ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ คณาจารย์ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำ และเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

  • ประเภทคณาจารย์ประจำ
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๔๐๓๐๑๐ พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน/วงศ์อนุ
๒๐๒๔๐๓๐๓๑ พระอุดมบัณฑิต (สมศักดิ์) สุทฺธิญาณเมธี/สีไม้
๒๐๒๔๐๓๑๐๔ พระครูธรรมธรไพบูลย์ ญาณวิปุโล/พิศาลวชิโรภาส
๒๐๒๔๐๓๑๑๐ นายศุภกิจ ภักดีแสน
๒๐๒๔๐๓๑๑๒ พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี/ศิริ

ᅠᅠᅠᅠขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

*ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

  • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๔๐๓๐๐๗ นายอดิเรก โลกะนัง
๒๐๒๔๐๓๐๐๙ นางสาวนฐนกร ธงพุทธามนท์
๒๐๒๔๐๓๐๑๑ พระมหาจักรพันธ์ สุรเตโช/สุระโพธา
๒๐๒๔๐๓๐๑๔ นางสาวทยิดา ผลสมบูรณ์
๒๐๒๔๐๓๐๑๕ พระมหาจักรเทพ จกฺกวโร/ศรีทิม
๒๐๒๔๐๓๐๑๖ พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม/มั่งคั่ง
๒๐๒๔๐๓๐๑๗ นายนรา บรรลิขิตกุล
๒๐๒๔๐๓๐๒๓ พระปลัดสมนึก ธีรปญฺโญ/กลับน้อม
๒๐๒๔๐๓๐๒๕ นางสาวณัฐธินี ชงโค
๒๐๒๔๐๓๐๒๘ นายสมจิตร บุญปก
๒๐๒๔๐๓๐๓๒ นางสาวอัจฉรา ปิยวิทยชาติ
๒๐๒๔๐๓๐๓๕ พระเรืองวิทย์ อคฺคธมฺโม/เพชรไกร
๒๐๒๔๐๓๐๓๖ พระครูจิตรการโกวิท (ปราโมทย์) สิรินนฺโท/พิทักษ์โกศล
๒๐๒๔๐๓๐๓๗ นายธนวิชญ์ กิจเดช
๒๐๒๔๐๓๐๓๘ พระปัญญา สุจิตฺโต/สีงาม
๒๐๒๔๐๓๐๓๙ พระสุรสีห์ มหาปุญฺโญ/เกิดสวัสดิ์
๒๐๒๔๐๓๐๔๒ นางอัจฉราวรรณ์ ใจยะเขียว
๒๐๒๔๐๓๐๔๓ นายปณิธาน เป็งอิ่น
๒๐๒๔๐๓๐๔๔ พระอนุชิต โอวาทกฺขโม/นาก้อนทอง
๒๐๒๔๐๓๐๕๔ พระบุญเพ็ง ปมุตฺโต/น้ำท่วม
๒๐๒๔๐๓๐๕๕ พระธีรวัฒน์ ภทฺทธมฺโม/ศิริบุตร
๒๐๒๔๐๓๐๕๗ พระครูภัทรสารสุนทร (สุรพล) อาสโภ/แย้มชุ่ม
๒๐๒๔๐๓๐๕๙ พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ/ศรียอด
๒๐๒๔๐๓๐๖๕ พระครูสิริปริยัตโยดม (เมธี) จนฺทวํโส/ไวยุวัฒน์
๒๐๒๔๐๓๐๖๖ พระแดนชัย สุริวํโส/สุริยวงศ์
๒๐๒๔๐๓๐๖๘ นายณรงค์กร ดำรงคดี
๒๐๒๔๐๓๐๗๓ นายสมชาย ลำภู
๒๐๒๔๐๓๐๗๔ พระชยพล อุทโย/บุญถาวร
๒๐๒๔๐๓๐๗๗ นายกรกต ชาบัณฑิต
๒๐๒๔๐๓๐๗๘ นางสาวโปรดปราน เสริญวงศ์สัตย์
๒๐๒๔๐๓๐๗๙ พระเมธีวัชรประชาทร (ประยูร) นนฺทิโย/สร้อยระย้า
๒๐๒๔๐๓๐๘๐ พระภัทรชัยญกรณ์ ขนฺติยุตฺโต/อูดสวย
๒๐๒๔๐๓๐๘๙ นายยุทธนา ขวัญเมือง
๒๐๒๔๐๓๐๙๒ พระครูปลัดธันรบ โชติวํโส/วงศ์ษา
๒๐๒๔๐๓๐๙๔ นางสาวภัคชุดา พูนสุวรรณ
๒๐๒๔๐๓๐๙๕ ร้อยตำรวจโท ดร.วิชิต ไชยชนะ
๒๐๒๔๐๓๐๙๘ พระครูศรีสิทธิการโกศล (นิพนธ์) วีรพโล/ทบแก้ว
๒๐๒๔๐๓๑๐๑ นางนารี วงศ์ทิม
๒๐๒๔๐๓๑๐๖ นางสาวปัทมาวดี แสนเขื่อนแก้ว
๒๐๒๔๐๓๑๐๘ พระบัวสอน สิริภทโท/ทองสลับ
๒๐๒๔๐๓๑๐๙ นางสาวรัชฎากร เอี่ยมอำไพ
๒๐๒๔๐๓๑๑๑ พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม/สูญไกร
๒๐๒๔๐๓๑๑๔ พระเทพวชิรเมธี (วีระ) วรปญฺโญ/ภูมิเมือง
๒๐๒๔๐๓๑๑๕ นายประเสริฐ บุปผาสุข
๒๐๒๔๐๓๑๒๐ พระครูโสภณธรรมวิภูษิต (สุเทพ) ชิตเทโว/บุญครอง
๒๐๒๔๐๓๑๒๓ พระวรยศ วณฺณภาโส/วรรณประภา
๒๐๒๔๐๓๑๒๖ นายพงษ์ศักดิ์ ทองละมุล
๒๐๒๔๐๓๑๒๗ VEN. ISSARIYA
๒๐๒๔๐๓๑๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์
๒๐๒๔๐๓๑๒๙ นายเอนก ณ เชียงใหม่
๒๐๒๔๐๓๑๓๙ พระปลัดเขตขันฑ์ อิสฺสโร/คนงานดี
๒๐๒๔๐๓๑๔๐ พระมหานิรุต ญาณวุฑฺโฒ/พยนต์ยิ้ม
๒๐๒๔๐๓๑๔๑ พระชีพ รกฺขิตธมฺโม/แก้วนิล
๒๐๒๔๐๓๑๔๒ พระใบฎีกาไพจิตร รตนญาโณ/คงฉิม
๒๐๒๔๐๓๑๕๐ พระปลัดสมพร กิตฺติโสภโณ/โพธิ์สุวรรณ
๒๐๒๔๐๓๑๕๓ พระลิขิต สุเขฐิโต/สอนมา
๒๐๒๔๐๓๑๕๕ พระสมุห์เกียรติกร กิตฺติเวที/พรมรัตน์
๒๐๒๔๐๓๑๖๐ นายพลสรรค์ สิริเดชนนท์
๒๐๒๔๐๓๑๖๑ นายทศพร คุ้มภัย
๒๐๒๔๐๓๑๖๒ พระมหาสิริ์ยส สิริยโส/ชาลีเปรี่ยม

ᅠᅠᅠᅠขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง C๑๑๔ และ C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

**ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง

  • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๔๐๓๐๑๘ นางสาวจิราพร อรรถารส
๒๐๒๔๐๓๐๒๒ นายชัชวาลย์ เทียงเป
๒๐๒๔๐๓๐๒๖ พระมหาสิริวัตร ปญฺญาวุฑฺโฒ/สุวรรณไตร
๒๐๒๔๐๓๐๕๖ พระชยุต ชยากโร/เข็มพะมัย
๒๐๒๔๐๓๐๖๗ นางสาวนิรวรรณ ทองมี
๒๐๒๔๐๓๑๓๗ นายกิติภูมิบดี อิศวรีขัตติยเดช จันทร์ทรง
๒๐๒๔๐๓๑๔๑ นางสาวอมรรัตน์ คำภูแสน

ᅠᅠᅠᅠขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

***ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ

  • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๔๐๓๐๐๑ นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ระหงษ์
๒๐๒๔๐๓๐๐๔ Ven.Chantha Thy
๒๐๒๔๐๓๐๐๕ นายคมกริช สุขพัตร
๒๐๒๔๐๓๐๐๖ นางปาณวาส พุ่มศรี
๒๐๒๔๐๓๐๐๘ นายธิเบต เพ็งจันทา
๒๐๒๔๐๓๐๑๙ นายอานนท์ จันทรส
๒๐๒๔๐๓๐๒๑ นายสุเทพ จีนาวุฒิ
๒๐๒๔๐๓๐๒๔ นายธนานัช เกตุแก้ว
๒๐๒๔๐๓๐๒๗ Ven.Mak Sydoktane
๒๐๒๔๐๓๐๒๙ นางสาววรพรรณ จันทรากุลศิริ
๒๐๒๔๐๓๐๓๐ นางสาวอรอนงค์ บงกชศรีจินดา
๒๐๒๔๐๓๐๓๓ นายกฤษกร ตรีรัตน์
๒๐๒๔๐๓๐๓๔ นายวิโรจน์  รอดสุวรรณ์
๒๐๒๔๐๓๐๔๑ นายเสาร์คำ ใส่แก้ว
๒๐๒๔๐๓๐๔๖ นายอนันต์ ทองสร้อย
๒๐๒๔๐๓๐๔๗ นางสาววราพร นวนมะเริง
๒๐๒๔๐๓๐๔๘ นายวัชรกร กำแพงแก้ว
๒๐๒๔๐๓๐๔๙ นายรพี ควรชม
๒๐๒๔๐๓๐๕๐ พระครูสุตพัฒนานุกูล (โชตนิพิฐพนธ์) สุทฺธจิตฺโต/ผลเจริญ
๒๐๒๔๐๓๐๕๑ นางสาวสุมาลี พนมลัง
๒๐๒๔๐๓๐๕๓ นายสุกิจจ์ บุตรเคน
๒๐๒๔๐๓๐๖๑ นางสาวสหพร แสงวันดี
๒๐๒๔๐๓๐๖๒ นายเปลือง บรรลือทรัพย์
๒๐๒๔๐๓๐๖๓ นางลำไพ ปีนัง
๒๐๒๔๐๓๐๖๙ นางปวีณา กองขุนทด
๒๐๒๔๐๓๐๗๐ นายชัยยุทธ ทองถนอม
๒๐๒๔๐๓๐๗๕ นายคมกฤษ พัดสุข
๒๐๒๔๐๓๐๗๖ นายก่อเกียรติ แก้วรากมุข
๒๐๒๔๐๓๐๘๕ นายสรวิชญ์ วัฒนะกุลธนาชัย
๒๐๒๔๐๓๐๘๖ พระมหาธวัชชัย ปณฺฑิตเสวี/ดวงเจริญ
๒๐๒๔๐๓๐๘๗ นายณัฐพงศ์ คำมี
๒๐๒๔๐๓๐๘๘ พระมหาสมศักดิ์ สิริวรปญฺโญ/ศรีสมพร
๒๐๒๔๐๓๐๙๐ Ven. Bounlerd Chanthalar
๒๐๒๔๐๓๐๙๗ นายประดิษฐ ปิสนา
๒๐๒๔๐๓๐๙๙ นายนันท์ธนัฎฐ์ นนท์แก้ว
๒๐๒๔๐๓๑๐๓ นายจักรกฤษณ์ เรืองศรี
๒๐๒๔๐๓๑๑๗ พระวิชาญ อติภทฺโท/ปากลาว
๒๐๒๔๐๓๑๑๘ นางสาวกรกนก เหรียญทอง
๒๐๒๔๐๓๑๒๒ นางสาวปริญญาภรณ์ นิลวิเวก
๒๐๒๔๐๓๑๒๔ พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์
๒๐๒๔๐๓๑๒๕ พระชนินทร์ ชาตเมโธ/มโนรัตน์
๒๐๒๔๐๓๑๓๐ นางสาวบวรลักษณ์ พุ่มเพ็ญทรัพย์
๒๐๒๔๐๓๑๓๑ นางสาวสุจิตรา เจริญพร
๒๐๒๔๐๓๑๓๓ พระฐิติ กิตฺติปญฺโญ/จำนงค์สุข
๒๐๒๔๐๓๑๓๔ พระอนุพงษ์ สุขิโต/ทวีสุข
๒๐๒๔๐๓๑๓๕ นางสาวกุลปภัสสร์ เพชรธราสวัสดิ์
๒๐๒๔๐๓๑๓๖ นายวิชัย ยงโภชน์
๒๐๒๔๐๓๑๓๘ นางสาวพิร์รานันท์ สังฆทิพย์
๒๐๒๔๐๓๑๔๕ นายชาญณรงค์ ไชยดิษฐ์
๒๐๒๔๐๓๑๔๖ นายกฤตวิทย์ รารามนัส
๒๐๒๔๐๓๑๔๗ นางสาวพนิตานันท์ จันทรานุสรณ์
๒๐๒๔๐๓๑๔๘ นายสัญญา ปิตุโส
๒๐๒๔๐๓๑๔๙ นายพสกร เสาะสาย
๒๐๒๔๐๓๑๕๔ นายกุลพิสิฐ สถิตขวาไทย
๒๐๒๔๐๓๑๕๖ นางสาวนงลักษณ์ สวยค้าข้าว

ᅠᅠᅠᅠขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง C๑๑๔ และ C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

****ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

  • ข้อกำหนดในการสอบ

ᅠᅠᅠᅠผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

ᅠᅠᅠᅠᅠ๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

ᅠᅠᅠᅠᅠ๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

ᅠᅠᅠᅠเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ᅠᅠᅠᅠ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง