กองกลางจัดประชุมจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมจับฉลากหมายเลขผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นประธาน

พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นพิธีกร และมี นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง เจ้าหน้าที่กองกลาง เข้าร่วมประชุมด้วย

รายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง จับฉลากได้หมายเลข ดังนี้
๑. ผศ.ดร. ปัญญา คล้ายเดช หมายเลข ๑
๒. ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง หมายเลข ๔
๓. ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข หมายเลข ๒
๔. นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล หมายเลข ๕
๕. รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี หมายเลข ๖
๖. ผศ.ดร. ยุทธนา ปราณีต หมายเลข ๓

แหล่งข่าว : https://pvd.mcu.ac.th/?p=565