ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งแผนปฏิบัติการจัดความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งแผนปฏิบัติการจัดความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕
          ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ เน้น “องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธ” มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ ๓ ประการ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา องค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่ได้รับการอ้างอิง และมีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๓ ประการ คือ
 • ๑. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
 • ๒. พัฒนากระบวนการและวัฒนธรรมการเรียนรู้ และ
 • ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้

ความทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือทุกส่วนงานในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ดังนี้

 • ๑. จัดทำรายงานการจัดการความรู้ตามแบบที่กำหนด ดังนี้
  ๑.๑ K-AP Form แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ๑.๒ KM-Form ๐๑ แบบฟอร์มแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการความรู้ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่QR Code หรือ https://central.mcu.ac.th/?wpdmpro=mcu-km-form-2
 • ๒. ส่วนงานมีบันทึกข้อความตอบรับ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และจัดทำรายงานทั้ง ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ในรูปแบบไฟส์ PDF โดยตั้งชื่อไฟส์ว่า “KM-๒๕๖๕- ……….………” ตามด้วยชื่อส่วนงาน เช่น KM-๒๕๖๕-วิทยาเขตหนองคาย” เป็นต้น ส่งไปยัง Google Form ที่ QR Code หรือ https://forms.gle/mTbPbSrJS6pZeG6Q6
***** ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ *****
*หนังสืออ้างอิง