ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

ที่ชื่อฉายา นามสกุลส่วนงาน
1พระราชปริยัติกวี(สมจินต์)สมฺมาปญฺโญ(วันจันทร์)สำนักงานอธิการบดี
2นาย หัฏฐกรณ์แก่นท้าวสำนักงานอธิการบดี
3พระมหา ไพรัชน์ธมฺมทีโปสำนักงานอธิการบดี
4พระมหา สาธิตสาธิโต (เมธีจรรยาภรณ์)กองกลาง
5นางสาว มณีมัญช์เชษฐ์สกุลวิจิตรกองกลาง
6นาง มานิตาชูช่วยกองกลาง
7นางสาว ณภาส์ณัฐพิมพิลาลัยกองกลาง
8นางสาว ธารารัตน์ศรีชุ่มอำนาจกองกลาง
9นางสาว กมลวรรณปั้นขาวกองกลาง
10พระมหาบุญยืนญาณโสภโณ (สมเพ็ชร)กองกลาง
11นางสาว วรรณานอกไธสงกองกลาง
12พระมหา ประยูรธีรวโร(ตระการ)กองกลาง
13พระปลัด โกมุทสุธีโร(จีวัลย์)กองกลาง
14นาย ถวิลคำโสภากองกลาง
15พระมหา ราชันจิตฺตปาโล (มูลลา)กองกิจการนิสิต
16พระมหา ประยูรโชติวโร (คำมา)กองกิจการนิสิต
17พระ ปรีดาปิติธมฺโม (ทานาแซง)กองกิจการนิสิต
18นาย เกษมประกอบดีกองกิจการนิสิต
19นาย สุรเชษฐ์ตอรัมย์กองกิจการนิสิต
20พระครูพิมลสรกิจธมมฺวิตกฺโก(ใจยะสอน)กองกิจการนิสิต
21พระธีรวีร์คุตฺตจิตฺโต (ภูวนิธิธีรธรณ์)กองกิจการนิสิต
22นางสาว นาตยาอินทร์กรุงเก่ากองกิจการวิทยาเขต
23พระมหา ปัญญาปญฺญาสิริ (ลักษณะจันทร์)กองคลังและทรัพย์สิน
24นางสาว ลาวัลย์วารินคีรีรัตน์กองคลังและทรัพย์สิน
25นางสาว ณัฏฐ์ชิสาเหลืองดอกไม้กองคลังและทรัพย์สิน
26นางสาว สุรภาศรีวิชัยกองคลังและทรัพย์สิน
27นาย สุนันทกิจเทียงเดชกองคลังและทรัพย์สิน
28นางสาว สุทธิรัตน์ชูเลิศกองคลังและทรัพย์สิน
29นาง กาญจนากรแย้มปิ๋วกองคลังและทรัพย์สิน
30นางสาว ศุทธิรัตน์ขันธไพรศรีกองคลังและทรัพย์สิน
31นางสาว ลฎารัชณ์เกษรบัวกองคลังและทรัพย์สิน
32นาย ประเสริฐคำนวลกองคลังและทรัพย์สิน
33นางสาว พจมานหุยทุมากองคลังและทรัพย์สิน
34นาย ปัญญาสามัญกองคลังและทรัพย์สิน
35นางสาว ศุภสีนัยศิริกองคลังและทรัพย์สิน
36นางสาว สุภัทราทองดีกองนิติการ
37นาย ธวัชแย้มปิ๋วกองนิติการ
38นาย วีระวัฒน์แสนชัยกองนิติการ
39พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร)จนฺทสาโร (หนองพร้าว)กองแผนงาน
40นาย ทักษิณประชามอญกองแผนงาน
41นาย บุญล้อมวิปุระกองแผนงาน
42นาย ธนิศร์มีชื่อกองแผนงาน
43นางสาว กิตฑามาศศิริไชยกองแผนงาน
44นางสาว กาญจนานารีกองแผนงาน
45พระมหา บัณฑิตปณฺฑิตเมธี (ชรินทร์)กองแผนงาน
46พระมหา ฉัตรชัยธมฺมวรเมธี (ทันบาล)กองแผนงาน
47นาย สินชัยวงศ์จำนงค์กองวิชาการ
48นาย สมบูรณ์เพ่งพิศกองวิชาการ
49นาย สุชญาศิริธัญภรกองวิชาการ
50นาย จิระศักดิ์ธารสุขกระจ่างกองวิชาการ
51นางสาว สุจิตราชวดรัมย์กองวิชาการ
52นาย ศักดิ์รพีพันพากองวิชาการ
53พระมหา ถาวรถาวรเมธี (ภูแผลงทอง)กองวิชาการ
54พระมหา ขวัญชัยปุตฺตวิเสโส (บุตรวิเศษ)กองวิชาการ
55นาย เอกลักษณ์เทพวิจิตรกองวิชาการ
56นาย สันทัดจันทร์ทาทองกองวิชาการ
57พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย)ขิปฺปาภิญฺโญ (เบญจศิลป์)กองวิเทศสัมพันธ์
58พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว)โชติโก (ทำนา)กองวิเทศสัมพันธ์
59พระมหา ศักดิ์ชายโกวิโท (ต้นไทรทอง)กองวิเทศสัมพันธ์
60พระมหา ประยุทธ์ภูริปญฺโญ (เรืองไร่โคก)กองวิเทศสัมพันธ์
61พระมหา อนุชากาญฺจโน (ทองทา)กองวิเทศสัมพันธ์
62นาย สาครธระทีกองวิเทศสัมพันธ์
63พระมหา สุเทพสุวฑฺฒโน (เหลาทอง)กองวิเทศสัมพันธ์
64พระมหา โกศลธีรปญฺโญ (มาดี)กองวิเทศสัมพันธ์
65นาย สรวรรษปรักกโมดมกองวิเทศสัมพันธ์
66พระ ศุภกิจสุภกิจฺโจ(บุราณรมย์)กองวิเทศสัมพันธ์
67พระ สิริวรรณะสิริวณฺโณกองวิเทศสัมพันธ์
68พระแสงเฮืองนรินฺโท(ปัญญา)กองวิเทศสัมพันธ์
69นางสาว นภัสสรกัลปนาทกองสื่อสารองค์กร
70พระศรีศาสนบัณฑิตติสฺสรวาที (นักการเรียน)สำนักงานประกันคุณภาพ
71พระมหา สุระศักดิ์ธีรวํโส (สันโดด)สำนักงานประกันคุณภาพ
72นางสาว ฐาณิชญาณ์มัควัลย์สำนักงานประกันคุณภาพ
73นายไวพจน์ปรารถนาสำนักงานประกันคุณภาพ
74พระมหา สุเทพสุปณฺฑิโต (ผิวเผือด)สำนักงานตรวจสอบภายใน
75นาง มาลีรัตน์พัฒนตั้งสกุลสำนักงานตรวจสอบภายใน
76นางสาว อโนทัยบุญทันสำนักงานตรวจสอบภายใน
77นางสาว พัทยาสิงห์คำมาสำนักงานตรวจสอบภายใน
78พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ)โกวิโล (โหรวิชิต)สำนักงานพระสอนศีลธรรม
79พระครู สังฆรักษ์สุนทรกมลมณิโชโต (แก้วมณี)สำนักงานพระสอนศีลธรรม
80นาย ขวัญตระกูลบุทธิจักรสำนักงานพระสอนศีลธรรม
81นางสาว รุ้งอำพรบุญรอดด้วงสำนักงานพระสอนศีลธรรม
82นางสาว ฉัตรดาวแผลงศรีสำนักงานพระสอนศีลธรรม
83นาย พีระพลอ่อนลำเนาว์สำนักงานพระสอนศีลธรรม
84พระครูวินัยธร สุกรีสุจิตฺโต (ดำคำ)สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
85นางสาว ญาศุมินท์อินทร์กรุงเก่าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
86นาย สมคิดน้ำเพชรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
87นาย ธวัชชัยศรีสุขสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
88พระมหา พุทธศักดิ์ฐานิสฺสโร (พรมกาล)กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
89นาย แสงสุรีทองมากกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
90นางสาว นุสราพุฒซ้อนกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
91นาย สมชายบุญสุ่นกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
92นาย เรืองยศหวังสุขใจกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
93นาย วรวุฒิระมั่งทองกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
94นาย สมัยเพ็งน้ำคำกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
95นาย สมัครนามอรรถกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
96นาย บรรจงเพ็งน้ำคำกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
97นางสาว วิไลวรรณอิศรเดชกองกิจการพิเศษ
98นางสาว วิภาสิงห์คำคากองกิจการพิเศษ
99นางสาว ณัฏฐาเอี๊ยวคนองกองกิจการพิเศษ
100พระมหา สันติธีรภทฺโท (นาถาบำรุง)บัณฑิตวิทยาลัย
101พระมหา นพรัตน์อภิชฺชโว (แย้มแสง)บัณฑิตวิทยาลัย
102นาย ภพปภพเทพธานีบัณฑิตวิทยาลัย
103พระมหา กฤษณะตรุโณ (บูชากุล)บัณฑิตวิทยาลัย
104พระมหา สมบูรณ์วุฑฺฒิกโร (พรรณนา)บัณฑิตวิทยาลัย
105พระมหา ดนัยพัชร์คมฺภีรปญฺโญ (ยุนิรัมย์)บัณฑิตวิทยาลัย
106พระมหา พรชัยสิริวโร (ศรีภักดี)บัณฑิตวิทยาลัย
107แม่ชี กฤษณารักษาโฉมบัณฑิตวิทยาลัย
108นาย ประพันธ์ศุภษรบัณฑิตวิทยาลัย
109นาย บุญเลิศโอฐสูบัณฑิตวิทยาลัย
110นาย อุดมจันทิมาบัณฑิตวิทยาลัย
111พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์)พฺรหฺมรํสี (อินทร์กรุงเก่า)คณะพุทธศาสตร์
112พระครูวินัยธร สมุทรถาวรธมฺโม (ทาทอง)คณะพุทธศาสตร์
113พระมหา ศตนนทคมฺภีรเมโธ (กมศิลป์)คณะพุทธศาสตร์
114พระมหา สมเกียรติกิตฺติญาโณ (พูลทอง)คณะพุทธศาสตร์
115พระ เจริญวฑฺฒโน (มันจะนา)คณะพุทธศาสตร์
116พระมหา สุริโยอุตฺตมเมธี (อุดมพร)คณะพุทธศาสตร์
117พระมหา มงคลกานต์ฐิตธมฺโม (กลางพนม)คณะพุทธศาสตร์
118นาย คำพันธ์วงศ์เสน่ห์คณะพุทธศาสตร์
119นาย สมควรนิยมวงศ์คณะพุทธศาสตร์
120นาย ไกรวุฒิมะโนรัตน์คณะพุทธศาสตร์
121นาย สุเทพพรมเลิศคณะพุทธศาสตร์
122นาย กฤตศรียะอาจคณะพุทธศาสตร์
123นาย ธีร์พุ่มทับทิมคณะพุทธศาสตร์
124นาย อธิเทพผาทาคณะพุทธศาสตร์
125นาย แสวงนิลนามะคณะพุทธศาสตร์
126นาย ณัทธีร์ศรีดีคณะพุทธศาสตร์
127นาย ดวงดีโอฐสูคณะพุทธศาสตร์
128พระมหา ยุทธนานรเชฏโฐ (ศิริวรรณ)คณะพุทธศาสตร์
129นาย คงสฤษฎ์แพงทรัพย์คณะพุทธศาสตร์
130พระเมธีวรญาณ(สายเพชร)วชิรเวที(หงษ์แพงจิตร)คณะพุทธศาสตร์
131พระมหาบุญเกิดปญฺญาปวุฑฺฒี(เจริญแนว)คณะพุทธศาสตร์
132พระมหา สุขสันติ์สุขวฑฺฒโน(แก้วมณี)คณะพุทธศาสตร์
133พระมหา จรูญกิตฺติปญฺโ(ฤทธิทิศ)คณะพุทธศาสตร์
134พระมหา จีรวัฒน์กนฺตวณฺโณ(กันจู)คณะพุทธศาสตร์
135พระมหา ไพศาลวิสาโร(ดิษฐพันธ์)คณะพุทธศาสตร์
136พระมหา นพดลปุญญสุวฑฺฒโก(สายสุตา)คณะพุทธศาสตร์
137พระมหา ขวัญชัยกิตฺตเมธี(เหมประไพ)คณะพุทธศาสตร์
138พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์)อคฺคปญฺโญ (ชั่งแสง)คณะครุศาสตร์
139พระมหา สวนทราธมฺมจารี (สุจารี)คณะครุศาสตร์
140พระมหา ภัทรวิชญ์ปญฺญาวชิโร (สุพรรณโมก)คณะครุศาสตร์
141พระ สรวิชญ์อภิปญฺโญ (ดวงชัย)คณะครุศาสตร์
142พระมหา บุญสุขสุทธิญาโณ (ชนะชัย)คณะครุศาสตร์
143นาย สุทธิพงษ์ศรีวิชัยคณะครุศาสตร์
144นาย สมชัยศรีนอกคณะครุศาสตร์
145นาย กิตติศักดิ์ณ สงขลาคณะครุศาสตร์
146นาย สินงามประโคนคณะครุศาสตร์
147นาย เกษมแสงนนท์คณะครุศาสตร์
148นาง พรทิพย์วรรณวิโรจน์คณะครุศาสตร์
149พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ภูริปญฺโญ(กัติยัง)คณะครุศาสตร์
150นางสาว สายหยุดมีฤกษ์คณะครุศาสตร์
151นาย บุญมีพรรษาคณะครุศาสตร์
152นาย อุดรเขียวอ่อนคณะครุศาสตร์
153พระ ณรงค์ฐานวุฑฺโฒ (สระแก้ว)คณะครุศาสตร์
154พระราชธีรคุณ (บุญเรียน)ปุญฺญวิชโย (ฟากสระ)โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
155พระปัญญาวชิราภรณ์ (สุพลธ์)ปญฺญาวโร (ครอบบัวบาน)โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
156พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา)พลญาโณ (พลวงศ์ษา)โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
157พระ ทองฐิตปญฺโญ (บุตรดี)โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
158พระมหา จิมก่ายสุตญาโณ (ตะรุวรรณ)โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
159พระมหา อนุชิตอนุจารี (ถนัดเลื่อย)โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
160นาย โสภณปี่แก้วโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
161นาย อานุภพชายกวดโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
162นาย อรรถพลจอมมงคลโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
163พระมหา บุญยงค์ปุญฺญญาโณ(พลสิงห์)โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
164พระมหา ศุภชัยลือคำหารโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
165พระมหา ธีรภัทร์ญาณธีโร (ถ้วนสูงเนิน)โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
166นาย นิโรจน์วงศ์เมืองแก่นโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
167พระ สมนึกฐิตาจาโร (พันธุ์เพชร)โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
168พระมหา สุเมธสุจิตฺโต (สามารถกิจ)โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
169พระมหา บุญทันธีรงฺกุโร (จำปาทอง)โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
170นาย เทียนชัยบุญทาโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
171นาย ถวิลทุมมีโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
172พระครู วินัยธรเอกชัยฐิตปญฺโญ (พลเดช)โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
173นาย ชุมพลจันทนะสุคนธ์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
174นาย ธงชัยพลเยี่ยมโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
175นาง ธัญธรทิพย์สาโรจน์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
176พระมหา สมติสฺสเทโว(อินต๊ะ)โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
177พระเทพเวที (พล)อาภากโร (ไชยวิชู)คณะมนุษยศาสตร์
178พระ เอกภัทรอภิฉนฺโท (วิเศษหมื่น)คณะมนุษยศาสตร์
179พระมหา เผื่อนกิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน)คณะมนุษยศาสตร์
180พระมหา เฉลิมชัยชยมธี (ชยเมธีกุล)คณะมนุษยศาสตร์
181พระมหา สุเทพสุทฺธิญาโณ (ธนิกกุล)คณะมนุษยศาสตร์
182นาย สิริวัฒน์ศรีเครือดงคณะมนุษยศาสตร์
183นาย สรายุทธอุดมคณะมนุษยศาสตร์
184นาย ประยูรสุยะใจคณะมนุษยศาสตร์
185นาย อดุลย์คนแรงคณะมนุษยศาสตร์
186นาย ประดิษฐ์เสนพนัสศักดิ์คณะมนุษยศาสตร์
187พระมหา วิเชียรปริชาโน (หวลโคกสูง)คณะมนุษยศาสตร์
188พระมหา จิรฉันท์จิรเมธี(โลวะลุน)คณะมนุษยศาสตร์
189นาย ศักดิ์ชัยโพธิ์สัยคณะมนุษยศาสตร์
190พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว)กิตฺติธโร (ทองด้วง)คณะสังคมศาสตร์
191พระ คมสันฐิตเมธโส (เจริญวงค์)คณะสังคมศาสตร์
192นาย เติมศักดิ์ทองอินทร์คณะสังคมศาสตร์
193นาย พิเชฐทั่งโตคณะสังคมศาสตร์
194นาย สุรพลสุยะพรหมคณะสังคมศาสตร์
195นาย โกนิฏฐ์ศรีทองคณะสังคมศาสตร์
196นาย ธัชชนันท์อิศรเดชคณะสังคมศาสตร์
197นาย ภัทรพลใจเย็นคณะสังคมศาสตร์
198นาย ยุทธนาปราณีตคณะสังคมศาสตร์
199นาย เดชชูจันอัดคณะสังคมศาสตร์
200นาย ผดุงวรรณทองคณะสังคมศาสตร์
201นาง ลัดดาวัลย์น่วมบางคณะสังคมศาสตร์
202นาย เกียรติศักดิ์สุขเหลืองคณะสังคมศาสตร์
203พระมหา พิสุทธิ์สิทฺธิเมธี (ภารัง)คณะสังคมศาสตร์
204นาย ธิติวุฒิหมั่นมีคณะสังคมศาสตร์
205พระปลัดวีระศักดิ์ธีรงฺกุโร (ปุกคำ)คณะสังคมศาสตร์
206พระมหา สุรศักดิ์ปจฺจนฺตเสโน (ประจันตะเสน)สถาบันภาษา
207นาย ประสบสุระพินิจสถาบันภาษา
208นาย ธวัชชัยจงสุขสันติกุลสถาบันภาษา
209นาย รุ่งโรจน์ศิริพันธ์สถาบันภาษา
210นางสาว สุธิดามีเพียรสถาบันภาษา
211พระมหา นันทวิทย์ธีรภทฺโท (แก้วบุตรดี)สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
212พระสุธีรัตนบัณฑิตอาภากโร (อบอุ่น)สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
213พระมหา สมยศสุทฺธิสิริ (คุ้มม่วง)สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
214พระมหา เสรีชนนริสฺสโร (พันธ์ประโคน)สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
215พระมหา ชุติภัคอภินนฺโท (แหมทอง)สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
216นาย ธนันท์รัฐประเสริฐศิลป์สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
217พระมหา เกรียงศักดิ์วิถีชัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
218นาย เดชฤทธิ์โอฐสูสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
219นาย สุรัตน์คำโสภาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
220พระราชสิทธิมุนี . วิ (บุญชิต)ญาณสํวโร (สุดโปร่ง)สถาบันวิปัสนาธุระ
221พระใบฎีกาอภิชาติอภิชาโต (โต๊ะเตะ)สถาบันวิปัสนาธุระ
222พระมหา ถวิลกลฺยาณธมฺโม (สมตัว)ส่วนทะเบียนนิสิตสำนักทะเบียนและวัดผล
223นาย จเด็ดโพธิ์ศรีทองส่วนทะเบียนนิสิตสำนักทะเบียนและวัดผล
224นาย คเชนทร์สุขชื่นส่วนทะเบียนนิสิตสำนักทะเบียนและวัดผล
225พระประจิรักษ์มหาปญฺโญ(เมฆหมอก)ส่วนทะเบียนนิสิตสำนักทะเบียนและวัดผล
226นาย พิชิตเชาว์ชาญส่วนประเมินผลการศึกษาสำนักทะเบียนฯ
227พระมหา โยธินโชติธมฺโม(พลดงนอก)ส่วนประเมินผลการศึกษาสำนักทะเบียนฯ
228นาย อภิวัฒน์สันฐานส่วนประเมินผลการศึกษาสำนักทะเบียนฯ
229พระมหา บุญเกิดกตเวที (มะพารัมย์)ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
230พระมหา ทองคำฐิตเปโม (ยืนยิ่ง)ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
231พระมหา เพ็ชรอธิปญฺโญ (มะโนจันทร์)ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
232นาย วิโรจน์หลอมนาคส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
233พระปลัด ปิยศักดิ์ปิยธมฺโม (พีรมณีวงค์)ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
234นาย เมธาพันธ์โพธิธีรโรจน์ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
235นาย วีรวัฒก์แก้วทองใหญ่ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
236นาย พรรษาพฤฒยางกูรส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
237นาย กรนันขันวังส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
238นางสาว ลัฐิกาหวังสุขใจส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
239นาย ณพนต์ทองยวงส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
240นาย สุพันธ์แสนสีส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
241นางสาว มินตรากาลนิลส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
242นางสาว สไบทองลือจันดาส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
243นางสาว พัชรวรรณจันมะณีย์ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
244พระครูภาวนาสารบัณฑิตจนฺทสาโร (คำไหล)ส่วนธรรมนิเทศสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
245พระมหา ไพโรจน์กนโก (นวลสำลี)ส่วนธรรมนิเทศสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
246นาง ชมชื่นเกษาภรณ์ส่วนธรรมนิเทศสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
247พระมหา อุทัยพลเทโว(พลเทพ)ส่วนธรรมนิเทศสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
248พระมหา ชัยวุฒิชยวุฑฺโฒ (คลังวิเชียร)อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
249นาย จำรูญธรรมดาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
250นาย ชัยพรวัชระสุขโพธิ์อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
251พระมหา ศุภชัยปิยธมฺมชโย (ติวาปี)โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
252พระ โกมินจนฺทาโภ (อินทร์อยู่)โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
253พระมหา สมเกียรติยุตฺติโก (พวงใย)โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
254พระ อภินันท์อภินนฺโท (เศรษฐกิจ)โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
255พระมหา ชำนาญมหาชาโน (พูดเพราะ)สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
256พระ เทวารตนโชโต (เสนพันธ์)สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
257นาย ธนาชัยบูรณะวัฒนากูลสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
258นางสาว สกุลเพ็ญน้อยใหญ่ส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
259พระสมุห์ ธนพลกิตฺติธโร (คำผัด)ส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
260พระมหา ทองจันทร์กตคุโณ (กลีบจำปา)ส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
261นาง นวพรเอะเวอร์เรทท์ส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
262นางสาว เนตรนภาจรรยาส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
263นางสาวศิรินภากองวัสกุลณีส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
264นายสุรวงศ์ศรคำรณส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
265นาง ณชิตาแก้วทองใหญ่ส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
266นางสาว ยศวดีอารมณ์ดีส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
267นาย ศรีแก้วงามส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
268นาย อภิชาติรอดนิยมส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
269นาย อรรถพลอิ่มวิไลวรรณส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
270นางสาว มุกรวีฉิมพะเนาว์ศูนย์อาเซียนศึกษา
271นางสาว ลำพองกลมกูลศูนย์อาเซียนศึกษา
272พระมหา นันทกรณ์ปิยภาณี (เกษอินทร์)วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
273พระมหา หรรษาธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
274พระมหา สมพงษ์คุณากโร (อัญโย)วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
275นาย สานุมหัทธนาดุลย์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
276พระมหา อานนท์อานนฺโท (ป่าด้าว)วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
277พระ บารมีนนฺทธมฺมิโก(นนท์พละ)วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
278นาย วุฒิเมธส์วังคำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
279พระมหา นงค์สุมงฺคโล (อับไพ)วิทยาลัยพระธรรมทูต
280พระครูธรรมธร วรเดชาอคฺคเตโช (พรหมเสนา)วิทยาลัยพระธรรมทูต
281พระมหา ไพฑูรย์ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร)วิทยาลัยพระธรรมทูต
282พระมหา ยงยุทธกนฺตาโภ(เสริมจันทร์)วิทยาลัยพระธรรมทูต
283พระมหา ภราดรภูริสฺสโร(สุวรรณรัตน์)วิทยาลัยพระธรรมทูต
284พระมหา ทองเก็บญาณพโล(สุขพล)วิทยาลัยพระธรรมทูต
285พระมหา วิเชียรสุธีโร(สิงห์คิบุตร)วิทยาลัยพระธรรมทูต
286พระมหา ธิติอนุภทฺโท (พิมพ์เสน)สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
287พระมหา สมเดชตปสีโล (ศรีลางัด)สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
288นาย ทศพรศรีคำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
289นาย สมควรถ้วนนอกสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
290นางสาว กนกอรล้ำเลิศสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
291นาย สุทัศน์สงค์สุขสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
292พระมหา เสฏฐวุฒิวชิรญาโณ(ปาสวน)สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
293พระมหา อภัยฐิตวีริโย(มูลสาร)สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
294พระมหา วินัยวชิรเมธี(ศรีทอง)สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
295นาย ธนสิทธิ์ฉัตรสุวรรณสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
296นาย ชัชวาลย์เทียงเปกองกิจการนิสิต
297นาย วิชัยจันทร์ประโคนกองกิจการนิสิต
298นางสาว สินจัยบุญทศกองคลังและทรัพย์สิน
299นางสาวจตุพรแน่นอุดรกองคลังและทรัพย์สิน
300นาย มานิตแน่นอุดรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
301นาย มงคลเพ็งน้ำคำกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
302นาย สำรวยเกิดไธสงกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
303นาย สมพงศ์ไมตรีจิตกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
304นางสาว ราตรีรัตนโสภาสำนักงานพระสอนศีลธรรม
305นาย สดใสเจือจันทร์สำนักงานพระสอนศีลธรรม
306นางสาว ปวีณาสิงห์คำคาคณะพุทธศาสตร์
307นาย ดอนสตาเจริญส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
308นางสาว จันทร์ฉายสีสมยาส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
309นาย ศราวุฒิสิงห์เดชส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
310นางสาว ทัศนีย์อะโรคาส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
311พระจวนสิริวฑฺฒโน(ยากับ)ส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเท
312นาย พรชัยเกาะรัมย์คณะครุศาสตร์
313นางสาว ปรีชญาคมพยัคฆ์สถาบันวิปัสนาธุระ
314นาย วิศรุตจิมานังกองกลาง
315นางสาว รวีวรรณวงค์เดชานันทร์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
316นาย สุริยารักษาเมืองคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชารัฐศาสตร์)
317นาย ประเสริฐธิลาวคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชารัฐศาสตร์)
318พระมหา สมนึกธีรปญฺโญ(กลับน้อม)คณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชารัฐศาสตร์)
319นาย กรกตชาบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชารัฐศาสตร์)
320นาย สุภัทรชัยสีสะใบคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชารัฐศาสตร์)
321นาย พลวัฒน์สีทาคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชารัฐศาสตร์)
322นางสาว กาญจนาบุญเรืองคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชารัฐศาสตร์)
323นางสาว สุมาลีบุญเรืองคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชารัฐศาสตร์)
324พระมหา กฤษฎากิตติโสภโณ (แซ่หลี)คณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชารัฐศาสตร์)
325พระมหา ดวงเด่นฐิตญาโณ(ตุนิน)บัณฑิตวิทยาลัย (สันติศึกษา)
326นาง ขันทองวัฒนะประดิษฐ์บัณฑิตวิทยาลัย (สันติศึกษา)
327พระ เจตนิพิฐพุทฺธญาโณ(กาวิละ)บัณฑิตวิทยาลัย (สันติศึกษา)
328นาง นันทิชาใยสุขบัณฑิตวิทยาลัย (สันติศึกษา)
329นาง ตวงเพชรสมศรีบัณฑิตวิทยาลัย (พระพุทธศาสนา)
330นาย ไพฑูรย์อุทัยคามบัณฑิตวิทยาลัย (พระพุทธศาสนา)
331นาย สมคิดเศษวงศ์บัณฑิตวิทยาลัย (พระพุทธศาสนา)
332พระครูสมุห์ วีระพงษ์สุเมธี (พิมพัฒน์)วิทยาเขตหนองคาย
333พระมหา ประหยัดปญฺญาวโร (สุนนท์)วิทยาเขตหนองคาย
334พระมหา สมเด็จมหาสมิทฺธิ (อัตสาร)วิทยาเขตหนองคาย
335พระ ราเชนทร์วิสารโท (ไชยเจริญ)วิทยาเขตหนองคาย
336พระครู อุดมฐิติคุณอนุตฺตโร (จำปาศรี)วิทยาเขตหนองคาย
337นาง พิมพิศาไชยชินวิทยาเขตหนองคาย
338นาย บุญส่งสุวรรณรินทร์วิทยาเขตหนองคาย
339นาย เจษฎามูลยาพอวิทยาเขตหนองคาย
340นาย สมเดชนามเกตุวิทยาเขตหนองคาย
341นาย ทองคำดวงขันเพ็ชรวิทยาเขตหนองคาย
342นาย สุกันต์แสงโชติวิทยาเขตหนองคาย
343นาย คิดวรุณดีวิทยาเขตหนองคาย
344นาย ชนันวัฒน์คำเหลืองวิทยาเขตหนองคาย
345นาย วิวัฒน์ทองลาดวิทยาเขตหนองคาย
346พระ มหาประทีปอภิวฑฺฒโน(แถวพันธ์)วิทยาเขตหนองคาย
347นาย กัมพลนะวันวิทยาเขตหนองคาย
348นางสาว ภัณฑิลาน้อยเจริญวิทยาเขตหนองคาย
349นางสาว ธนัญชาภาวิ์ชัยประภาวิทยาเขตหนองคาย
350พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ (อุทิศ)โกวิโท (ตาตะมิ)วิทยาเขตหนองคาย
351พระ วันชัยภูริทตฺโต(อนนตรี)วิทยาเขตหนองคาย
352พระ ศรีญาณวงค์ปณฺฑิตเสวี(อุดม)วิทยาเขตหนองคาย
353พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์สิริคุตฺโต(จันทะสูนย์)วิทยาเขตหนองคาย
354พระครูสมุห์ (หัตถพร)ปิยธมฺโม(คำเพชรดี)วิทยาเขตหนองคาย
355พระมหา ไพฑูรย์สิริธมฺโม(ชัยกุง)วิทยาเขตหนองคาย
356นาย กมลลักษ์ศรีวิรัตน์วิทยาเขตหนองคาย
357นางสาว เอมอรไชยตะมาตย์วิทยาเขตหนองคาย
358นาย อภิวัฒชัยพุทธจรวิทยาเขตหนองคาย
359นาย อนันต์คติยะจันทร์วิทยาเขตหนองคาย
360นาย อิทธิพัฒนจักษ์จันทร์งามวิทยาเขตหนองคาย
361นาย สุวัตร์ทวนท้าววิทยาเขตหนองคาย
362นางสาว ณัฐณิชาหัสสาวิทยาเขตหนองคาย
363พระมหา นิพิฐพนธ์จิรวฑฺฒโน(วงศ์อนุ)วิทยาเขตหนองคาย
364ผศ.ดร.อริย์ธัชเลิศรวมโชควิทยาเขตหนองคาย
365นาง สุพรรณีพิสัยพันธ์วิทยาเขตหนองคาย
366นาง ณัฐธยาน์พรมสวัสดิ์วิทยาเขตหนองคาย
367พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์)ธมฺมวโร (อินฟอง)วิทยาเขตเชียงใหม่
368พระมหา อัมพรชุตินฺธโร (พันกา)วิทยาเขตเชียงใหม่
369พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ (สิทธิพันธ์)เตชธมฺโม (วันสูง)วิทยาเขตเชียงใหม่
370พระครูธีรสุตพจน์ (สง่า)ธีรสํวโร (ไชยวงศ์)วิทยาเขตเชียงใหม่
371พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์คุตฺตสีโล (บุญเทียม)วิทยาเขตเชียงใหม่
372พระ บุญทรงปุญฺญธโร (หมีดำ)วิทยาเขตเชียงใหม่
373พระครูกิตติภัทรานุยุตกิตฺติภทฺโท (มาชวน)วิทยาเขตเชียงใหม่
374นางสาว ดวงเดือนชัยชนะวิทยาเขตเชียงใหม่
375นาย ศรีมูลแสนเมืองมาวิทยาเขตเชียงใหม่
376นาง อรนุชไชยกาญจน์วิทยาเขตเชียงใหม่
377นางสาว สุจิตตราต๊ะลือวิทยาเขตเชียงใหม่
378นางสาว วิมลฤดีเกศะรักษ์วิทยาเขตเชียงใหม่
379นาย อรรถวุฒิจันแทนวิทยาเขตเชียงใหม่
380นาย พูนชัยปันธิยะวิทยาเขตเชียงใหม่
381นาย สำราญขันสำโรงวิทยาเขตเชียงใหม่
382นาย ประเสริฐปอนถิ่นวิทยาเขตเชียงใหม่
383นาย วรวิทย์นิเทศศิลป์วิทยาเขตเชียงใหม่
384นาง รุ่งทิพย์กล้าหาญวิทยาเขตเชียงใหม่
385นาย ธีรยุทธวิสุทธิวิทยาเขตเชียงใหม่
386นาง ศิริกรไชยสิทธิ์วิทยาเขตเชียงใหม่
387นาย วิสุทธิชัยไชยสิทธิ์วิทยาเขตเชียงใหม่
388นางสาว ณัฐฏ์พัฒน์ปัญโญใหญ่วิทยาเขตเชียงใหม่
389นาย เทวัญเอกจันทร์วิทยาเขตเชียงใหม่
390นาย นพดณปัญญาวีรทัตวิทยาเขตเชียงใหม่
391นาย สงกรานต์ปาดาวิทยาเขตเชียงใหม่
392นาย จิตตกรจันทร์ศิลป์วิทยาเขตเชียงใหม่
393นางสาว ราตรีวงค์เคราวิทยาเขตเชียงใหม่
394นางสาว อังคณาไชยคำวังวิทยาเขตเชียงใหม่
395นาย เดชาตาละนึกวิทยาเขตเชียงใหม่
396พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์อธิปญฺโญ(รสหวาน)วิทยาเขตเชียงใหม่
397พระ วิสิทธิ์ฐิตวิสิทฺโธ(วงค์ใส)วิทยาเขตเชียงใหม่
398นายเยื้องปั้นเหน่งเพ็ชร์วิทยาเขตเชียงใหม่
399นายภัชรบถฤทธิ์เต็มวิทยาเขตเชียงใหม่
400นาย บุญมีแก้วตาวิทยาเขตเชียงใหม่
401นางสาว กรรณิการ์ทองเต็มวิทยาเขตเชียงใหม่
402นาย วีระสิริเสรีภาพวิทยาเขตเชียงใหม่
403พระครูสุตพัฒโนดมจารุวณฺโณ(วรเมศร์)วิทยาเขตเชียงใหม่
404นางสาว สกุณาคงจันทร์วิทยาเขตเชียงใหม่
405พระครูธรรมธรชัยวิชิตชยาภินนฺโท (โสภาราช)วิทยาเขตเชียงใหม่
406พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสตรก์ฐิตปญฺโญ(สีดอกไม้)วิทยาเขตเชียงใหม่
407นาง อรศรีโยนิจวิทยาเขตเชียงใหม่
408พระมหา สมปองฐานิสฺสโร (นุ่มนุ่ม)วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
409พระครูโสภณรัตนบัณฑิตอริยวํโส (เรืองศรี)วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
410พระครูอรุณสุตาลังการ(ปรีดา)ขนฺติโสภโณ (บัวเมือง)วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
411พระครูพิจิตรศุภการ (กิติศักดิ์)ฐานิสฺสโร (มีสุข)วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
412พระมหา สุพจน์สุเมโธ (พานทอง)วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
413พระ สุริยาสุริโย (คงคาไหว)วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
414พระครูสมุห์อนุกูลอนุวุฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
415นาย ณรงค์ศรีวารินทร์วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
416นางสาว ชุติกาญจน์แก้วทองวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
417นาง ปวันรัตน์พรหมพิทักษ์วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
418นาย พีระพลสงสาปวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
419นางสาว กัญญาวีร์ชุมแก้ววิทยาเขตนครศรีธรรมราช
420นาย สมบูรณ์บุญฤทธิ์วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
421นางสาว อำภาณ นครวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
422นาง ศรัทธาหนูเดชวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
423นาง เกษราฉิมหาดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
424นาย บัญญัติแพรกปานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
425นางสาว ปุญญาดาจงละเอียดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
426นางสาว วไลพรชี้แก้ววิทยาเขตนครศรีธรรมราช
427นาย ธีระพงษ์สมเขาใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
428พระ สาโรจน์ธมฺมสโร(แซ่อู้)วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
429พระมหา จรูญศักดิ์โฆสิตภาณี (ชูยงค์)วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
430นาย ไพรัตน์ฉิมหาดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
431นาย พีระศิลป์บุญทองวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
432นาย ทวีโชคเหรียญไกรวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
433พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ (บัวฮอง)กิตฺติธมฺโม (จำนงค์ศักดิ์)วิทยาเขตขอนแก่น
434พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (สุกันยา)อรุโณ (ฮวดภักดี)วิทยาเขตขอนแก่น
435พระมหา ประทีปสุญฺญโม (พรมสิทธิ์)วิทยาเขตขอนแก่น
436พระครูสุตธรรมภาณี (สำนวน)โอภาโส (ใยแก้ว)วิทยาเขตขอนแก่น
437พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย)กนฺตสีโล (พังหมื่นไว)วิทยาเขตขอนแก่น
438พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล)ธมฺมวํโส (แสนพงษ์)วิทยาเขตขอนแก่น
439พระมหา ประมวลฐานทตฺโต (บุลาลม)วิทยาเขตขอนแก่น
440พระมหา สำราญกมฺมสุทโธ (โพธิ์กลาง)วิทยาเขตขอนแก่น
441พระมหา โยธินโยธิโก (ปัดชาสี)วิทยาเขตขอนแก่น
442พระมหา มิตรฐิตปญฺโญ (วันยาว)วิทยาเขตขอนแก่น
443พระมหา ดาวสยามวชิรปญฺโญ (กล้าลอด)วิทยาเขตขอนแก่น
444นาย จักรพรรณวงศ์พรพวัณวิทยาเขตขอนแก่น
445นาย นิรันดรเลิศวีรพลวิทยาเขตขอนแก่น
446นาง สุพัตรานาทันวิทยาเขตขอนแก่น
447นาง ศุนิษฐางาสง่าวิทยาเขตขอนแก่น
448นางสาว ฤดีแสงเดือนฉายวิทยาเขตขอนแก่น
449นางสาว อรุณแสนใจวุฒิวิทยาเขตขอนแก่น
450นาย บุญส่งนาแสวงวิทยาเขตขอนแก่น
451นาย สุรพรตุ่นป่าวิทยาเขตขอนแก่น
452นาง ดิปติวิสุทธางกูรวิทยาเขตขอนแก่น
453นางสาว ปาณจิตรสุกุมาลย์วิทยาเขตขอนแก่น
454นาย สุนทรเสนาซุยวิทยาเขตขอนแก่น
455นาย นิเทศสนั่นนารีวิทยาเขตขอนแก่น
456นาย ศักธินันท์ศรีหาบงค์วิทยาเขตขอนแก่น
457นางสาว อมรรัตน์เตชะนอกวิทยาเขตขอนแก่น
458นางสาว ปิยนุชไทยทองหลางวิทยาเขตขอนแก่น
459นางสาว จิตรลดาแก้วมงคลวิทยาเขตขอนแก่น
460นาย สุวินทองปั้นวิทยาเขตขอนแก่น
461นาย สุรพลพรมกุลวิทยาเขตขอนแก่น
462พระ รชตกตปุญฺโญ(มาตรสอน)วิทยาเขตขอนแก่น
463นาย สุนทรสายคำวิทยาเขตขอนแก่น
464นาย ประกอบมีโครตกองวิทยาเขตขอนแก่น
465พระมหา สมชายกิตฺติปญฺโญ(จันทร์หอม)วิทยาเขตขอนแก่น
466พระธีระพงษ์นรินฺโท(แสนพงษ์)วิทยาเขตขอนแก่น
467นางสาว อัญญาดาตาเสาร์วิทยาเขตขอนแก่น
468พระมหา ภิรัฐกรณ์อํสุมาลี(พันนาวา)วิทยาเขตขอนแก่น
469นาย อภิวัฒน์สาระบันวิทยาเขตขอนแก่น
470นาย ตะวันพรมบุตรวิทยาเขตขอนแก่น
471นาง เรียงดาวทวะชาลีวิทยาเขตขอนแก่น
472นางสาว สุกาญดาเทนอิสสระวิทยาเขตขอนแก่น
473นางสาว พิมวดีคำมูลวิทยาเขตขอนแก่น
474นาย วัชรพงษ์จันทร์ฎาโสภากุลวิทยาเขตขอนแก่น
475พระครูสังฆรักษ์ สมจิตพุทฺธวิริโย (เดชคุณรัมย์)วิทยาเขตนครราชสีมา
476พระครูสมุห์ คำภีร์ภูริสีโล (พันจันดา)วิทยาเขตนครราชสีมา
477พระมหา สุพรรกฺขิตธมฺโม (ปวงกลาง)วิทยาเขตนครราชสีมา
478พระครูปลัดนายกวัฒน์ (บุญเริ่ม)จิรปุญฺโญ (ประสงค์กุล)วิทยาเขตนครราชสีมา
479พระ ปัญญาวรวัฒน์สิริภทฺโท (เลิศเกียรติธรรม)วิทยาเขตนครราชสีมา
480พระ หัสดีกิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง)วิทยาเขตนครราชสีมา
481พระ วีรชนอุตฺตโร (ชัชวาล)วิทยาเขตนครราชสีมา
482พระปลัด วินัยวชิรญาโณวิทยาเขตนครราชสีมา
483นาย สุรพงษ์คงสัตย์วิทยาเขตนครราชสีมา
484นาย ศุภณัฐเจริญสุขวิทยาเขตนครราชสีมา
485นาย กิตติพัฒน์สุวรรณสิริเมธีวิทยาเขตนครราชสีมา
486นาง วาสนาเถาว์พุดซาวิทยาเขตนครราชสีมา
487นาย พิพัฒน์ภาสน์บุญเทียนวิทยาเขตนครราชสีมา
488นาย วินัยภูมิสุขวิทยาเขตนครราชสีมา
489นาย ยุทธนาพูนเกิดมะเริงวิทยาเขตนครราชสีมา
490นางสาว เบญจวรรณ์เทียนขุนทดวิทยาเขตนครราชสีมา
491นาย พรเศรษฐีวุฒิปัญญาอิสกุลวิทยาเขตนครราชสีมา
492นาย เสฐียรทั่งทองมะดันวิทยาเขตนครราชสีมา
493นายธนเดชเอื้อศรีวิทยาเขตนครราชสีมา
494นางทัศนนันท์ภูมิสุขวิทยาเขตนครราชสีมา
495นาย คมณีสูงเนินวิทยาเขตนครราชสีมา
496นาย พิชิตปุริมาตรวิทยาเขตนครราชสีมา
497นางสาวเขมิกาทองอารีกูลวิทยาเขตนครราชสีมา
498นางสาว ศิริพรหาญพิชัยวิทยาเขตนครราชสีมา
499พระครูปลัดนิเวชจงแจ้งกลาง (ชินวโร)วิทยาเขตนครราชสีมา
500พระมหา คำพันธ์ปภากโร (ภาคสิม)วิทยาเขตอุบลราชธานี
501พระครูสมุห์ เฉวียนกตปุญโญ (ทิพวัน)วิทยาเขตอุบลราชธานี
502พระมหา จิตนเรศวุฑฒิธมฺโม (ศรีปะโค)วิทยาเขตอุบลราชธานี
503พระครูธรรมธรศิริวัฒน์สิริวฑฺฒโน (วงศ์ษา)วิทยาเขตอุบลราชธานี
504พระใบฎีกา สุพจน์ตปสีโล (เกษนคร)วิทยาเขตอุบลราชธานี
505พระครูจินดาสารานุกูลจนฺทโก (หนองขุ่นสาร)วิทยาเขตอุบลราชธานี
506พระ สุภาพรเตชธโร (เสนคำสอน)วิทยาเขตอุบลราชธานี
507นาย ทองสุขพันธ์คูณวิทยาเขตอุบลราชธานี
508นาย ณัฐพลธาระวงศ์วิทยาเขตอุบลราชธานี
509นาย สุพิมลศรศักดาวิทยาเขตอุบลราชธานี
510นาย วรวัฒน์ราชิวงศ์วิทยาเขตอุบลราชธานี
511นาย สิปป์มงคลป้องภาวิทยาเขตอุบลราชธานี
512นาย เกริกพิสัยพันธ์วิทยาเขตอุบลราชธานี
513พระ ศิวเดชน์าณวโร(สมโคตร)วิทยาเขตอุบลราชธานี
514นาย ราชันย์ทองคำพวงวิทยาเขตอุบลราชธานี
515พระมหา สุริยันต์อุตฺตโร (บึงทะเล)วิทยาเขตอุบลราชธานี
516พระมหา สิงห์ณรงค์เสียมทองวิทยาเขตอุบลราชธานี
517พระ สิริชัยธมฺมจาโร(สายสิงห์)วิทยาเขตอุบลราชธานี
518พระราชเขมากร (ประยุทธ)ภูริทตฺโต (วงศ์ยศ)วิทยาเขตแพร่
519พระครูสังฆรักษ์บุญเสริมกิตฺติวณฺโณ (ศรีทา)วิทยาเขตแพร่
520พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม)สุเมโธ (บังเมฆ)วิทยาเขตแพร่
521พระปลัด ปิริยะกรณ์ชยานนฺโท (สมเดช)วิทยาเขตแพร่
522พระ ศักดิ์ดาฉนฺทโก (สุวรรณทา)วิทยาเขตแพร่
523นาย สมจิตขอนวงค์วิทยาเขตแพร่
524นาย ธีรวัฒน์จันทร์จำรัสวิทยาเขตแพร่
525นาย มงคลมานพกวีวิทยาเขตแพร่
526นางสาว อรอนงค์วูวงศ์วิทยาเขตแพร่
527นางสาว พิราวรรณจักร์คำวิทยาเขตแพร่
528นางสาว พัฒน์นรีอัฐวงศ์วิทยาเขตแพร่
529นาย เกรียงศักดิ์ฟองคำวิทยาเขตแพร่
530นาง ฉวีวรรณสุวรรณาภาวิทยาเขตแพร่
531นาง ชลธิชาจิรภัคพงค์วิทยาเขตแพร่
532ดร. สายัณห์อินนันใจวิทยาเขตแพร่
533นาย นวัชโรจน์อินเต็มวิทยาเขตแพร่
534นางสาว ธันย์ธีราธรรมจักรวิทยาเขตแพร่
535นาย ปัญญาสุนันตาวิทยาเขตแพร่
536นาย สุพจน์แก้วไพฑูรย์วิทยาเขตแพร่
537พระ สมพงศ์มหาปุญฺโญ(ข้ามสี่)วิทยาเขตแพร่
538นาง วลัยพรรณอินเต็มวิทยาเขตแพร่
539พระมหา สิมรัตน์สิริธมฺโม(บุญเขื่อง)วิทยาเขตแพร่
540พระมหา สิทธิชัยชยสิทฺธิ(ปัญญาไวย์)วิทยาเขตแพร่
541พระ อนุสรณ์กิตฺติวณฺโณ (เรืองปัญญารัตน์)วิทยาเขตแพร่
542พระครูสาธุกิจโกศล (สิทธิชัย)ฐานจาโร (เดชกุลรัมย์)วิทยาเขตสุรินทร์
543พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์)เขมวีโร (แก้วตา)วิทยาเขตสุรินทร์
544พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์วิริโย (ชอบมี)วิทยาเขตสุรินทร์
545พระมหา สมบัติฐานวโร (รวดเร็ว)วิทยาเขตสุรินทร์
546พระมหา วิศิตธีรวํโส (กลีบม่วง)วิทยาเขตสุรินทร์
547พระมหา ยุทธพิชาญโยธสาสโน (ทองจันทร์)วิทยาเขตสุรินทร์
548พระ วัชระวชิรญาโณ (เกิดสบาย)วิทยาเขตสุรินทร์
549พระมหา บุญชอบปุญฺญสาทโร (อยู่ยืน)วิทยาเขตสุรินทร์
550พระอธิการเวียงกิตฺติวณฺโณ (กิตศรีรุ่งโรจน์)วิทยาเขตสุรินทร์
551พระครูสุธรรมกิจโกศล(สุพัฒน์)สุภทฺโท (สูงสนิท)วิทยาเขตสุรินทร์
552นาย ไชยรัตน์ปัญญาเอกวิทยาเขตสุรินทร์
553นาย ธานินทร์วรางกูรวิทยาเขตสุรินทร์
554นาย ธนูศรีทองวิทยาเขตสุรินทร์
555นาย ทวีศักดิ์ทองทิพย์วิทยาเขตสุรินทร์
556นาย บรรจงโสดาดีวิทยาเขตสุรินทร์
557นาย อิทธิพลจำนงรักษ์วิทยาเขตสุรินทร์
558นาย เขมกรอุส่าห์ดีวิทยาเขตสุรินทร์
559นาย สุกิจนามวัฒน์วิทยาเขตสุรินทร์
560นางสาว จันทิราบุตรดีวิทยาเขตสุรินทร์
561นางสาวอัมพรดวงเกตุวิทยาเขตสุรินทร์
562นางสาว ศิริลักษณ์เติมกล้าวิทยาเขตสุรินทร์
563นางสาว ณัฐตพรบุญปกวิทยาเขตสุรินทร์
564พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย)สิริปญฺโญ (บูรณะ)วิทยาเขตสุรินทร์
565นาย ธนรัฐสะอาดเอี่ยมวิทยาเขตสุรินทร์
566นาย สุภชัยร้อยศรีวิทยาเขตสุรินทร์
567นาย จันทาพวงศรีวิทยาเขตสุรินทร์
568นาย ธนวรรษทวีเกิดวิทยาเขตสุรินทร์
569นาย ชายชาญวงศ์ภักดีวิทยาเขตสุรินทร์
570นาง สิริทิพย์สมวาจาวิทยาเขตสุรินทร์
571นาง เภาวณาจันทะโสมวิทยาเขตสุรินทร์
572นาง จารุณีนามวัฒน์วิทยาเขตสุรินทร์
573นางสาว วาสนาดวงศรีวิทยาเขตสุรินทร์
574นาง นิชาภาจำนงรักษ์วิทยาเขตสุรินทร์
575นางสาว จิรารัตน์พิมพ์ประเสริฐวิทยาเขตสุรินทร์
576นาย มนต์ศักดิ์ริ้วแดงวิทยาเขตสุรินทร์
577นาง ผ่องใสตรวจมรรคาวิทยาเขตสุรินทร์
578นาง พิมพ์คิดอยู่วิทยาเขตสุรินทร์
579นางสาว ชยาภรณ์เยาวลักษณ์วิทยาเขตสุรินทร์
580พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด)คมฺภีรญาโณ (อินต๊ะจันทร์)วิทยาลัยเขตพะเยา
581พระครูโสภณฺปริยัติสุธี (ศรีบรรดร)ถิรธมฺโม (ไชยวุฒิ)วิทยาลัยเขตพะเยา
582พระราชปริยัติ (สายัน)อรินฺทโม (ปินะดวง)วิทยาลัยเขตพะเยา
583พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (โยธิน)ฐานิสฺสโร (ทิพย์นวล)วิทยาลัยเขตพะเยา
584พระครูธรรมธร บุญเที่ยงพุทธสาวโก (ลักษณ์พลวงค์)วิทยาลัยเขตพะเยา
585พระครูวรรณวิฑูรย์อคฺควณฺโณ (ฟักแก้ว)วิทยาลัยเขตพะเยา
586นาง จงจิตรแสงทองวิทยาลัยเขตพะเยา
587นางสาว อัมพรกัญโคแพร่วิทยาลัยเขตพะเยา
588นาย ณัฐพลวงศ์ไชยวิทยาลัยเขตพะเยา
589นาง สุดฤทัยจันทรวงษ์วิทยาลัยเขตพะเยา
590นาง พิสมัยวงศ์จำปาวิทยาลัยเขตพะเยา
591นาย วันชัยพลเมืองดีวิทยาลัยเขตพะเยา
592นาย ชูชาติสุทธะวิทยาลัยเขตพะเยา
593พระกันทวีฐานุตโร (แก้วแปง)วิทยาลัยเขตพะเยา
594พระมหาภัทรวัฒน์มหาคุเณสี (เทพนรินทร์)วิทยาลัยเขตพะเยา
595พระครูพิศาลสรกิจสุทิโน (สิทธิกุลเมฆ)วิทยาลัยเขตพะเยา
596พระมหา พงษ์ประภากรณ์สุระรินทร์(วิสุทฺธญาณเมธี)วิทยาลัยเขตพะเยา
597นาย คมจักรศรีวิราชวิทยาลัยเขตพะเยา
598นางสาว สหัทยาวิเศษวิทยาลัยเขตพะเยา
599นาย จรูญปัญญาวงค์วิทยาลัยเขตพะเยา
600ร.ต.ต.สมยศปัญญามากวิทยาลัยเขตพะเยา
601พระมหา กิตติพงษ์เผ่าต๊ะใจวิทยาลัยเขตพะเยา
602นางสาว ศิริพรศักดิ์สูงวิทยาลัยเขตพะเยา
603นาง อุมาพรโคกกรวดวิทยาลัยเขตพะเยา
604นางสาว ปาริชาติเสมอเชื้อวิทยาลัยเขตพะเยา
605พระมหา โกมลกมโล (แก้วดึง)วิทยาลัยเขตพะเยา
606พระมหา วิจิตรกลฺยาณจิตโต (ศรีจันทร์)วิทยาลัยเขตพะเยา
607พระเทพปริยัติมุนีวีรปญฺโญ (ตุวันโน)วิทยาลัยเขตพะเยา
608พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม)ญาณินฺโท (มุสุ)วิทยาลัยเขตพะเยา
609พระมหา ชิตฐานชิโต (โต้งกระโทก)วิทยาลัยเขตพะเยา
610นางสาว ณฐปวีร์เปรมพัฒนพันธ์วิทยาลัยเขตพะเยา
611นาย ทศพลตันเสถียรวิทยาลัยเขตพะเยา
612พระศรีสุทธิเวที(ขวัญ)ถิรมโน(แดงหน่าย)วิทยาลัยเขตพะเยา
613นาย วิโรจน์คุ้มครองวิทยาลัยเขตพะเยา
614พระเทพสุวรรณเมธี(กิตฺติปญโญ) หวลจิตต์วิทยาลัยเขตพะเยา
615นาย ชัยชาญศรีหานูวิทยาลัยเขตพะเยา
616นาย ธานีสุวรรณประทีปวิทยาลัยเขตพะเยา
617นางสาว วรพรลีปอพรานวิทยาลัยเขตพะเยา
618พระมหา ปราโมทย์วิริยธมฺโม(แก้วนา)วิทยาลัยเขตพะเยา
619นาย สุรพลหยกฟ้าวิจิตรวิทยาลัยเขตพะเยา
620ว่าที่ ร.ต.อุทัยภูมิประมาณวิทยาลัยเขตพะเยา
621นาย สำราญสีปอพรานวิทยาลัยเขตพะเยา
622นางสาว บังอรวรรณสวัสดิ์พึ่งวิทยาลัยเขตพะเยา
623นางสาว นุชนาทมีสาวงษ์วิทยาลัยเขตพะเยา
624นางสาว ชลิดาประจำถิ่นวิทยาลัยเขตพะเยา
625นางสาว อรุณรัตน์จูมจัตุรัสวิทยาลัยเขตพะเยา
626พระ โสภณวิชญ์ภูริปญฺโญ(เอกพล)วิทยาลัยเขตพะเยา
627พระภาวนาพิศาลเมธีมนฺตเสวี(พรหมจันทร์)วิทยาลัยเขตพะเยา
628พระ ประเทืองขนฺติโก(ศรีสมบูรณ์)วิทยาลัยเขตพะเยา
629พระมหา สมพรสุทฺธินนฺโท(งามแฉล้ม)วิทยาลัยเขตพะเยา
630พระ สมัยติกฺขวีโร(สิงห์หัน)วิทยาลัยเขตพะเยา
631นาย ภานุมาตร์เนโสวิทยาลัยเขตพะเยา
632พระ วรราชวรญฺญู(พูนผล)วิทยาลัยเขตพะเยา
633นาย สมบูรณ์จารุณะวิทยาลัยเขตพะเยา
634พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์)สิริธโร (ประธาตุ)วิทยาเขตนครสวรรค์
635พระราชรัตนเวทีโชติธมฺโม (สิทธิอินทร์)วิทยาเขตนครสวรรค์
636พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี)สุขโชโต (สุขแจ่ม)วิทยาเขตนครสวรรค์
637พระครูสิริภูรินิทัศน์ฐิตสคฺโค (ดิษสวรรค์)วิทยาเขตนครสวรรค์
638นาย สุพรตบุญอ่อนวิทยาเขตนครสวรรค์
639นาย วรกฤตเถื่อนช้างวิทยาเขตนครสวรรค์
640นาย เนาวรัตน์หอมขจรวิทยาเขตนครสวรรค์
641นาย ศศิกิจจ์อ่ำจุ้ยวิทยาเขตนครสวรรค์
642นาย ทรงเกียรติ์เม่นสุวรรณวิทยาเขตนครสวรรค์
643นาย วสุกิจจ์เหล่าอินทร์วิทยาเขตนครสวรรค์
644นางสาว สุกัญญาณัฐอบสิณวิทยาเขตนครสวรรค์
645พระมหา อุดรอุตฺตโร (มากดี)วิทยาเขตนครสวรรค์
646พระมหา สุภวิชญ์ปภสฺสโร (วิราม)วิทยาลัยสงฆ์เลย
647พระครูปริยัติคุณรังษีรตนรํสี (คำหงษา)วิทยาลัยสงฆ์เลย
648นาย ประสงค์หัสรินทร์วิทยาลัยสงฆ์เลย
649นาย ธงชัยสิงอุดมวิทยาลัยสงฆ์เลย
650พระมหา ประพันธ์สิริปญโญ (ไทยใหญ่)วิทยาลัยสงฆ์เลย
651นาย พัทธนันท์นวลน้อยวิทยาลัยสงฆ์เลย
652นาย ศตวรรษสงกาผันวิทยาลัยสงฆ์เลย
653นายจารุกิตติ์พิริยสุวัฒน์วิทยาลัยสงฆ์เลย
654นางสาว วนิศาชาญประเสริฐวิทยาลัยสงฆ์เลย
655พระมหา วรรณชัยชยวณฺโณ (ดาเพ็ง)วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
656พระมหา สนองปจฺโจปการี (จำนิล)วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
657นาย ลิขสิทธิ์สิงห์งอยวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
658นาย ปรีชาบุญทวีวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
659นาย ศตพลใจสบายวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
660นาย ณัฐพงษ์เปี้ยคำวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
661นาย ณลิณควรครูวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
662นาย พัชรกุลนารีนุชวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
663นางสาว ศศิธรล่องเลิศวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
664พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน)จนฺทรํสี (ตาติญญา)วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
665พระมหา ไกรสรโชติปญฺโณ (แสนวงค์)วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
666พระครูโกวิทอรรถวาที (อุดร)อุตฺตรเมธี (แสงแก้ว)วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
667นาย ปรีชาศรีสอนใจวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
668นาย เสน่ห์ใจสิทธิ์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
669นาย จักรพงศ์เพ็ญเวียงวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
670นาย ไพรินทร์ณ วันนาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
671นางสาว นฤมลกันทะอุโมงค์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
672นาย กฤษฎากานต์น้อยหม้อวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
673นาย อาเดชอุปนันท์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
674พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี)ฐานวโร (อ่อนปัสสา)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
675พระใบฎีกา สุทศปฎิภาโณ (ศรีแดง)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
676พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก)มหาวายาโม (เกษรบัว)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
677พระ ดำรงค์ภทฺทมุนี (แคนศิลา)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
678พระครูพิพิธจารุธรรม(ชุมพร)จารุวรรณโณ (กวางทอง)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
679พระมหา ธีรเดชธีรวฑฺฒโน (โพธิ์ทอง)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
680นาย ปัญญานามสง่าวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
681นาย สุทัศน์อาสนาชัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
682นาย ชานนท์วงศ์นวลวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
683นางสาว วรรณาตั้งใจวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
684นาง พิรญาณ์นวลมะวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
685นาย ประพัฒน์ศรีกูลกิจวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
686นาย วรพลวรสุวรรณโรจน์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
687นาง สิริกมลทองเชื้อวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
688พระครู สุมณฑ์ธรรมธาดา(สายัน)จนฺทวํโส(บวบขม)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
689นาย ไสวเทศกุลวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
690นางสาว สุดธิดาพ่วงเฟื่องวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
691นาย จุมพตอ่อนทรวงวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
692นาย ดอนล่าร์เสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
693นางสาว ปรานอมดีอาจวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
694พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ(สุเทพ)สุเทวเมธี(ดีเยี่ยม)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
695นาย สุนทรสุขทรัพย์ทวีผลวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ. พิษณุโลก
696พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา)ฐานิสฺสโร (ชาติดำดี)วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
697พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง)ปญฺญาวชิโร (เจนทร)วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
698พระมหา อำนาจพลปญฺโญ (สวัสดี)วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
699พระมหา ถนอมอานนฺโท (ชิดรัมย์)วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
700พระมหา พจน์สุวโจ (พยัคฆ์พิทยางกูร)วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
701พระ ก้านกนตวณฺโณ (อะโรคา)วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
702พระครูสุนทรวีรบัณฑิตเขมวีโร (มาลาไธสง)วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
703นาย ปิยวัฒน์คงทรัพย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
704นาย ไวชึรัมย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
705นาย วีรพลพิชนาหะรีวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
706นาย ทิพย์ขันแก้ววิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
707นาย วิรัตน์ภูทองเงินวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
708นาย ณัฐพงศ์ธัชกุรัตน์ธรรมาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
709นางสาว ฉวีวรรณยอดสีมาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
710นาย รัตน์จิโรจน์วงศ์อรัญวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
711นาย รุ่งสุริยาหอมวันวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
712นาง นิติยาภรณ์ฤทธิธรรมกุลวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
713นางสาว ปภิญญะพัทธ์ผาแดงวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
714นาย สุทธิวิทย์วิลัยริดวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
715พระอธิการสมพรอนาลโย(สะอิ้งรัมย์)วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
716พระมหา เชษฐาฐานจาโร(อังโครัมย์)วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
717นาย มงคลสอนไธสงวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
718นาง ศศิธรบุญครองวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
719นางสาว ขวัญชนกสายชมภูวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
720นางสาว บุญรัตน์อุตส่าห์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
721นางสาว สุกิจตาเหมราชวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
722พระมหา วิเชียรวชิรธมฺโม (กุลมณี)วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
723พระสิริจริยาลังการ (ชรัช)อุชุจาโร (เอี่ยมวิวัฒน์กิจ)วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
724พระครูสุวรรณสุตาลังการ (เติม)จารุวณฺโณ (โทบุรี)วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
725พระมหา สมคิดสมปนฺโน (อินทร์แก้ว)วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
726นาย จารึกศิรินุพงศ์วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
727นาย อำพรมณีเนียมวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
728พระปลัดนำชัยปิยทสฺโส (แดงรุ่งเรือง)วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
729นายรังสรรค์วัฒนาชัยวณิชวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
730นายกฤตพจน์คงสีพุทธวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
731นาย ชนิศน์ชูเลื่อนวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
732นาย ไชยยุทธ์อินบัววิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
733พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร)จรณธมฺโม (ณ น่าน )วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
734นาย วรปรัชญ์คำพงษ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
735พระปลัด นฤดลกิตฺติภทโท (ไชยประสิทธิ์)วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
736พระปลัด วัชรพงษ์วชิรปญฺโญ (ดวงเมือง)วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
737นาย สมคิดนันต๊ะวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
738นางสาว ฐิติพรสะสมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
739นางสาว อุษาเลาดีวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
740นาง กัญจนพรเกิดช่อวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
741นาย เอื้อเจริญสุขวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
742นาง ขวัญดาววิญญูชาคริตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
743พระครูปริยัติวรรณาภรณ์เตชวณฺโณ (ฉัตรแก้ว)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
744นาย จตุพลพรหมมีวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
745นาย ภูริทัตศรีอร่ามวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
746พระมหากฤษณ์ธนินต์เสฏเมธี (เดชจักร์บดินทร์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
747พระมหาประสพสุขปิยภาณี (สุขล้วน)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
748พระครูสังฆรักษ์สวงค์นาถสีโล (สุนทรชัย)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
749นาย สมภพสายหยุดวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
750นาง น้ำทิพย์มั่งคั่งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
751นางสาว นฤมลโพธิ์ทองวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
752พระมหา วิเชียรสิริวฑฒโน(ไกรฤกษ์ศิลป์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
753พระมหา ปิยะบุตรปญฺญาวฑฒโน(วงศ์กันทราภัย)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
754พระมหา เกรียงไกรกิตฺติปุญฺโญ(ใจสว่าง)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
755พระครูกิตติพัฒนานุยุต (อธิวัฒน์)กิตติเมธี (ดวงดี)วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
756พระ เรวัฒน์เรวโต (เจริญเศรษฐวงศ์)วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
757พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์)สิริมงคโล (พอกพูน)วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
758นาย ธำรงค์ไหมทองวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
759นาย ไกรวิทย์กฤตยชญ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
760นาย ฤทธิชัยแกมนาควิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
761นาย ดำเนินปัญญาผ่องใสวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
762พระ อักขราภิศุทธิ์สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน)วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
763พระครูสิริธรรมบัณฑิตปฎิภาณเมธี (แสนคำ)วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
764พระมหา กีรติวรกิตติ (ฉัตรแก้ว)วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
765นาย ณรงค์ปัดแก้ววิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
766พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐภูริวฑฺฒโน(คำชุม)วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
767นาย สมจันทร์ศรีปรัชยานนท์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
768นางสาว ศิริพรสุทะปาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
769พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร)สณหวฑฺฒโน (จันเหลือง)วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
770พระครูไพโรจน์วัฒนาทร (โชคชัย)โชติวโร (เทาศิริ)วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
771พระครูสุตภัทราภรณ์ (สัณหวัช)สุภทฺโท (ขวัญสูนู)วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
772พระ ทองเลื่อนโชติปญฺโญ (ยอดแก่น)วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
773นาย เกษมประอางวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
774นาย ธัญญพัฒน์สมบัติวงษ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
775นางสาว ฐานิดามั่นคงวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
776พระมหา ขุนทองเขมสิริ(ขุนทอง แก้วสมุทร์)วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
777นาย สมปองทิพย์สมบัติวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
778นาย จิณณะพิภัชเกษมสุขวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
779นางสาว ปัณณธรเธียรชัยพฤกษ์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
780พระครู สังฆรักษ์ทรงพรรณชยทตฺโต(ภิรมย์พร)วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
781นางสาว ภัคสิริแอนิหนวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
782นาย จิรพจน์ภูธำรงวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
783นางสาว ไพรินทร์ไตรวิทยพาณิชย์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
784นาย มนตรีวรภัทรทรัพย์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
785พระครูวิสุทธานันทคุณวิสุทฺธาจาโร(ครุฑธา)วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
786พระมหา กังวาลธีรธมฺโม(ศรชัย)วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
787พระมหา คำพันธุ์รณญชโย(แสนยโยธิน)วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
788นาย สมชายชูเมืองวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
789นาย ก้องเกียรติบุญสมบัติวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
790นางสาว อุษากุสลางกูรวัฒน์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
791นางสาว นัทธ์ฤพรอุ่นรั้ววิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
792พระมหาวิจักกิตฺติวณฺโณ(ชนะพจน์)วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
793พระ มหาธวัชชัยธมฺมรํสี(สุวรรณผา)วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
794พระปลัด วุฒิพงษ์กิตฺติวณฺโณ(ผลไม้)วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
795นาย สุพลศิริวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
796นาย ปัญญากันภัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
797นาง ฐาปนีศิริวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
798นาง บุณยนุชสุนประโคนวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
799นาง เทวากันภัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
800พระมหา ธนกรกิตฺติปญฺโญ(สร้อยศรี)วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
801พระปลัด พีระพงศ์ฐิตธมฺโม(โชตินอก)วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
802นาย ปิยวัชละครวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
803พระครูวาปีจันทคุณจนฺทวณฺโณ(พันธ์แก้ว)วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
804พระครูโพธิสีลคุณอิสุกาโร(เป้งไชยโม)วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
805พระครูเอกุตตรสตาธิคุณฐิตวีโร(วงค์ธรรม)วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
806พระครูปริยัติวรเมธีอริยเมธิโก(ทิพย์มณี)วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
807นาย ไพฑูรย์สวนมะไฟวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
808นาย สุทธิพันธ์อรัญญวาสวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
809นาง รมิดาสวนมะไฟวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
810นางสาว อภิชญาพรรณศรีวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
811พระครูใบฎีกาชาญยุทธ จิรสุโภจิรสุโภ(ภูมิพฤกษ์)วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
812นางสาว สุกานดาจันทวารีย์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
813นาย สยามพรพันธไชยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
814พระมหา ประกาศิตสิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร)วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
815พระครู ใบฎีกาธีรยุทธจนฺทูปโม(ภู่โคกหวาย)วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
816พระมหา บุญเลิศจนฺทูปโม(ภู่โคกหวาย)วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
817นางสาว พัชราวลัยศุภภะวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
818นางสาว กมลพรคิ้มแหนวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
819นางสาว ณัชชาณัฐโชติภคินวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
820นางสาว พิชาณันช์เตชะประสิทธิวานิชวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
821นาย โยตะชัยวรมันกุลวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
822นาย อุบลวุฒิพรโสภณวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
823พระครูปลัด ประวิทย์วรธมฺโม(ทรัพย์อุไรรัตน์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
824พระครูใบฎีกา อภิชาติธมฺมสุทฺโธ(พรสุทธิชัยพงษ์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
825นาย สัญญาสดประเสริฐวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
826พระมหาสังคมชยานฺนโท(ช่างเหล็ก)วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
827พระภัทธชาพงษ์สิริภทฺโท(ก่ำชัยภูมิ)วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
828พระศรีสัจญาณมุนียติกโร(ก่อบุญ)วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
829พระมหา วิฑูรย์สิทธิเมธี(บังสันเทียะ)วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
830นาย ปัญญาคล้ายเดชวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
831พระมหา นรินทร์สุรปญฺโญ(เอมพันธ์)วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
832นาย กาญจนพงศ์สุวรรณวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
833พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ปุญฺญกาโม(นนท์แก้ว)วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
834พระครูโสภณวีรานุวัตรณฏฐวโร(เกตุคง)วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
835นาย มานพปานสุวรรณวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
836พระมหา สมมาสชุติมนฺโต(พงษ์สุพรรณ)วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
837นาย ปัณณวิชญ์แสงหล้าวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
838นาง เพ็ญพรรณเฟื่องฟูลอยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
839นางสาว ดาววรินทร์แก้ววิชิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
840นางสาว วิกานดาศรีศักดาวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
841พระครูโกศลธรรมานุสิฐอโสโก(มกรางกูร)วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
842พระสมุห์อาคมอาคมธีโร (กุญแจนาค)วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
843นาย อนุชาพละกุลวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
844พระครูรัตนากรวิสุทธิ์จนฺทโก(สนิทวาจา)วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
845พระมหา บุญรอดอมรทตฺโต(สุวรรณโชติ)วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
846พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์จนฺทวณฺโณ(เกษรศิริ)วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
847พระครูเกษมอรรถากรอุปสนฺโต(หนาแน่น)วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
848นาย กฤษณะเชี่ยวเวชวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
849นาย สุเทพเชื้อสมุทรวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
850นางสาว ศิริพรรณวัฒนวรรณวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
851นางสาว สมหญิงไทยพลวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
852พระครูอุทัยกิจจารักษ์(สุรางค์)สุจิณฺโณ(จันทร์งาม)วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
853พระราชสิทธิเวที(วิรัติ)วิโรจโน(วะสะศิริ)วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
854พระครูวิโชติสิกขกิจ(ณรงค์)กิตฺติธโร(เด่นประเสริฐ)วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
855พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์(นพณัช)กิตติปญโญ(คล้ายผึ้ง)วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
856พระครูพิจิตรวรเวท(มนัส)จนทสีโล(มารยาท)วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
857นางสาว สุภางค์พิมพ์คล้ายธานีวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
858นางสาว วรรณวรางค์โพธิคามบำรุงวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
859นางสาวกมลวรรณอ่องเภาวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
860พระสมุห์พุฒิพงษ์พุทฺธิวํโส(กล่ำทวี)วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
861นาย ประคองมาโตวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
862นางสาว เมธาวรินทร์วิลพรรณ์วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
863พระมหา ดิลกรัศมีฐิตจาโร(วุฒิยา)วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
864นาย สุขอษานุ่นทองวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
865นาง ภัชลดาสุวรรณนวลวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
866นาย ชัยรัตน์งามประโคนมหาจุฬาบรรณาคาร
867นางสาว อรพินคำมูลมหาจุฬาบรรณาคาร
868นาย วิทยาวิเดชวรการมหาจุฬาบรรณาคาร
869นางสาว จินตนาเก่งการรบมหาจุฬาบรรณาคาร
870นางสาว สินีนาถกันแตงมหาจุฬาบรรณาคาร
871นายณรงค์ชัยหนูประโคนมหาจุฬาบรรณาคาร
872นางสาว ประภัสสรกำจัดภัยมหาจุฬาบรรณาคาร
873นางสาว กรธิดาเรืองศิลป์มหาจุฬาบรรณาคาร
874นางสาวนัชชากุลวินิจฉัยมหาจุฬาบรรณาคาร
875นาย วะสินธุ์ใจแก้วมหาจุฬาบรรณาคาร
876นาง ประภาศรีสุทธิพันธิพรโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
877นางสาว กิ่งกาญจน์หนูพุ่มโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
878นางสาว จุรีภรณ์อุดมสวัสดิ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
879นาย ประสิทธิ์ไกรสุขโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
880นางสาว ละไมอินทร์สกุลโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
881นาง จุฬาลักษณ์ศรีใสโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
882นางสาว วารีกันหาพันธ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
883นาง ชลิดาคงสิมเสนอาคาร 92 ปีปัญญานันทะ
884นาง กาหลงขันดีอาคาร 92 ปีปัญญานันทะ
885นาง ลัดดาเสือพาดกลอนอาคาร 92 ปีปัญญานันทะ
886นาง สุธาทิพย์บุตรโพธิ์อาคาร 92 ปีปัญญานันทะ
887นาง ศศิธรทองขันธ์อาคาร 92 ปีปัญญานันทะ
888นาย ศรายุทธประการแก้วมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
889นาง ณัฏฐ์ชุดากรแก่นท้าวมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ID : 628 150 1091
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://forms.gle/3CnGAXipEcyELRXx8h