ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับชำนาญการ