ประกาศผลการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงออกประกาศผลการสรรหาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๑ คน คือ

ᅠᅠตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๑ คน

ᅠᅠสังกัด              ตำแหน่ง           เลขที่                       ผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือก

ᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ᅠᅠอาจารย์                    ๑๑๓๗๐๐๒                ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ᅠᅠᅠᅠให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หากไม่ส่งเอกสาร รายงานตัว ตามวัน และเวลากล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่     ๒๒       มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


*ดาวน์โหลดประกาศ ผลการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

**รายการเอกสารแนบท้ายประกาศและเอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง

ᅠᅠ๑. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) (บค. ๐๘)  จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๒. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๓. เอกสารการสมัครสอบที่เคยแนบในระบบการสมัครสอบทุกชนิด จำนวน   ๑  ชุด

ᅠᅠ๔. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน   ๑  ใบ

ᅠᅠ๕. สำเนาสมุดฝากธนาคารทหารไทยธนชาต (เฉพาะส่วนกลาง) จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๖. สัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง (บค.๔๙.๑) จำนวน   ๒ ฉบับ

ᅠᅠᅠ๖.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน จำนวน   ๒ ฉบับ

ᅠᅠᅠ๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน   ๒ ฉบับ

ᅠᅠ๗. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)  จำนวน  ๒  ฉบับ

ᅠᅠᅠ๗.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒ ฉบับ

ᅠᅠᅠ๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   ๒ ฉบับ

ᅠᅠ๘. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)  จำนวน   ๒  ฉบับ

ᅠᅠᅠ๘.๑ สำเนาบัตรประชาชน      จำนวน   ๒ ฉบับ

ᅠᅠᅠ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน   ๒ ฉบับ

ᅠᅠᅠ๘.๓ สำเนาทะเบียนสมรส       จำนวน   ๒ ฉบับ

***หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด

หัวข้อ เอกสาร บค. หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล