ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกส่วนงานตอบแบบสอบถามแบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกรูป/คน ทุกส่วนงานตอบแบบสอบถาม

ตอบแบบสำรวจออนไลน์ แบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สแกน QRCode แบบสอบถาม

หรือเข้าด้วยลิงค์ : https://forms.gle/2wkbzLoK7zi2CMdTA

ขอให้ทุกรูป/คน ในส่วนงาน ดำเนินการส่งภายในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี                                              

ผู้ประสานงาน : พระปลัดโกมุท สุธีโร
โทร. ๐๖๔ ๖๕๐ ๕๕๙๒
Email : center@mcu.ac.th