วันพุธ, สิงหาคม 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์) ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศวันและเวลาสอบส...
Read More
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์) ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างวิชาการ (ออนไลน์)

ประกาศวันและเวลาสอบส...
Read More
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างวิชาการ (ออนไลน์)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง

แบบประเมินความพึงพอใ...
Read More
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใ...
Read More
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใ...
Read More
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใ...
Read More
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การเสนอเอกสารที่นำเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)

กลุ่มงานสารบรรณ กองก...
Read More
การเสนอเอกสารที่นำเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

*ดาวน์โหลดเอกสารประก...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “วันบุรพาจารย์ 70 ปีมหาจุฬา”
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2560
กองกลาง ถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
กองกลาง เริ่มถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 2560-2564
การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แจ้งแผนพัฒนาบุคลากร และการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประชุมเฉพาะกิจบุคลากรกองกลาง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองกลางสำนักงานอธิการบดี