ประกาศเรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๔

20210902150007_1

*เอกสารประกาศนี้มีหลายหน้า กดปุ่ม Next page ด้านล่างสุดเอกสาร เพื่ออ่านหน้าถัดไป

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

20210902150007_2

*แหล่งข่าว : https://www.mcu.ac.th/news/detail/36306

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๔
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔