วันพุธ, สิงหาคม 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายปฏิบัติการวิชาชีพ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จานวน ๑๗ รูป/คน

สังกัดตำแหน่งเลขที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัยนักจัดการงานทั่วไป๐๑๑๘๐๑๘-ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์นักจัดการงานทั่วไป๐๒๒๘๐๐๒๑. นางสาวฐนารัตน์ ศิริไชย
๒. พระกอบชัย เขมานนฺโท (แซ่อึ้ง)
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์นักจัดการงานทั่วไป๐๒๓๘๐๐๓๑. พระครูปลัดณพิชญ์าณวิโร (ลาภอิ่มทอง)
๒. นายคมสัน พันธุระ
สำนักงานพระสอนศีลธรรมนักจัดการงานทั่วไป๐๑๒๘๐๐๔-ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-
สำนักงานพระสอนศีลธรรมนักจัดการงานทั่วไป๐๑๒๘๐๑๑๑. นายมนูญ ต่อเขต
๒. พระรัชพล ปภสฺสโร (เหลืองทองเปลว)
๓. นายวิจิตร ศรีสวัสดิ์
๔. นายวงศธร ธัญญะอุดม
สำนักงานพระสอนศีลธรรมนักวิชาการการเงิน๐๑๒๘๐๑๒-ไม่มีผู้สมัคร-
สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาตินักวิชาการศึกษา๑๓๑๘๐๐๔นายอริยะ เพียงตา
สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาตินักจัดการงานทั่วไป๑๓๒๘๐๐๒พระกรินทร์ อาวุธปญฺโญ (นาปรัง)
สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาตินักจัดการงานทั่วไป๑๓๒๘๐๐๓พระมหาสิริวัตร ปญฺ ญาวุฑฺโฒ (สุวรรณไตร)
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์นักจัดการงานทั่วไป๐๔๔๘๐๐๓นายกิตติภัค สุดสะกรี
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์นักวิชาการศึกษา๐๔๔๘๐๐๔๑. นายถนัด ไชยพันธ์
๒. นางสาวอาริยา สุธาวรรณ์
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีนักจัดการงานทั่วไป๐๐๒๘๐๐๕-ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีนักจัดการงานทั่วไป๐๐๖๙๐๐๓-ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยนักจัดการงานทั่วไป๐๑๑๘๐๑๖๑. พระทองเจริญ อุปสนฺโต (โคตรดินขาว)
๒. นางสาวปุณิกา เดชสิทธิ์วิชญะ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยนักจัดการงานทั่วไป๐๑๑๘๐๑๗-ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-
สถาบันภาษานักจัดการงานทั่วไป๐๖๑๘๐๐๑พระมหากัมพล อตฺถปาโล (ชานาญ)

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยทางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง และให้ท่านคอยติดตามประกาศ ณ เว็บไซต์กองกลาง สานักงานอธิการบดี (www.central.mcu.ac.th)

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้วกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้
๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)
ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

Share.