เกียรติบัตร ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕

ที่ตำแหน่งชื่อฉายา/นามสกุลอายุอายุงานวุฒิการศึกษาดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พรทิพย์วรรณวิโรจน์๖๐๑๐ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), Ph.D. (Edu. Admn.)Click!
รองศาสตราจารย์ดร. สุทธิพงษ์ศรีวิชัย๖๕๒๗น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ. (ครุศาสตร์), M.Ed. (Ed. Ad.), Ph.D. (Education) Click!
รองศาสตราจารย์ดร. สมชัยศรีนอก๖๕๒๕น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)Click!
พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว)กิตฺติธโร/ทองด้วง, รศ.ดร.๖๕๓๒น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.A. (Sociology), Ph.D. (Sociology)Click!
อาจารย์ถวิลทุมมี๖๐๓๓น.ธ.เอก, พธ.บ. (รัฐศาสตร์), พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)Click!
อาจารย์พิบูลย์ศักดิ์เมืองโคตร๖๐๒๕น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ. (ศาสนา), M.A. (Ling.)Click!
พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ (สิทธิพันธ์)เตชธมฺโม/วันสูง๖๐๓๓น.ธ.เอก, พธ.บ. (ศาสนา), M.A. (Sociology)Click!
พระบุญทรงปุญฺญธโร/หมีดำ, ผศ.ดร.๖๐๑๐น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)Click!
รองศาสตราจารย์สมบูรณ์บุญฤทธิ์๖๑๒๖พธ.บ. (สังคมศึกษา), ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)Click!
๑๐พระครูสุตธรรมภาณี (สำนวน)โอภาโส/ใยแก้ว, ผศ.๖๐๒๘น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)Click!
๑๑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วิทยาทองดี๖๐๓๐น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ค.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), Ph.D. (Soc.Scie.)Click!
๑๒พระมหาชิตฐานชิโต/โต้งกระโทก, ดร.๖๐๑๕ป.ธ.๗, ศน.บ.(การศึกษา), M.A. (Sanskrit.), Ph.D.(Vedic studies)Click!
๑๓พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์)เขมวโร/แก้วตา, ผศ.ดร.๖๐๒๘น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (สังคมวิทยา), M.A. (Linguistics), Ph.D. (Linguistics)Click!
๑๔พระครูสาธุกิจโกศล (สิทธิชัย)ฐานจาโร/เดชกุลรัมย์, ผศ.ดร.๖๐๒๖น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, พธ.บ. (บริหารการศึกษา), กศ.ม. (บริหารการศึกษา), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)Click!
๑๕ดร. จีรศักดิ์ปันลำ๖๐น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)Click!
๑๖ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. มนตรีวรภัทรทรัพย์๖๑น.บ. (นิติศาสตร์), ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)Click!
๑๗อาจารย์ชาญชัยเพียงแก้ว๖๐ค.บ. (การศึกษา), ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)Click!
๑๘นายวิษณุสุวรรณทัต๖๑๒๘ค.บ. (ศิลปศึกษา)Click!
๑๙นายไชยรัตน์ปัญญาเอก๖๑๒๙ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)Click!
๒๐นายสุรเชษฐ์ตอรัมย์๖๐๒๖น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (ปรัชญา)Click!
๒๑นายศรีมูลแสนเมืองมา๖๐๓๑พธ.บ. (บริหารการศึกษา), วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)Click!
๒๒นายวีระศักดิ์ตะไลกลาง๖๐๓๒ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)Click!
๒๓พระสีหราชสมาจารมุนี (บุญเริ่ม)จิรปุญฺโญ/ประสงค์กุล๖๐๑๓น.ธ.เอก, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), ค.ม. (การบริหารการศึกษา)Click!
๒๔นายบุญหนาจิมานัง๖๐๓๒น.ธ.เอก, พธ.บ. (บริหารการศึกษา), ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา)Click!