เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

ที่ชื่อ ฉายา (นามสกุล)ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
001ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารีClick!
002นภนาท​ วิไล​ลักษณ์​Click!
003นายชัชวาลย์ เทียงเปClick!
004นางสาวดวงเดือน ชัยชนะClick!
005นายวุฒิเมธส์ วังคำClick!
006พระนคร ปญฺญาวชิโร, ดร.Click!
007พระครู​สมุห์​ทิพย์​ สิริ​ธ​มฺ​โม, ดร.Click!
008นายอุทิศ​ การ​เพียร​Click!
009พระครู​ปลัด​สุ​วัฒน​พุทธ​คุณ​ (ประ​มวน), ดร.Click!
010นางสาวลลิตา กิ่งเนตรClick!
011ดร.ฉัตรชัย แนวพญาClick!
012นายเรืองยศ หวังสุขใจClick!
013พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์)Click!
014นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักรClick!
015นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณีClick!
016นางสาวศุภสี นัยศิริClick!
017ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อClick!
018นางสาวนุสรา พุฒซ้อนClick!
019นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้Click!
020นายมานิต แน่นอุดรClick!
021นายสมัย เพ็งน้ำคำClick!
022นายจรรยา โนนคู่เขตโขงClick!
023นายสำรวย เกิดไธสงClick!
024นายมงคล เพ็งน้ำคำClick!
025นาย สุพันธ์ แสนสีClick!
026นางสาวกนกฤทัย ศรีสังข์งามClick!
027นางสาวกาญจนา นารีClick!
028พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ (มะโนจันทร์)Click!
029พระครูศรีธรรมวราภรณ์Click!
030ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิดา มั่นคงClick!
031นายเกษม ประกอบดีClick!
032ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์Click!
033พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ผศ.ดร.Click!
034นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่าClick!
035นภ​นาท​ ​วิไล​ลักษณ์​Click!
036ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลาClick!
037พระมหาสมชาย​ กิตฺติ​ปญฺ​โญ​ (จันทร์​หอม)​Click!
038ดร.เรียงดาว ทวะชาลีClick!
039ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์Click!
040ณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัยClick!
041ดร.สุนทร สายคำClick!
042นายทรงพล โชติกเวชกุลClick!
043นายณรงค์ ปัดแก้วClick!
044ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุClick!
045พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ดร.Click!
046พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ, ดร.Click!
047พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญClick!
048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณClick!
049พระมหาประทีป สญฐโม, ดร.Click!
050นางสาวชรินรัตน์ ชัยสุขClick!
051ผศ.ดร.ผดุง วรรณทองClick!
052นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจClick!
053พระมหาธิติ อนุภทฺโท (พิมพ์เสน)Click!
054นายทรงกฎ มงคลคลีClick!
055พระฮอนด้า วาทสทฺโท, ดร.Click!
056นายวีระศักดิ์ ตะไลกลางClick!
057พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.Click!
058พระครูสมุห์ ธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร.Click!
059พระครูสังฆรักษ์เจษฎา โชติมนฺโต (จุลพันธ์)Click!
060พระครูวิจิตรสรการClick!
061นายพิทยพล กองพงษ์Click!
062รศ.ดรธงชัย สิงอุดมClick!
063พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโญClick!
064นางสาวชลิดา ประจำถิ่นClick!
065ดร.จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์Click!
066พระมหาไพโรจน์ กนโก (นวลสำลี)Click!
067ผศ.ดร.จรัส​ ลี​กา​Click!
068นายพิชิต​ เชาว์​ชาญ​Click!
069ดร.ณัฏฐนาถ ศรีเลิศClick!
070พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท, ผศ.ดร.Click!
071นายจิตตกร จันทร์ศิลป์Click!
072นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์Click!
073นายณัฐพรหมเสน ลึกสิงห์แก้วClick!
074นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์Click!
075นางสาวอิศราวดี ทองอินทร์Click!
076นาย ภพปภพ เทพธานีClick!
077พระครูปริยัติคุณรังษีClick!
078รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำClick!
079ดร.สุนันทกิจ เทียงเดชClick!
080พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน (เหลาทอง), ดร.Click!
081นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์Click!
082ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฐานิดา มั่นคงClick!
083นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือClick!
084นายชาญชัย เพียงแก้วClick!
085ราเชนทร์ เอี่ยมจินดาClick!
086พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.Click!
087พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ อภิวฑฺฒโน (เชิดพานิชย์)Click!
088นายกฤตพจน์ คงสีพุทธClick!
089นางสาวณัฐฏ์พัฒน์ ปัญโญใหญ่Click!
090ดร.จีรศักดิ์ ปันลำClick!
091นางณัฐฑริกา ทรวงแก้วClick!
092นางเสาวลักษณ์ รวยสุวรรณClick!
093นายประจักร์ แก้วเนียมClick!
094ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยะพร โหงษาClick!
095นาย​ภาณุ​พงศ์​ จั​นทา​Click!
096สามเณรก้องเกียรติ แซ่ลิ้มClick!
097นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่Click!
098นายสุเทพ กัลยาธิClick!
099พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโกClick!
100ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศClick!
101นางสาวฉัตรดาว แผลงศรีClick!
102พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ, ดร.Click!
103นางฉวีวรรณ โกษาพันธุ์Click!
104สุรวงศ์​ ศรคำรณClick!
105พระชลญาณมุนี, ดร.Click!
106สุขสรร ทองทีClick!
107นางกรรณิการ์ ปาดาClick!
108พระสมพล ยสชาโต (คล้ายสุบรรณ)Click!
109ผศ.ดร.ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์Click!
110นางสาวดวงฤดี ธนะสารClick!
111พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก, ดร.Click!
112รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโตClick!
113พระครูพิมลสรกิจ (ปั๋นแก้ว กมลสัมฤทธิ์)Click!
114พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน (ไกรฤกษ์ศิลป์)Click!
115บุญล้อม วิปุระClick!
116พระใบฎีกาปิติพล เขมวีโร (แสงจันดี)Click!
117นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์Click!
118นางดวงกมล สมบัติวงษ์Click!
119พระครู​สมุห์​ทิพย์​ สิริ​ธ​มฺ​โม, ดร.Click!
120ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิณClick!
121พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.Click!
122พระครูปลัดวีระ ญาณวีโร (เพ่งพิศ)Click!
123นายจักรพงษ์ จำปาศรีClick!
124พระรุ่งโรจน์ รตนวณฺโณ (ศรีเสริม)Click!
125พระเสริมศักดิ์ ปภสฺสโร/โพสพพิทักษ์วงศ์Click!
126Phramaha Ley Penh (นิสิต ป.โท ร.ม.บ.)Click!
127พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม (พลมั่น)Click!
128นายชุตินัย บุญสุวรรณ์Click!
129นายวุฒิเมธส์ วังคำClick!
130พระอธิการสุรพล สุรพโล (คุณกันหา)Click!
131พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่)Click!
132นางสาวมณฑกานต์ แป้นกลมClick!
133พระมหาสุขสันติ์์ สุขวฑฺฒโน, ผศ.ดร.Click!
134นายธนภัทร ชุมทองClick!
135นางสาวจีรวรรณ สุวรรณสุจริตClick!
136นายดวงดี โอฐสูClick!
137ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา กัปโกClick!
138พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณฺโณClick!
139พระปราโมทย์ พุทฺธธมฺโม (แซ่ลี้)Click!
140นายจิรพจน์ ภูธำรงClick!
141Sanguan HannarongClick!
142นายก้องเกียรติ บุญสมบัติClick!
143พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร, รศ.Click!
144นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยาClick!
145พระมหากรินทร์ ธีรปญฺโญClick!
146พระครูปริยัติธรรมานุกิจClick!
147นางอุมาพร โคกกรวดClick!
148นายวิษณุ ศักดาเดชเรืองศรีClick!
149ดร.ฉัตรชัย แนวพญาClick!
150ผศ.ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์Click!
151นายณัฐวรรธน์ อินทร์โสมClick!
152นายสิงห์คำ เก่งกล้าClick!
153นายอำนาจ ทาปินClick!
154นายอำนาจ สาเขตร์Click!
155ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัยClick!
156ทัศนีย์ เนื่องดัดClick!
157นางสาวพนมพร เมฆพัฒน์Click!
158พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (อิ้มทับ)Click!
159ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตรClick!
160ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวังClick!
161ผศ.พยาม การดีClick!
162ดร.วีระ จุฑาคุปต์Click!
163สามเณรจอกะดา โชติบุญเฉลิมClick!
164นางสาวฐิญาภัณณ์ วงษาClick!
165พระมหาเสรีชน นริสฺสโรClick!
166พระมหาสุรัตน์ สุรตโนClick!
167นางสาว อารยา ทรัพยเมืองClick!
168นางสาว ณัฐณิชา พุกวงษ์Click!
169นาย อานนท์ จันทรสClick!
170นาย ศิรวิชญ์ สายสุภาเทพClick!
171นางสาวรัตนาภรณ์ เมืองครองClick!
172นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาวClick!
173นายจ่ามยุ้น ลุงเฮืองClick!
174นายบุญเตือน ทรัพย์เพชรClick!
175นางสุนิษา น้อยสอนเจริญClick!
176พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.Click!
177นางสาววรรณา นอกไธสงClick!
178พระมหาสมพงษ์ คุณากโรClick!
179นายอุทิศ การเพียรClick!
180นางสาวนารอน เวียงจันทร์Click!
181นางเทวา กันภัยClick!
182พระมหาชิต ฐานชิโตClick!
183พระวิทูรย์ ฐานงฺกโรClick!
184นายไพฑูรย์ อุทัยคามClick!
185ดร.จักษฐาปนิฏฐ์​ บุญฤทธิ์​Click!
186พระนำโชค ชยธมฺโม ล้านคำClick!
187นายศรีมูล แสนเมืองมาClick!
188พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ/สมเพ็ชรClick!
189พระมหาทองจันทร์ กตคุโณClick!
190พระครูปลัดสมเกียรติ กิตฺติญาโณClick!
191พระมหาชัยชนะ พุทธิเมธี, ดร.Click!
192ดร.ทองคำ ดวงขัน​เพ็ชร​Click!
193เด็กชายวรรณพงษ์ นิมมานรดีClick!
194นายชินภัทร สมุทรทัยClick!
195พระครูอุทัยกิจจารักษ์, ผศ.ดร.Click!
196นางสาวสุภัทรา ทองดีClick!
197Phramaha Ley PenhClick!
198ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียนClick!
199พระมหาสาม อคฺคธมฺโมClick!
200พระมหาเอกชัย พลเดชClick!
201ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์Click!
202นางศิริกร ไชยสิทธิ์Click!
203พระเสกสรร ปญฺญาโชโต (เลิศเวียง)Click!
204พระจวน สิริวฑฒโน (ยากับ)Click!
205นางสาวมินตรา กาลนิลClick!
206นางสาวณฐยา ราชสมบัติClick!
207ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์Click!
208นางธัญธร ทิพย์สาโรจน์Click!
209พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญClick!
210พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท (ไชยประสิทธิ์)Click!
211น.ส.ลฎารัชณ์ เกษรบัวClick!
212นางสาวกัญญาภัค เจริญดีClick!
213นายศิลป์ชัย วงษ์จำนงค์Click!
214ดร.ลำพอง กลมกูลClick!
215พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.Click!
216นางสาวดวงฤดี ธนะสารClick!
217นางสาวดวงเดือน ชัยชนะClick!
218รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองClick!
219รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่Click!
220พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ (บุราณรมย์)Click!
221นายสมัคร นามอรรถClick!
222นางสาวจันทิรา บุตรดีClick!
223พระอธิการวิชาญ อาทโร (มวลทอง)Click!
224นายอรรถวุฒิ จันแทนClick!
225ดร.วีระพงษ์ แพงคำฮักClick!
226รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดงClick!
227น.ส.สุรภา ศรีวิชัยClick!
228พระมหาภราดร ภูริสฺสโร/สุวรรณรัตน์Click!
229ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีปClick!
230นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอมClick!
231นางอิงอร บุตรศรีผาClick!
232ดร.อุดม จันทิมาClick!
233นางพิงพร ศรัแก้วClick!
234ณัทธีร์ ศรีดีClick!
235ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทองClick!
236พระสุกฤษฏิ์ ปินสีโลClick!
237พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ผศ.ดร.Click!
238พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริClick!
239พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)Click!
240นางจันทร์จิรา จินดาวงศ์Click!
241นางสาวลาวัลย์ วารินคีรีรัตน์Click!
242พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล นิรัญรักษ์Click!
243พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ,ผศ.ดร.Click!
244พระครูพิศาลสรกิจ, ผศ.ดร.Click!
245พระราชปริยัติ, รศ.ดร.Click!
246นายศรี แก้วงามClick!
247รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์Click!
248นายวิศรุต จิมานังClick!
249นางสาวสุรัตน์ ชูเลิศClick!
250ผศ.ดร. สมโภช ศรีวิจิตรวรกุลClick!
251พระครูเกษมอาจารสุนทรClick!
252นางสาววิลาวัลย์ บุญเพ็งClick!
253พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ผศ.ดร.Click!
254รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูรClick!
255พระครูสุนทรวีรบัณฑิต, ผศ.ดร.Click!
256พระมหาถนอม อานนฺโท, ดร.Click!
257พระมหาประสพสุข ปิยภาณี (สุขล้วน)Click!
258Mr. Ley PenhClick!
259ดร.กาญจนา ดำจุติClick!
260ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าวClick!
261พระครูศรีสุนทรสรหิจ, ผศ.ดร.Click!
262ดร.สันทัด จันทร์ทาทองClick!
263ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่าClick!
264นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือClick!
265นายธวัชชัย ศรีสุขClick!
266ดร.สมบัติ นามบุรีClick!
267ว่าที่ ร.ต.ณพิชญ์​ ลาภ​อิ่ม​ทอง​Click!
268นายอนุชา ป้อมคำClick!
269จันทร์ธรรม อินทรีเกิดClick!
270ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์Click!
271ดร.มานิตา ชูช่วยClick!
272พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป/วิชัย, ดร.Click!
273อาจารย์​ ดร.สุ​ภัทร​ชัย​ สีสะ​ใบ​Click!
274พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ, ดร.Click!
275นายศักดิ์ดา งานหมั่นClick!
276พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน (บุญมาก)Click!
277พระศรีธรรมภาณี, ดร.Click!
278นายพุทธิพงษ์ กันทะรสClick!
279พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร.Click!
280นายเดชฤทธิ์ โอฐสูClick!
281สมควร​ ถ้วนนอกClick!
282ผศ.สุพจน์ แก้วไพทูรย์Click!
283นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุลClick!
284พระมหาอภัย ฐิตวีริโยClick!
285ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาเดช อุปนันท์Click!
286พระมหาสรเพ็ชร อาสโภClick!
287พระครูสุธรรมกิจโกศล, ผศ.Click!
288ผศ.ดร.จตุพล พรหมมีClick!
289นายกฤษฎากานต์ น้อยหมอClick!
290พระครูพิศาลสรวุฒิClick!
291พระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ ,ดร.Click!
292พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ (เสริมจันทร์), ดร.Click!
293พระครูโกวิทอรรถวาทีClick!
294นายสุบิน วันนันตาClick!
295พระมหาอำพล ธนปญฺโญ/ชัยสารีClick!
296นายธีรวัฒน์ ทองบุญชูClick!
297พระนนทวรรธน์ คุตฺตสีโล/เจริญสิงห์Click!
298นายสมควร​ ถ้วนนอกClick!
299นางกาญจนากร แย้มปิ๋วClick!
300ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ปรีชา​ ศรี​สอนใจ​Click!
301นภัสสร กัลปนาทClick!
302ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้วClick!
303นายสราวุฒิ วะสารชัยClick!
304ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญClick!
305ดร.เกรียงไกร พินยารักClick!
306ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.สุกานดา​ จันทวารีย์​Click!
307พระครูโกวิทบุญเขตClick!
308นายธนรัฐ อดทนClick!
309นางสาวปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์Click!
310นายวีรพล พิชนาหะรีClick!
311ดร.วารีญา ม่วงเกลี้ยงClick!
312ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตClick!
313พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ)Click!
314ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ เมืองแสงClick!
315พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร.Click!
316นายจันทรัสม์ ตาปูลิงClick!
317สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาลClick!
318ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อClick!
319นางสาวกัญญ์วราพัชญ์ หอมชื่นClick!
320ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์Click!
321นายสมเจตน์ มีตาบุญClick!
322นายสุรศักดิ์ คำจันทราชClick!
323นายปัญญา ไชยสุขClick!
324พระครูรัตนากรวิสุทธิ์Click!
325นิชาภา เพิ่มพรพิทักษ์Click!
326พระครูวศินวรกิจ, ดร. (วิชาญ แดงประไพ)Click!
327ดร.สุเทพ เชื้อสมุทรClick!
328นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์Click!
329พระมานะ อภิวฑฺฒโน/ยืนยงClick!
330นางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์Click!
331พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ (โอภาโส ตันทิกุล)Click!
332นายณพนต์ ทองยวงClick!
333นางสาวอมรศิริ อุ่นละม้ายClick!
334นางสาวพัชรี​ญา​ ฟอง​จัน​ตาClick!
335พระมหาสุริยัน อุตฺตโร (บึงทะเล)Click!
336นายสุทธิวิทย์ วิลัยริดClick!
337MR.WANNAPONG NIMMANORADIClick!
338พระเชษฐา สุวณฺณปุตฺโต (ชมวัน)Click!
339พระมหาปณิธาน สุเมโธ (เป็งอิ่น)Click!
340จักรี บัวยาClick!
341นายสมบัติ นวลระอองClick!
342นางสาวกาญจนา มาลัยทองClick!
343ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนาClick!
344พระพงษ์ศักดิ์ ฐิติญาโณ (ประจักโก)Click!
345พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร.Click!
346รศ.ดร. สุเทพ พรมเลิศClick!
347นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูลClick!
348นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์Click!
349ผศ.ดร.แสวง นิลนามะClick!
350พระอุดมปัญญาภรณ์Click!
351ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมีClick!
352บุณยนุช สุนประโคนClick!
353นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระClick!
354ผศ.ดร.พีระศิลป์ บุญทองClick!
355พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโตClick!
356พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโสClick!
357ว่าที่พันตรีพงษ์กรณ์ หลิวชาญพิมพ์Click!
358นางสาวมณี อาลากุลClick!
359ชัยโชค คณนาวุฒิClick!
360ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา กันภัยClick!
361รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นClick!
362นางเทวา กันภัยClick!
363นางจงจิตร แสงทองClick!
364พระครูสังฆรักษ์สุนทรกมล มณิโชโตClick!
365พระวิเชียร ปริชาโน, ผศ.ดร.Click!
366นางสาวยศวดี อารมณ์ดีClick!
367นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียงClick!
368พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญClick!
369นายปัญญา สามัญClick!
370นางสาวกนิษฐา มหาวงศ์ทองClick!
371พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร)Click!
372พระครูสุตชยาภรณ์, ผศ.ดร.Click!
373ดร.วิรัตน์ ภูทองเงินClick!
374พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร.Click!
375รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคมClick!
376พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโทClick!
377นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตรClick!
378กาญจนา นารีClick!
379ดร.ศตพล ใจสบายClick!
380นายรัตน์จิโรจน์ วงศ์อรัญClick!
381นางสาวศุทธิรัตน์ ขันธไพรศรีClick!
382นางจิราวรรณ ชัยสงครามClick!
383นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุลClick!
384นายพลวัฒน์ สีทาClick!
385นางสาวสินจัย บุญทศClick!
386จตุพร แน่นอุดรClick!
387นางสาวพจนีย์ อนุตโรClick!
388รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อนClick!
389ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งสุริยา หอมวันClick!
390พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร.Click!
391อภิชาติ รอดนิยมClick!
392พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร.Click!
393นายเจริญ กันทะวงค์Click!
394พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร.Click!
395พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ผศ.ดร.Click!
396พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ, ดร.Click!
397นางชมชื่น เกษาภรณ์Click!
398นายสาคร​ ธระทีClick!
399รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้างClick!
400รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลืองClick!
401สนธิญาณ รักษาภักดีClick!
402พระมหาวีระยุทธ วชิรธมฺโม (ลำเนานาน)Click!
403นางสาวอโนทัย บุญทันClick!
404นางสาวพิชาณันช์ เตชะประสิทธิวานิชClick!
405พระครูใบฎีการัชพล ปภสฺสโรClick!
406พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ.ดร.Click!
407นางสาวพัทยา สิงห์คำมาClick!
408นายณัฐพล แสนเมืองมาClick!
409พระครูวิโชติิสิกขกิจ, ดร.Click!
410นายวรวุฒิ ศรีสลัดClick!
411พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร.Click!
412นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์Click!
413นายไกรษร ราชนิจClick!
414นายสมคิด น้ำเพชรClick!
415พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโทClick!
416นายสังข์วาล เสริมแก้วClick!
417พระปรีชา ถิรปุญโญ/สีหะอำไพClick!
418พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี/ภารังClick!
419นางสาวราตรี รัตนโสภาClick!
420พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร.Click!
421Phramaha Polin PenhClick!
422พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, ดร.Click!
423พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก, ดร.Click!
424Venerable Worapon YaponhaClick!
425พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิตฺโต, ดร.Click!
426พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร.Click!
427พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร.Click!
428พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร.Click!
429พระมหาประยูร โชติวโร/คำมาClick!
430นสงสาวขวัญสุดา ศรีสุขClick!
431พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณClick!
432นายวุฒิภัทร มูลศรีClick!
433พระครูโกศลศาสนบัณฑิตClick!
434รศ.ดร.ประยูร สุยะใจClick!
435นายวรพงษ์ พรหมเสนาClick!
436นายทศพล ตันเสถียรClick!
437นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์Click!
438พระปลัดโกมุท สุธีโร (จีวัลย์)Click!
439นายธานินทร์ สุขพัทธีClick!
440ดร.ณัชชา อมราภรณ์Click!
441นางสาววนิศา ชาญประเสริฐClick!
442ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมืองClick!
443พระมหา​สม​เดช​ ​ ต​ป​สี​โล​ (ศรี​ลา​งัด), ดร.Click!
444นางมานิตา ชูช่วยClick!
445นายธนวัฒน์ อาตม์สกุลClick!
446นายบุณยธร แสงโนรีClick!
447นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์Click!
448พระมหาถาวร ถาวรเมธี (ภูแผลงทอง), ดร.Click!
449นายพิพัฒน์ แก้วใสClick!
450พระปลัดสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ, ผศ.ดร.Click!
451เนตรอัปสร ศรีละอองClick!
452นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์Click!
453ดร.มนัสชนก เมืองเงินClick!
454นายบัญชา นารีClick!
455นางสาวทัศนีย์ อะโรคาClick!
456ดร.พัชรี ศิลารัตน์Click!
457สุรภา ศรีวิชัยClick!
458ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา กัปโกClick!
459พระชลญาณมุนี,ดร.Click!
460พระสมพล ยสชาโต/คล้ายสุบรรณClick!
461พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร (โสภา)Click!
462พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ(ชูศรี) ดร.Click!
463ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาเดช อุปนันท์Click!
464พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ผศ.ดร.Click!
465ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรีClick!
466นางฤดี แสงเดือนฉายClick!
467นายชาญชัย เพียงแก้วClick!
468พระครู​สมุห์​ทิพย์ ​สิริ​ธ​มฺ​โม, ดร.Click!
469อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบClick!
470พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม (พลมั่น),ดร.Click!
471นายพรชัย เกาะรัมย์Click!
472พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล/นิรัญรักษ์Click!
473พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร.Click!
474พระครูสิริรัตนานุวัตรClick!
475พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร.Click!
476นางณชิตา แก้วทองใหญ่Click!
477พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิตฺโต, ดร.Click!
478Mr.Ley PenhClick!
479พระมหาชัยชนะ พุทธิเมธี, ดร.Click!
480พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (ประมวน),ดร.Click!
481พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.Click!
482พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,รศ.Click!
483นายไชยา เสนแสนยาClick!
484นางอุมาพร โคกกรวดClick!
485รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้างClick!
486นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้Click!
487พระปลัดสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ ,ผศ.ดร.Click!
488นางสาวนุสรา พุฒซ้อนClick!
489นายสมัย เพ็งน้ำคำClick!
490นายมานิต แน่นอุดรClick!
491ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่าClick!
492พระใบฎีกาปิติพล เขมวีโร (แสงจันดี)Click!
493นายจรรยา โนนคู่เขตโขงClick!
494พระพงษ์ศักดิ์ ฐิติญาโณ (ประจักโก)Click!
495นายสำรวย เกิดไธสงClick!
496นายมงคล เพ็งน้ำคำClick!
497Phra Pramot Phutthathammo (Sealee)Click!
498พระปราโมทย์ พุทฺธธมฺโม (พรพรหมมงคลชัยเจริญ)Click!
499พระครูใบฎีกาฏุลากาญ กิตฺติคุตฺโต (วิชัย)Click!
500พระมหาวิทยา จิตฺตชโย (คำพูน)Click!
501พระครูปลัดเอกพัน สิริวณฺณเมธี (อินจันทึก)Click!
502นายสมบูรณ์ จารุณะClick!
503พระมหาทองคำ ฐิตเปโม/ยืนยิ่งClick!
504พระมหาขุนทอง เขมสิริ, ผศ.ดร.Click!
505พระปลัดปิย ธมฺมวโร (เลี้ยงประยูร)Click!
506นายภานุมาตร์ เนโสClick!
507พระปราโมทย์ พุทฺธธมฺโม(แซ่ลี้)Click!
508พระทัศน์ สุทฺธสีโล(สีปัญญา)Click!
509นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาวClick!
510ดร.วีนัส ธรรมสาโรรัชต์Click!
511พระครู​สังฆ​รักษ์​ศิริวัฒน์ รกฺขิโต (ปาน​น้อย)​Click!
512พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ โอภาโส (ตันทิกุล)Click!
513พระมหายงยุทธ กนฺภาโภ (เสริมจันทร์),ดร.Click!
514พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ, ดร.Click!
515SOVANNA HOEURNClick!
516พระมหาธวัชชัย กิตฺติปญฺโญClick!
517นางวาสนา เถาว์พุดซาClick!
518นายสมศักดิ์ ผลอ่อนClick!
519พระสุวรรณา เหือนClick!
520สุรวงศ์ ศรคำรณClick!
521นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธีClick!
522พระปกรณ์วิชญ์ ปทุโมClick!
523พระครูสังฆรักษ์สุนทรกมล มณิโชโตClick!
524พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท (เสือสา)Click!
525นางสาวนารอน เวียงจันทร์Click!
526ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ ผดุงClick!
527พระอธิการไชยา ติกฺขวีโร/วรรภาClick!
528เนตรอัปสร ศรีละอองClick!
529พระปลัดวุฒิพงษ์ กิตฺติวณฺโณ,ดร./ผลไม้Click!
530พระมหาสมเดช ตปสีโล (ศรีลางัด), ดร.Click!
531รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัยClick!
532Asst.Prof.Dr. Phra Wichian ParichanoClick!
533พระครูธรรมบาลพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต, ดร.Click!
534พระครูวินัยธรกรวีร์ สุรปญฺโญ/พรหมหิตรClick!
535น.ส.พิมประกลาย มีนนท์Click!
536ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศิลป์ บุญทองClick!
537รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์Click!
538นางพนิดา สีนวลClick!
539นายสรวิศ จันทรผาClick!
540นาย จักรพันธ์ บุญสนองClick!
541พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน (ไกรฤกษ์ศิลป์)Click!
542พระมหาพรประสงค์ ปริญฺญาวรเมธี, ดร.Click!
543ดร.ณัฐธนธีรา ศรีภาClick!
544นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าClick!
545พระสหรัฐ ถิรจิตฺโตClick!
546นางอารีรัตน์ ปานทองClick!
547ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารีClick!
548พระสันติ วิสนฺโต (ภาพล)Click!
549นายชนะชัย สุจริตClick!
550นางสาวรุจินันทน์ ภาศักดีClick!
551นายณัฐวุฒิ พาหุรักษ์Click!
552พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ (วรพล ฐิติคุโณ)Click!
553ผศ.วารุณี จันทร์ทองClick!
554นายชนาธิป ประสารClick!
555นางพัชราภรณ์ สุขนิตย์Click!
556พระปรีชา ถิรปุญฺโญ / สีหะอำไพClick!
557ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล ศิริClick!
558พระใบฎีกาพีระศักดิ์ ธีรสกฺโกClick!
559พระรุ่งโรจน์ รตนวณฺโณ (ศรีเสริม)Click!
560ณัฐสินี ชอบตรงClick!
561พระธนาตการ ญาณผโล (ครูบาการ วงค์พันธ์)Click!
562พระอธิการภูมิสิษฐ์ ปิยสีโล (กิตติทิพย์)Click!
563นายสุรเดช พุ่มวันClick!
564นางฐาปนี ศิริClick!
565นายศุภฤกษ์​ ทอง​แถว​Click!
566นายเสกสรรค์ บุญจันทร์Click!
567พระมหาอำนาจ ฉนฺนธมฺโม (จันทร์ขันธ์)Click!
568นายจักรพงษ์ จำปาศรีClick!
569พระมหาชัชวาลย์ ชยาวุฑฺโฒClick!
570นางสาววิภาพร อินเทพClick!
571พระครูนิสิตธรรมานุยุตClick!
572พระมหาเอกพงษ์ เอกวชิโร (เพ็ชรลือชัย)Click!
573นางสาวธนัญชาภาวิ์ ชัยประภาClick!
574ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์Click!
575นางสาวณัฐพรรณ ปราชญ์ปัญญาClick!
576นางสาวณัฏฐณิชา รอดบุตรClick!
577พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร.Click!
578พระอุทัย กนฺตสีโล (วรรณทอง)Click!
579นายรัฐนันท์ กุณะClick!
580พระครูโพธิสีลคุณ อิสุกาโร/เป้งไชยโมClick!
581นางสาวสุวิมล อิ่มสำราญClick!
582พระประยุทธ โชติธมฺโม (เพียรจิตร)Click!
583พระสุกฤษฏิ์ ปิยสีโลClick!
584นายเอกปวีณ์ สังข์สุวรรณClick!
585ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอClick!
586พระใบฎีกาอนิรุทธิ์ จิตฺตทนฺโต (แสนมา)Click!
587พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์, ดร.Click!
588ว่าที่ ร.ต.อดิสรณ์ สินชูClick!
589พระวิรัตน์ สุทฺธิฐิโต ( พูลประเสริฐ )Click!
590นางสาวกมุทพร โนวาฤทธิ์Click!
591นายวิรัตน์ พูลประเสริฐClick!
592พระสุระ สุเมโธ ( เทียนดำ )Click!
593นายจักรกฤษณ์ บุญมาลาClick!
594พระสมหมาย กตปุญฺโญ/วิเศษชาติClick!
595ว่าที่ร้อยตรีสอาด ภูนาสรณ์Click!
596พระสมพงษ์ ณฏฺฐิโก ( เฒ่าเง้า )Click!
597ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญClick!
598พระพยับ สทฺธาโภ (เกษร)Click!
599นาง​รัตนา​ มาก​เอียด​Click!
600พระมหานิสนัย อํสุมาลี (พลศีลธรรม)Click!
601นาย​ธัญพิสิษฐ์​ มาก​เอียด​Click!
602นายทองคำ เกษจันทร์Click!
603พระมหา​พง​ษ์เทพ​ ปภากโร​Click!
604พระทัศน์ สุทฺธสีโล (สีปัญญา)Click!
605พระใบฎีกาอภิสิทธิ์ ฐิตเมโธClick!
606นางสาวรุจินันทน์ ภาศักดีClick!
607พระครูปลัดวีระ ญาณวีโร (เพ่งพิศ)Click!
608พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สุจิตฺโต (ถมทรัพย์)Click!
609พันตำรวจโท นิรันดร์ นิสัยคานClick!
610พระอธิการวิพล วิพโล/บัวทุมClick!
611นายอนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวีClick!
612พระครูใบฎีกาเจษฎา ญาณเมธี (ดีแก้ว)Click!
613พระอาทิตย์​ อา​ทิต​สุวณฺ​โณ (​หอม​สง่า)Click!
614ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัยClick!
615พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ (ผมไผ)Click!
616ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตรClick!
617พระครูศรีวรพินิจ, ผศ.ดร.Click!
618ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุลClick!
619นายอาทิตย์ อินทรภักดีClick!
620นายสิงห์คำ เก่งกล้าClick!
621นางสุขาวดี วังคำClick!
622คุณนันทภพ ศิริภิพัฒน์ธนากูลClick!
623ผศ.พยาม การดีClick!
624นายชุตินัย บุญสุวรรณ์Click!
625นางพนิดา สีนวลClick!
626นายนันทภพ ศิริภิพัฒน์ธนากูลClick!
627นางสาวธิดารัตน์ มหาชัยชนะกุลClick!
628นางหนู พะมุลลีลาClick!
629นายเชิดศักดิ์ ศรีอินทร์Click!
630พระธีรพล ณฎฺฐิโก (บัวทอง)Click!
631นางศรินยา รักษาโพธิ์Click!
632นายสมชาย อมรโยธินClick!
633ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวังClick!
634ผศ.ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์Click!
635Phramaha chaichana Buddhametee, Dr. Click!
636พระสมุห์ ดำรงค์ ฐิตสีโล (ดีเหมือน)Click!
637พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.Click!
638พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ (จันทร์หอม)Click!
639นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจClick!