ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแนวทางการเปิดทำการของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๖

************************************

๑. ให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากร ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ

๒. การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ให้นิสิตเข้าเรียนในพื้นที่ (Onsite) ดังนี้

  • ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนิสิต ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ
  • ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ – ๔ ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนนิสิต ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ
  • ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนนิสิต ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ

๓. การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบ พิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

๔. ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

*แหล่งข่าว : https://www.mcu.ac.th/news/detail/36797

*ดาวน์โหลดประกาศนี้