ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

640602ประกาศ-มจร-รับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการป

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*ดู พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งหมดได้ที่ : https://central.mcu.ac.th/?page_id=3864