ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลการของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง (สรรหา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง (สรรหา)

ᅠᅠᅠᅠตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง (สรรหา) โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ᅠᅠᅠᅠกลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง (สรรหา) จำนวน ๑ คน

ᅠᅠᅠᅠสังกัด    ตำแหน่ง           เลขที่                       ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ᅠᅠᅠᅠอาจารย์               1137002           ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ᅠᅠᅠᅠทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ᅠᅠᅠᅠระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

ᅠᅠᅠᅠ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

ᅠᅠᅠᅠ๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

ᅠᅠᅠᅠ๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

ᅠᅠᅠᅠ๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

ᅠᅠᅠᅠ๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

                  ᅠ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง


*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลการของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง (สรรหา)