีผู้เข้าร่วมงาน Click!
56นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาวผู้เข้าร่วมงาน Click!
57ผศ.ดร.วิทยา ทองดีผู้เข้าร่วมงาน Click!
58นางสาวชรินรัตน์ ชัยสุขผู้เข้าร่วมงาน Click!
59นายศรีมูล​ แสนเมืองมาผู้เข้าร่วมงาน Click!
60พระมหาชานนท์ สุชาโต (กล้าณรงค์)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
61พระมหาพงศธร ฐิตโสภโณ/ศรีมงคลผู้เข้าร่วมงาน Click!
62พระครูสังฆรักษ์ธวัทชัย ธมฺมธโร ถูกดีผู้เข้าร่วมงาน Click!
63พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร (สุนนท์)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
64อัญชลี เฑียรฆชาติผู้เข้าร่วมงาน Click!
65พระอธิการอรรถพล เขมปญฺโญผู้เข้าร่วมงาน Click!
66พระอธิการเตียง ธีรธมฺโม พลัดภูมีผู้เข้าร่วมงาน Click!
67กนกอร สมปราชญ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
68ผศ.พิศมัย วงศ์จำปาผู้เข้าร่วมงาน Click!
69นางพิงพร ศรีแก้วผู้เข้าร่วมงาน Click!
70ร้อย​ตำรวจ​ตรี​ ดร.สมยศ​ ปัญ​ญามาก​ผู้เข้าร่วมงาน Click!
71ผศ.ดร.ชูชาติ สุทธะผู้เข้าร่วมงาน Click!
72เสาวนีย์ ไชยกุลผู้เข้าร่วมงาน Click!
73ดร.เบญจมาศ​ สุวรรณวงศ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
74นางกรนิษฐ์ ชายป่าผู้เข้าร่วมงาน Click!
75ดร.สิทธิศักดิ์ พรมสิทธิ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
76นางศิวพร จติกุลผู้เข้าร่วมงาน Click!
77นางประพินท์ สังขาผู้เข้าร่วมงาน Click!
78เด็กชายวรรณพงษ์ นิมมานรดีผู้เข้าร่วมงาน Click!
79พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร ผู้เข้าร่วมงาน Click!
80วรวิทย์ นิเทศศิลป์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
81นายเอกปวีณ์ สังข์สุวรรณผู้เข้าร่วมงาน Click!
82ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชผู้เข้าร่วมงาน Click!
83นางสาว ดวงรัตน์ คุณดิลกสมบูรณ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
84ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศผู้เข้าร่วมงาน Click!
85พระมหาเสรี ง้าวเทพนิมิตรผู้เข้าร่วมงาน Click!
86พระมหาดวงเดือน มหาวีโรผู้เข้าร่วมงาน Click!
87พระมหาธนวัฒน์ วฑฺฒนเมธีผู้เข้าร่วมงาน Click!
88พระมหายงวิทย์ ธมฺมวีรสุธีผู้เข้าร่วมงาน Click!
89พระมหาสุพร​ รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
90นางสาวปวีณา สิงห์คำคาผู้เข้าร่วมงาน Click!
91พระวังวล สิริมงฺคโลผู้เข้าร่วมงาน Click!
92พระครูพิศาลสรกิจ,ผศ.ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
93ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
94ดร.วารีญา ม่วงเกลี้ยงผู้เข้าร่วมงาน Click!
95พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดรผ.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
96ดวงฤดี ธนะสารผู้เข้าร่วมงาน Click!
97นางสาวศศิธร ล่องเลิศผู้เข้าร่วมงาน Click!
98นางสาววนิศา ชาญประเสริฐผู้เข้าร่วมงาน Click!
99พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
100ผศ.คนอง วังฝายแก้วผู้เข้าร่วมงาน Click!
101นายวุฒิเมธส์ วังคำผู้เข้าร่วมงาน Click!
102ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
103นางอุมาพร โคกกรวดผู้เข้าร่วมงาน Click!
104พระมหาสนั่น อเนญฺชชโย (หมายเทียบ)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
105นายวิสุทธิพงษ์ ดวงตาผู้เข้าร่วมงาน Click!
106พระ ณัฐพล ขันติพะโล (ชมภูนาค)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
107ส.ณอิทธิกร เภาโพธิ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
108พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป (วิชัย)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
109นางสาว สุกัญญา รักบำรุงพงศ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
110นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
111นายเอกลักษณ์ คงทิพย์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
112รัชนีวรรณ ไกรดวงผู้เข้าร่วมงาน Click!
113สามเณร ณัฐวุฒิ เกื้อบุตรผู้เข้าร่วมงาน Click!
114พระครูวรวรรณวิฑูรย์,ผศ.ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
115นางสาวสิริกานดา คำแก้วผู้เข้าร่วมงาน Click!
116พระปลัดวรพจน์ อินฺทปญฺโญ (เทียนประเสริฐ)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
117นายนพดล อินปิงผู้เข้าร่วมงาน Click!
118นางสาวเพ็ญประภา เหล่าทะนนท์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
119ณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัยผู้เข้าร่วมงาน Click!
120นางสาวธญัชภาวิ์ ชัยประภาผู้เข้าร่วมงาน Click!
121พระอลังการ โชติญาโณผู้เข้าร่วมงาน Click!
122นางจงจิตร แสงทองผู้เข้าร่วมงาน Click!
123นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักรผู้เข้าร่วมงาน Click!
124นางสาวกุลดี ยศพิมพ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
125นางสาวมินตรา กาลนิลผู้เข้าร่วมงาน Click!
126ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่าผู้เข้าร่วมงาน Click!
127ธัชชัย สมปานผู้เข้าร่วมงาน Click!
128นางสาวพัชรวรรณ สวัสดีผู้เข้าร่วมงาน Click!
129ธีรวัฒน์ ผัดผ่องผู้เข้าร่วมงาน Click!
130นางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
131นายภูเรือ วิรามผู้เข้าร่วมงาน Click!
132พระมหาสุเทพ สุแณฺฑิโตผู้เข้าร่วมงาน Click!
133นายณพนต์ ทองยวงผู้เข้าร่วมงาน Click!
134นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลาผู้เข้าร่วมงาน Click!
135นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัสผู้เข้าร่วมงาน Click!
136นางสาวอมรศิริ อุ่นละม้ายผู้เข้าร่วมงาน Click!
137พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโทผู้เข้าร่วมงาน Click!
138นางสาวดวงเดือน ขัยชนะผู้เข้าร่วมงาน Click!
139พระครูสาธุกิจโกศล ผศ.ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
140นางสุดฤทัย จันทรวงษ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
141นายจ่ามยุ้น ลุงเฮืองผู้เข้าร่วมงาน Click!
142ลฎารัชณ์ เกษรบัวผู้เข้าร่วมงาน Click!
143นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
144นายณฐพัชร์ แนมบัวผู้เข้าร่วมงาน Click!
145ดร.อุดร จันทวันผู้เข้าร่วมงาน Click!
146พระมหาวริทธิ์ธร วรเวทีผู้เข้าร่วมงาน Click!
147พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธีผู้เข้าร่วมงาน Click!
148นายธนา เทียนจิตราเพ็ชรผู้เข้าร่วมงาน Click!
149พระครูสมุห์ธนพล กิตฺติธโรผู้เข้าร่วมงาน Click!
150พระมหาไพฑูรย์ วรรณบุตรผู้เข้าร่วมงาน Click!
151ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
152นางสาวนุสรา พุฒซ้อนผู้เข้าร่วมงาน Click!
153รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ผู้เข้าร่วมงาน Click!
154นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้ผู้เข้าร่วมงาน Click!
155นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทองผู้เข้าร่วมงาน Click!
156นายจิตตกร จันทร์ศิลป์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
157สุรวงศ์​ ศรคำรณผู้เข้าร่วมงาน Click!
158นางสาวกัญญาภัค เจริญดีผู้เข้าร่วมงาน Click!
159พระสุกฤษฏิ์ ปิยสีโล (ทะรินทร์)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
160พิมพิศา ไชยชินผู้เข้าร่วมงาน Click!
161นางสาวยศวดี อารมณ์ดีผู้เข้าร่วมงาน Click!
162พระจวน สิริวฑฺฒโนผู้เข้าร่วมงาน Click!
163อภิชาติ รอดนิยมผู้เข้าร่วมงาน Click!
164พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณฺโณผู้เข้าร่วมงาน Click!
165พระมหาวิชัย โชติโย (สุทธิบุตร)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
166นางสาวปรานอม ดีอาจผู้เข้าร่วมงาน Click!
167นางคำกอง ฮาดภักดีผู้เข้าร่วมงาน Click!
168นายเอกชัย พิมพะเคณาผู้เข้าร่วมงาน Click!
169นางสาวพิมรพรไพ ไกรสะอาดผู้เข้าร่วมงาน Click!
170พระอธิการทวีศักดิ์ สุจิตโต ข่วงสิมมาผู้เข้าร่วมงาน Click!
171นายไชยรัตน์ ปัญญาเอกผู้เข้าร่วมงาน Click!
172Khamlek panyachithผู้เข้าร่วมงาน Click!
173พระมหาชัชวาลย์ ชยาวุฑฺโฒ หลอดเพ็ชรผู้เข้าร่วมงาน Click!
174นางชมชื่อ เกษาภรณ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
175พระพรชัย วรชโยผู้เข้าร่วมงาน Click!
176นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูงผู้เข้าร่วมงาน Click!
177นายอนันต์ คติยะจันทร์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
178พระครูอุดมฐิติคุณ อนุตฺตโร/จำปาศรีผู้เข้าร่วมงาน Click!
179พระมหาปฐมวรรธ เขมจิตฺโต(ศรีหะ)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
180ดร.สันทัด จันทร์ทาทองผู้เข้าร่วมงาน Click!
181นางวรษา ขุนสนธิผู้เข้าร่วมงาน Click!
182นายไว ชึรัมย์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
183ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวันผู้เข้าร่วมงาน Click!
184นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุลผู้เข้าร่วมงาน Click!
185นายวันชัย ชูศรีสุขผู้เข้าร่วมงาน Click!
186นายวีรพล พิชนาหะรีผู้เข้าร่วมงาน Click!
187ทักษิณ ดีสมผู้เข้าร่วมงาน Click!
188นางสาวอนุสรา บุญเสร็จผู้เข้าร่วมงาน Click!
189พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ วิ.(อุทิศ. ตาตะมิ)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
190นางสาวจันทิรา บุตรดีผู้เข้าร่วมงาน Click!
191นางสาวจิตรลดา ประสงค์สุขผู้เข้าร่วมงาน Click!
192พระภณัฐชรินทร์ ญาณทีโป (กลมประโคน)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
193นางสวาวเกษศิรินทร์ ปัญญาเอกผู้เข้าร่วมงาน Click!
194พระมหาอภัย ฐิตวีริโยผู้เข้าร่วมงาน Click!
195มาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุลผู้เข้าร่วมงาน Click!
196mokpts2342@gmail.comผู้เข้าร่วมงาน Click!
197นางสาววรรณวรางค์ โพธิคามบำรุงผู้เข้าร่วมงาน Click!
198นางสาวกาญจนา มาลัยทองผู้เข้าร่วมงาน Click!
199พระครูนิสิตธรรมานุยุตผู้เข้าร่วมงาน Click!
200นายวิษณุ ศักดาเดชเรืองศรีผู้เข้าร่วมงาน Click!
201นางสาวประพร คำแกแวผู้เข้าร่วมงาน Click!
202นางสาวศศิธร สุขแจ่มผู้เข้าร่วมงาน Click!
203พระวราวุฒิ วิสุทธิสีโล (สุทธิประภา)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
204นางสุรีรัตน์ บุญหล้าผู้เข้าร่วมงาน Click!
205นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
206นาย​สมศักดิ์​ ผล​อ่อน​ผู้เข้าร่วมงาน Click!
207วัฒนา มุลเมืองแสนผู้เข้าร่วมงาน Click!
208นางสาว วรรณา นอกไธสงผู้เข้าร่วมงาน Click!
209นางสาวปานวลัย รัตณบุตรศรีผู้เข้าร่วมงาน Click!
210พระครูสังฆรักษ์สุนทรกมล มณิโชโต (แก้วมณี)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
211ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลาผู้เข้าร่วมงาน Click!
212พัทธนันท์ นวลน้อยผู้เข้าร่วมงาน Click!
213พระมหาอำพล ธนปญฺโญ (ชัยสารี)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
214รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาผู้เข้าร่วมงาน Click!
215ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
216พระมหาวีระศักดิ์ ทินฺนวโร (บัณฑิต)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
217พระครูปริยัติวรากร,ผศ.,ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
218พระปลัดสมจิตร สิริจนฺโทผู้เข้าร่วมงาน Click!
219พระธีระพล จันทร์โนนแซงผู้เข้าร่วมงาน Click!
220พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
221นายศุภสิทธิ์ คงทนผู้เข้าร่วมงาน Click!
222พระทัศน์ สุทฺธสีโล(สีปัญญา)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
223ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลืองผู้เข้าร่วมงาน Click!
224พระอุดม อติธมฺโมผู้เข้าร่วมงาน Click!
225นายทรงพล โชติกเวชกุลผู้เข้าร่วมงาน Click!
226นายพัชรกุล นารีนุชผู้เข้าร่วมงาน Click!
227ธนวัฒน์ อาตม์สกุลผู้เข้าร่วมงาน Click!
228นายภูวนัย ปริศนาผู้เข้าร่วมงาน Click!
229พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท เสือสาผู้เข้าร่วมงาน Click!
230Phra Sisouphanh Photsaphoneผู้เข้าร่วมงาน Click!
231นางสาวเฟื่องฟ้า ชุ่มเสนาผู้เข้าร่วมงาน Click!
232บุณยนุช สุนประโคนผู้เข้าร่วมงาน Click!
233นายวรพงษ์ พรหมเสนาผู้เข้าร่วมงาน Click!
234พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป, ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
235พระมหาเกรียงไกร กิตฺติปุญฺโญ (ใจสว่าง)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
236นางสาวนารอน เวียงจันทร์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
237อลีนา สุปินะผู้เข้าร่วมงาน Click!
238นางมาลีรัตน์ พัฒนตั่งสกุลผู้เข้าร่วมงาน Click!
239นายคมจักร ศรีวิราชผู้เข้าร่วมงาน Click!
240พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ โอภาโส ตันทิกุลผู้เข้าร่วมงาน Click!
241อ.ดร.อาษา​ ศรีประวัติผู้เข้าร่วมงาน Click!
242พระพรหมพิริยะ ถาวโร (มาลัยรักษ์)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
243พระครูศรีวรพินิจ ผศ. ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
244พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโรผู้เข้าร่วมงาน Click!
245พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโสผู้เข้าร่วมงาน Click!
246นางสาวนภาพร หงษ์ทองผู้เข้าร่วมงาน Click!
247พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโทผู้เข้าร่วมงาน Click!
248พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ โอภาโส ตันทิกุลผู้เข้าร่วมงาน Click!
249พระครูปลัดวีระ ญาณวีโร (เพ่งพิศ)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
250นายนิรุต ป้องสีดาผู้เข้าร่วมงาน Click!
251พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ/สมเพ็ชรผู้เข้าร่วมงาน Click!
252นายสุชาติ ทวีแสงผู้เข้าร่วมงาน Click!
253นายธวัชชัย ศรีสุขผู้เข้าร่วมงาน Click!
254นาย จักรพันธ์ บุญสนองผู้เข้าร่วมงาน Click!
255นายสิทธิกร พันศิริผู้เข้าร่วมงาน Click!
256นาง​รัตนา ​มาก​เอียด​ผู้เข้าร่วมงาน Click!
257นาย​ธัญพ​ิ​สิษฐ์ ​มาก​เอียด​ผู้เข้าร่วมงาน Click!
258พระอธิการวิพล วิพโล/บัวทุมผู้เข้าร่วมงาน Click!
259เด็กหญิงพรชิตา จุรุวรรณผู้เข้าร่วมงาน Click!
260พระมหานพดล สุจิณฺโณผู้เข้าร่วมงาน Click!
261สามเณรสิริมงคล เทียนทองผู้เข้าร่วมงาน Click!
262พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติญาโณ, ดร.ผู้เข้าร่วมงาน Click!
263พระสุพรรณ โสภโณ ลานนท์ผู้เข้าร่วมงาน Click!
264พระมหาอำนาจ ฉนฺนธมฺโม(จันทร์ขันธ์)ผู้เข้าร่วมงาน Click!
265ดร.สุขาติ ใหมอ่อนผู้เข้าร่วมงาน Click!
266เขมวัฒน์ เอียดขาวผู้เข้าร่วมงาน Click!
267พระมหานิสนัยอํสุมาลีพลศีลธรรมผู้เข้าร่วมงาน Click!
268นางฐปนีย์ โคตรชุมผู้เข้าร่วมงาน Click!
269พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.คณะทำงาน Click!
270นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัยคณะทำงาน Click!
271นายธนวัฒน์ อาตม์สกุลคณะทำงาน Click!
272พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณคณะทำงาน Click!
273นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจคณะทำงาน Click!
274นางสาววรรณา นอกไธสงคณะทำงาน Click!
275นายขวัญตระกูล บุทธิจักรคณะทำงาน Click!
276นายภูวนัย ปริศนาคณะทำงาน Click!
277นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตรคณะทำงาน Click!
278พระปลัดโกมุท สุธีโรคณะทำงาน Click!
279นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาวคณะทำงาน Click!
280นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์คณะทำงาน Click!
281นางสาวนารอน เวียงจันทร์คณะทำงาน Click!
282นายวิศรุต จิมานังคณะทำงาน Click!
283นายพีระพล อ่อนลำเนาว์คณะทำงาน Click!
284น.ส.วรรณา นอกไธสงผู้นำเสนอผลงาน Click!
285น.ส.ธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจผู้นำเสนอผลงาน Click!
286น.ส.นภัสสร กัลปนาทผู้นำเสนอผลงาน Click!
287น.ส.รวีวรรณ วงศ์เดชานันท์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
288ผศ.ดร.สมคิด เศษวงค์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
289นายถาวร ภูษาผู้นำเสนอผลงาน Click!
290พระมหาวริทธิ์ธร วรเวทีผู้นำเสนอผลงาน Click!
291น.ส.พัชรวรรณ จันทร์มณีผู้นำเสนอผลงาน Click!
292พระมหาอภัย ฐิตวีริโยผู้นำเสนอผลงาน Click!
293พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร.ผู้นำเสนอผลงาน Click!
294พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย, ดร.ผู้นำเสนอผลงาน Click!
295รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
296พระมหากิตติ กิตฺติเมธีผู้นำเสนอผลงาน Click!
297ดร.สุนทร สายคำผู้นำเสนอผลงาน Click!
298พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญผู้นำเสนอผลงาน Click!
299ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
300ดร.สิทธิศักดิ์ พรมสิทธิ์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
301พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.ผู้นำเสนอผลงาน Click!
302ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
303นายศุภสิทธิ์ คงทนผู้นำเสนอผลงาน Click!
304ผศ.ดร. สมจิต ขอนวงค์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
305พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโทผู้นำเสนอผลงาน Click!
306นางกรนิษฐ์ ชายป่าผู้นำเสนอผลงาน Click!
307นางพิงพร ศรีแก้วผู้นำเสนอผลงาน Click!
308ร.ต.ต.ดร.สมยศ ปัญญามากผู้นำเสนอผลงาน Click!
309นายนพดล อินปิงผู้นำเสนอผลงาน Click!
310ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
311นางส่งสุข ภาแก้วผู้นำเสนอผลงาน Click!
312อาจารย์เอกลักษณ์ คงทิพย์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
313นางสาวศศิธร ล่องเลิศผู้นำเสนอผลงาน Click!
314ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
315ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ผู้นำเสนอผลงาน Click!
316พระมหาอรรถพล นริสฺสโรผู้นำเสนอผลงาน Click!
317พระมหาเกรียงไกร กิตฺติปุญฺโญ (ใจสว่าง)ผู้นำเสนอผลงาน Click!
318นายอนุรักษ์ วงค์เขียวผู้นำเสนอผลงาน Click!
319นายพัสกร อุ่นกาศผู้นำเสนอผลงาน Click!
320พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป, ดร.ผู้นำเสนอผลงาน Click!
321นายนรุณ กุลผายผู้นำเสนอผลงาน Click!
322พระครูประโชติพัชรพงศ์, ดร.ผู้นำเสนอผลงาน Click!
323นางบุณยนุช สุนประโคนผู้นำเสนอผลงาน Click!
324นางสาวกมัยธร มงคลกุลผู้นำเสนอผลงาน Click!
325พระศรีธรรมภาณี, ดร.คณะกรรมการตัดสิน Click!
326พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.คณะกรรมการตัดสิน Click!
327ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคงคณะกรรมการตัดสิน Click!
328ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์คณะกรรมการตัดสิน Click!
329ผศ.พิศมัย วงศ์จำปาคณะกรรมการตัดสิน Click!
330พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.คณะกรรมการตัดสิน Click!
331พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.คณะกรรมการตัดสิน Click!
332รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองคณะกรรมการตัดสิน Click!
333ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารีคณะกรรมการตัดสิน Click!
334ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลาคณะกรรมการตัดสิน Click!
335ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาดคณะกรรมการตัดสิน Click!
336ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภาผู้เข้าร่วมงาน Click!
337นางสาวทัศนีย์ อะโรคาผู้เข้าร่วมงาน Click!