ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

  • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

  • เป็นบรรพชิต
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์การทำงานในอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  • มีทักษะด้วยดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๓. การรับสมัคร

  • ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อของทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวัดหยุดนักขัตฤกษ์