ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

โครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” รุ่นที่ ๕

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตําแหน่งธุรการและบริหาร ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพและมี ความประพฤติเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าอย่าง ต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงการอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ และ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ดําเนินการโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” รุ่นที่ ๕ โดยใช้เงินรายได้ค่าลงทะเบียนในการดําเนินงาน นั้น

เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว จึงขอเชิญบุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร ทั่วไป** สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยส่งเค้าโครงผลงาน (ตามแบบประเมิน ๒) ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ ที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน ชํานาญการ ชํานาญงานพิเศษหรือชํานาญการพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา คัดเลือก

กําหนดส่งใบสมัครพร้อมเค้าโครงผลงาน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทาง E-mail : center@mcu.ac.th เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์กองกลาง ผู้ผ่านการคัดเลือก ชําระค่าลงทะเบียนท่านละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามช่องทางที่กําหนด

เงื่อนไขการรับสมัครและเกณฑ์ผ่านการฝึกอบรม

๑. จํากัดจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน ๖๐ รูปหรือคน
๒. ผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อชําระค่าลงทะเบียน และได้เข้าร่วมอบรมแล้ว หากมีเหตุที่ไม่สามารถเข้ารับการ ฝึกอบรมตลอดโครงการ จะไม่สามารถขอคืนค่าลงทะเบียนได้ทุกกรณี
๓. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และนําเสนอผลงาน จึงได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม
๔. ความคุ้มค่าของโครงการเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาดําเนินการโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดประชาสัมพันธ์ตามที่เห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามโครงการ กําหนดการ และใบสมัครที่แนบมาพร้อมกันนี้

(พระมหาสาธิต สาธิโต)
ผู้อํานวยการกองกลาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

มณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อํานวยการกองกลาง
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๘๑๔

**ตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ได้แก่

๑. ตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๑๓ ตําแหน่ง
๒. ตําแหน่งธุรการ ๔ ตําแหน่ง

๑. ตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย
(๑) นักจัดการงานทั่วไป
(๒) นักทรัพยากรบุคคล
(๓) นักวิชาการศึกษา
(๔) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๕) นักวิเทศสัมพันธ์
(๖) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(๗) นักประชาสัมพันธ์
(๘) นักวิชาการการเงินและบัญชี
(๔) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(๑๐) นักวิชาการพัสดุ
(๑๑) นิติกร
(๑๒) นักวิชาการคอมคอมพิวเตอร์
(๑๓) บรรณารักษ์
๒. ตําแหน่ง ธุรการ ประกอบด้วย
(๑) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(๒) เจ้าหน้าที่พัสดุ
(๓) เจ้าหน้าที่ธุรการ
(๔) นายช่างเทคนิค
(๕) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๖) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
(๗) พนักงานขับรถ
(๔) นักการภารโรง
(๔) คนสวน

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

ดาวน์โหลดโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน

ดาวน์โหลดกำหนดการสายอาชีพ รุ่นที่ ๕

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสายอาชีพ รุ่นที่ ๕ (PDF)