ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดวันหยุดและวันทํางานชดเชย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง กําหนดวันหยุดและวันทํางานชดเชย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงานและ วันหยุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศกําหนดวันหยุดและวันทํางานชดเชยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ ดังต่อไปนี้

ก. วันหยุดและวันหยุดชดเชย

ที่รายการวันหยุดตรงกับวันจำนวน (วัน)
๑.วันขึ้นปีใหม่ศุกร์ ๑ มกราคม
๒.วันมาฆบูชาศุกร์ ๒๖ กุมภาพันธ์
๓.วันจักรีอังคาร ๖ เมษายน
๔.วันสงกรานต์อังคาร – พฤหัสบดี
๑๓-๑๕ เมษายน
๕.วันฉัตรมงคลอังคาร ๔ พฤษภาคม
๖.วันพืชมงคงจันทร์ ๑๐ พฤษภาคม
๗.วันวิสาขบูชาพุธ ๒๖ พฤษภาคม
๘.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพฤหัสบดี ๓ มิถุนายน
๙.วันอาสาฬหบูชาเสาร์ ๒๔ กรกฎาคม
๑๐.วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษาจันทร์ ๒๖ กรกฎาคม
๑๑.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๑๐)พุธ ๒๘ กรกฎาคม
๑๒.วันแม่แห่งชาติพฤหัสบดี ๑๒ สิงหาคม
๑๓.วันคล้ายวันสวรรคต (ร.๙)พุธ ๑๓ ตุลาคม
๑๔.วันหยุดชดเชย วันพ่อแห่งชาติจันทร์ ๖ ธันวาคม
๑๕.วันรัฐธรรมนูญศุกร์ ๑๐ ธันวาคม
๑๖.วันสิ้นปีศุกร์ ๓๑ ธันวาคม

ข. วันทำงานชดเชย

ที่รายการวันหยุด (วันพระ)วันทำงานชดเชยหมายเหตุ
๑.วันพุธที่ ๖ มกราคมวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม
๒.วันพุธที่ ๑๓ มกราคมวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม
๓.วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคมวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม
๔.วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคมวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม
๕.วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์
๖.วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๗.วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๘.วันจันทร์ที่ ๕ เมษายนวันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน
๙.วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายนวันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน
๑๐.วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายนวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม
๑๑.วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคมวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม
๑๒.วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคมวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม
๑๓.วันพุธที่ ๙ มิถุนายนวันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน
๑๔.วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายนวันเสาร์ที่ ๑๙ มิถุนายน
๑๕.วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายนวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน
๑๖.วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคมวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม
๑๗.วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคมวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม
๑๘.วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคมวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม
๑๙.วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคมวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๐.วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคมวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน
๒๑.วันจันทร์ที่ ๖ กันยายนวันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน
๒๒.วันอังคารที่ ๑๔ กันยายนวันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน
๒๓.วันอังคารที่ ๒๑ กันยายนวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน
๒๔.วันพุธที่ ๒๙ กันยายนวันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม
๒๕.วันพุธที่ ๖ ตุลาคมวันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม
๒๖.วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคมวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๗.วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคมวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๘.วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน
๒๙.วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๓๐.วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน

ค. การยกเลิกหรือกำหนดเพิ่มเติมวันหยุด วันหยุดชดเชยและวันทำงานชดเชย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้