วันพุธ, สิงหาคม 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายวิชาการ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ประเภท วิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท วิชาการ จานวน ๕ รูป/คน คือ

สังกัดตำแหน่งเลขที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (นานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติอาจารย์๑๑๓๗๐๐๒MR.PHUNTSHO GYALTSHEN
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (นานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ
อาจารย์๑๑๓๗๐๐๓นายสุรชัย พุดชู
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (นานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ
อาจารย์๑๑๓๗๐๐๔๑. นายสำราญ พีระเพ็ญกุล
๒. นางสาวนาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (นานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติอาจารย์๑๑๓๗๐๐๕นายศักดิ์ชัย สักกะบูชา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (นานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติอาจารย์๑๑๓๗๐๐๖-ไม่มีผู้สมัคร-
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยอาจารย์๑๐๑๑๐๐๓-ไม่มีผู้สมัคร-
สถาบันภาษาอาจารย์๐๖๒๗๐๐๒-ไม่มีผู้สมัคร-

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยทางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง และให้ท่านคอยติดตามประกาศ ณ เว็บไซต์กองกลาง สานักงานอธิการบดี (www.central.mcu.ac.th)

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้วกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้
๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)
ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

Share.