วุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

ลำดับที่ชื่อ - ฉายา/นามสกุลตำแหน่งสังกัดลิงค์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร
0001นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์นักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
0002นางสาวปาณิสรา อินทราวุธอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯClick!
0003พระศิวเดชน์ ญาณวโร (สมโคตร)ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
0004นายสัญญา สดประเสริฐอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0005นางสาวชุติกาญจน์ ทวีญาติเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0006นายพิทักษ์ นพคุณครูสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
0007พระครูปริยัติคุณรังษี, ผศ.ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0008พระมหาสุวิน ขนฺติโก (รุนบาง)เจ้าคณะตำบลบ้านม่วง เขต 2 ,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสังคมวัดศิริขัณฑ์Click!
0009พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0010นางสาวณัชชา ณัฐโชติภคินนักวิชาการพัสดุวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0011พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม, ดร.รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0012พระสมุห์อาคม อาคมธีโรผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีClick!
0013นางศุภานิช ศรีชมภูครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารClick!
0014พระภาณุวัฒน์ ปุญญฺสมฺภโว อุ่นเมือง--Click!
0015พระสาโรจน์ ธมฺมสโร (แซ่อู้), ดร.นักประชาสัมพันธ์วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0016พระปลัดประพจน์ สุปภาโต (อยู่สำราญ)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0017พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน (ไกรฤกษ์ศิลป์)รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0018นางสาวกัณณิกา นวลหวานนักวิชาการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
0019พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน (เหลาทอง), ดร.นักวิเทศสัมพันธ์กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีClick!
0020ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคงรักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0021นางสาวศศิธร ล่องเลิศอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครพนมClick!
0022พระครูไพโรจน์วัฒนาทร, ดร.รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0023นายพรภิรมย์ ยอดบุญนักวิจัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0024นายสมศักดิ์ ธรรมศรนักวิชาการพัสดุวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0025นายเขมกร อุส่าห์ดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการวิทยาเขตสุรินทร์Click!
0026พระมหาปิยะบุตร ปญฺญาวฑฺฒโนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0027ผศ.ภูริทัต ศรีอร่ามอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0028นายสิทธิกร พันศิรินักทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0029พระพรหมพิริยะ ถาวโร (มาลัยรักษ์)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร Click!
0030พระครูโอภาสสราธิคุณ, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0031นางสาวปรางทิพย์ มั่นธรอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครพนมClick!
0032ผศ.ลิขสิทธิ์ สิงห์งอยประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครพนมClick!
0033พระะมหาเกรียงไกร กิตฺติปุญฺโญ (ใจสว่าง)นักวิชาการศึกษา งานทะเบียนและวัดผลวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0034ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0035พระเอนก คุณสุดโศก (ศรีเจริญสุข)นักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0036ดร.ลำพอง กลมกูล อาจารย์คณะครุศาสตร์Click!
0037นายบุญยืน งามเปรี่ยมอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0038พระครูปริยัติวรรณาภรณ์, ผศ.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0039นางสาวสุธิดา ทองอินทร์นักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0040นางศรัทธา แสงเมืองบรรณารักษ์วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0041นายไพสม สายหยุดเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0042ชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์นักวิชาการศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0043พระมหาสนอง ปจฺโจปการีผศ.ดร.วิทยาลัยสงฆ์นครพนมClick!
0044นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัยนักทรัพยากรบุคคลกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
0045นายแสงสุรี ทองมากนักจัดการงานทั่วไปกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดีClick!
0046นางสาวสมฤทัย บุญคำมูลนักจัดการงานทั่วไปกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดีClick!
0047นางสาวรัชนีกร จันทร์สุวรรณนิสิตวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0048นางสาวธัญญาภรณ์ โตชำนาญวิทย์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยาClick!
0049พระครูสุนทรวีรบัณฑิต, ผศ.ดร. (วีระชนม์ เขมวีโร/มาลาไธสง)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ Click!
0050พระสิริชัย ธมฺมจาโร (สายสิงห์)อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์วิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
0051ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญอาจารย์วิทยาเขตหนองคายClick!
0052พระมหาทองคำ ฐิตเปโม (ยืนยิ่ง)รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
0053นายธยายุส ขอเจริญอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0054ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหารสถาบันภาษา Click!
0055สุธิดา มีเพียรผู้อำนวยการส่วนงานบริหารสถาบันภาษาClick!
0056พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณอาจารย์คณะสังคมศาสตร์Click!
0057พระมหากัมพล อตฺถปาโลนักจัดการงานทั่วไปสถาบันภาษาClick!
0058พระมหาอาศิร วชิรนาโค (พัชราจารย์)นักจัดการงานทั่วไปสถาบันภาษาClick!
0059นางสาวขวัญใจ มีถาวรนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0060พระศิริชัยโสภณ ชนะฤทธิ์รก.ส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศClick!
0061พระชยุต ชยากโร (เข็มพะมัย)ครูโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยาClick!
0062ดร.ณิชารีย์ ปรีชาอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0063นางสาวสุขวดี ศรีล้ำนิสิตวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0064พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร) รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยพระธรรมทูต Click!
0065พระครูศรีธรรมวราภรณ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
0066พระครูกิตติชัยกาญจน์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
0067พระธวัชชัย สุวณฺโณ (บัญญัติ)พระสอนศีลธรรมวัดบ้านอ้อย สระบุรี มหานิกายClick!
0068ดร.กนกวรรณ ปรีดิ์เปรมอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์Click!
0069พระสุภกิจ สุปญฺโญ, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์Click!
0070นายปัญญา โพธิ์ทองนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0071พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ, ดร.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
0072พระมหาประสพสุข ปิยภาณี (สุขล้วน)นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0073นางสาวมินตรา กาลนิลรองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
0074นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศClick!
0075นางสาวทัศนีย์ อะโรคานักประชาสัมพันธ์ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
0076พระครูอุทัยกิจจารักษ์, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0077นายศิลปะ หินไชยศรีอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0078นางสาวสายสุนีย์ สว่างยิ่งบรรณารักษ์วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0079วลัยพรรณ ไขทองเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0080สามเณรฉัตรมงคล ศรีเชยนิสิตวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0081นิรมล ตรีตราเพ็ชรอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0082ชัยวิวัฒน ลาไปอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0083พระมหาทองจันทร์ กิตฺติปาโล (กิ่งเกษ)ครูพระสอนศีลธรรมกรุงเทพมหานครClick!
0084นางสาวปรางทิพย์​ พลตรรนิสิตวิทยาลัยสงฆ์กาญจนุบรี ศรีไพบูลย์Click!
0085นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์นักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
0086พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดรอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์กาญจนุบรี ศรีไพบูลย์Click!
0087นายจักรชัย แก้วพิภพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแควป่าสักสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3Click!
0088นางกาญจนา เชี่ยวชาญนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0089นางฐิรชญา มหาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3Click!
0090พระมหาแวนสัน พุทฺธสีโลอาจารย์ประจำหลักสูตร รป.บ.วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
0091พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ (มะโนจันทร์)ผอ. ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
0092นายกรนัน ขันวังนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
0093นายธเนศ ซะพินทรครูสพม.สุพรรณบุรีClick!
0094สมปอง ทิพย์สมบัติอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0095สไบทอง ลือจันดานักจัดการงานทั่วไปส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
0096พระณัฐพงษ์ ญาณเมธีอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิจวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0097นายศักรินทร์ ป้องเศร้านักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
0098นายคุณวัฒน์ ดวงมณีคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0099พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโทนักวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Click!
0100นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดีClick!
0101นายหฤทัย คำเม้าอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0102พระมหาสนั่น อเนญฺชชโยครู/อาจารย์โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่Click!
0103นันทนา ศรีเสมอนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0104ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้วอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0105อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบอาจารย์คณะสังคมศาสตร์Click!
0106นางสาววรรณวรางค์ โพธิคามบำรุงผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0107พระวีระพงษ์ วิสุทฺโธ (โคษา)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0108นางสาวนิภาพร เอียงชัยภูมินักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
0109ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครองอาจารย์วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
0110นายสมบูรณ์ เพ่งพิศนักจัดการงานทั่วไปกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีClick!
0111นายถาวร ภูษานักวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Click!
0112นายธนวัฒน์ ตาดม่วงนักวิชาการพัสดุวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
0113พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย (คงคาไหว), ดร ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0114นายภานุมาตร์ เนโสนักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
0115นางสาวนัทธ์ฤพร อุ่นรั้วนักวิชาการพัสดุวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
0116พระปัญญารัตนากร (สำรวย ญาณสํวโร/พินดอน) รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส Click!
0117พระทัศพงษ์ ฐานวุโธนิสิตนิสิตคณะพุทธศาสตร์Click!
0118นางสาวชรินรัตน์ ชัยสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0119นายวิชยานนท์ ทรัพย์ถาวรธานีครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)Click!
0120นายอนุสรณ์ ชิตบุญศรีครูโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วClick!
0121พระปราโมทย์ พุทฺธธมฺโม (แซ่ลี้)ครูพระสอนศีลธรรมมจรกลางClick!
0122นายจิตตกร จันทร์ศิลป์นักวิชาการศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่Click!
0123นายศักดิ์มงคล โปทากันรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์Click!
0124พระณัฐพงศ์ ณฏฺฐพโล แคล้วอ้อมนิสิตฯมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0125พระมหาวรพันธ์ กิตฺติสมฺปนฺโน (ขันแข็ง)นิสิตปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0126พระคมศักดิ์ วรปญฺโญ (โพนกระโทก)นิสิตวัดClick!
0127พระศศิพงษ์ ธมฺมวโร (ชัยสิทธิ์)พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมจร.วส.ชัยภูมิClick!
0128นายประเสริฐ เรียบร้อยครูอปทClick!
0129นางสุติมา นพรัตน์ครูสพป.นศ 4Click!
0130นายเอกลักษณ์ คงทิพย์นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0131ว่าที่ร้อยตรีสอาด ภูนาสรณ์อาจารย์มมจ.ขอนแก่นClick!
0132กรรณิการ์ ศรีพวงมาลัยนักสังคมสงเคราะห์กรมการแพทย์Click!
0133พระปลัดโฆษิต โฆสิโต (คงแทน), ดร. อาจารย์วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0134นายสุรวัตน์ เสนาชัยนรักครูโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีClick!
0135นายเกษม สุขช่วยครูโรงเรียนบ้านไร่พญาClick!
0136พระมหาสุพจน์ สุเมโธ, ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราชวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0137นาย จราวุฒิ อำนักมณีอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาClick!
0138นายธีรวัฒน์ ไชยศรีรัมย์--Click!
0139พระพงษ์สวัสดิ์ กตกิจฺโจ (ชวดชุม)นิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
0140ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยClick!
0141นางสาววนิศา ชาญประเสริฐนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0142นายสมบูรณ์ จารุณะรักษาการ ผอ.สำนักงานวิทยาลัยทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
0143นางสาวยาติมา วงค์อินทร์บรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0144นางสาวสุกัญญา ศรีทองนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0145พระสมุห์หลง อิทฺธิญาโณ (เคอคำ)พระสอนศีลธรรมมจรClick!
0146พระปลัดสมชาย มหาปุญฺโญนิสิตวัดดอนอุดมClick!
0147พระพิทักษ์ โชติญาโณ (ชีพอุดม)นิสิตส่วนกลางClick!
0148พระครูวิจิตรศีลาจาร, ดร.อาจารย์ประจำหลักสูตรพระพุทธศาสนาวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0149พระครูใบฎีกาธนู​ ธนวฑฺฒโน​ (เนียมวงศ์)​อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0150พระธีรวัฒน์ อั้นเต้งนิสิตมจร ส่วนกลางClick!
0151นางสาว​วิมล​ จำปาทองครู​ครู​ อปท.Click!
0152นางเทวา กันภัยนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
0153พระอธิการภูมิสิษฐ์ ปิยสีโล (กิตติทิพย์)เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110Click!
0154นายก้องเกียรติ บุญสมบัตินักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
0155พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล), ดร.อาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์Click!
0156พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม, ดร.รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีClick!
0157นางสาวทัศนีย์ ราชูโสนักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
0158นางสาวอารีย์ ธรรมชูโตผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอปทClick!
0159นายณัฐกุล ชอบใจ ครูสพม.บุรีรัมย์ Click!
0160Phra Taxi Aditto (Keokalong)นักศึกษามจรClick!
0161พระมหาเสาร์คำ ธมฺมธีโร (ใส่แก้ว)คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีClick!
0162พระธีรพงษ์ เตชพโล (สีพูน)ไม่มีมจร ส่วนกลางClick!
0163ว่าที่ร้อยตรี สงกรานต์ ใจปินตานักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาลัยสงฆ์Click!
0164MONY KEO (พระมุนี มุนีรกฺขิโต)นักศึกษา ป.โทวิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0165ว่าที่ พ.ต.พงษ์กรณ์. หลิวชาญพิมพ์หัวหน้างานกฎหมายองค์การสวนพฤกษศาสตร์Click!
0166พระอธิการพีระศักดิ์ ธีรสกฺโก-วัดClick!
0167นายกฤษณะ ศรีชาติครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นClick!
0168พระมหานัฐพล อิสฺสรธมฺโม (สดีวงค์)เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทาสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทาClick!
0169พระจิรภัทร์ ปภสฺสรจิตฺโตผู้สนใจวัดศรีมงคลClick!
0170นายสุชาติ เปี่ยมทองครูโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองClick!
0171นายธราดล จันพลาประธานผู้ไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพClick!
0172ผศ.ดร.บัญญัติ แพรกปานอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราชClick!
0173พระอธิการปฐมพงศ์ ฐานวโร (ประทุมวัน)เจ้าหน้าที่มจร.วข.นมClick!
0174พระมหาฉัตรชัย​ จน​ฺ​ทนนฺโท​ (จะทำ)​นิสิต​วิทยาเขต​แพร่​Click!
0175ประพร คำแกแวนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีClick!
0176พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ผศ.ดร.หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์Click!
0177ผศ.ดร.พรหมเรศ แก้วโมลาอาจารย์วิทยาเขต​แพร่​Click!
0178นางสาวบุษดากร คุ้มสมยัตินักวิชาการการเงินและบัญชีโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจรClick!
0179พระอธิการจำนงค์ จรณธมฺโม (สำเนาว์)เจ้าอาวาสวัดหนองอิไทยClick!
0180พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล (เกษนคร)อาจารย์วข.อุบลราชธานีClick!
0181เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณอาจารย์ม.ธรรมศาสตร์Click!
0182ดร.วรินธร ทวีโชติชัยกุลอาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร์Click!
0183พระปลัดณรงค์ศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี (เจริญเกียรติ)นิสิตดุษฎีบัณฑิตวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0184นาย​สันติ​พงษ์​ นิล​สนธิ​ครูโรงเรียน​อนุบาล​บางมูลนาก​"ราษฎร์​อุทิศ" Click!
0185นางสาวประภา​วัลย์​ พันธ์​เพ็ง​ครูโรงเรียน​อนุบาล​บางมูลนาก​"ราษฎร์​อุทิศ" Click!
0186นางธนุตรา​ พึ่ง​สลุดครูชำนา​ญ​การ​พิเศษ​โรงเรียน​อนุบาล​บางมูลนาก​"ราษฎร์​อุทิศ" Click!
0187นายนิรัช พืชเพ็งนิสิต ป.เอกมจรClick!
0188นายธนภัทร ชุมทองครูโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัยClick!
0189นางรจนา​ ทรัพย์​สม​ครูชำนาญการโรงเรียน​อนุบาล​บางมูลนาก​"ราษฎร์​อุทิศ" Click!
0190นางล​ั​คณา​ ภักดี​ครูชำนา​ญ​การ​พิเศษ​โรงเรียน​อนุบาล​บางมูลนาก​"ราษฎร์​อุทิศ" Click!
0191ดร.ศตพล ใจสบายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์นครพนมClick!
0192เด็กชายเตช​ธร​ สมประสงค์​นักเรียนวิทยาลัย​นาฏศิลป​สุโขทัย​Click!
0193ดร.สายน้ำผึ้ง รัตนงามอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0194นายประสาน​ เจริญ​ศรี​อาจารย์​วิทยาลัย​สงฆ์​ชลบุรี​Click!
0195พระอรรถเดช อิทฺธิเตโช (สังข์คร)นิสิตวิทยาศรมสุราษฎร์ธานีClick!
0196นายขวัญชิต โพธิ์กระสังข์สมาชิกสภาผู้นำชุมชนหมู่บ้านตาตาClick!
0197ดร. นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาClick!
0198พันตำรวจโทหญิงทิพยรัตน์ แก้วน้ำใสรองผู้กำกับกลุ่มงานกฎหมายกองบังคับการกฎหมายClick!
0199พระมสตรี จนทโก (กลับศรีอ่อน)พระลูกวัดวัดคลองน้ำเจ็ด ต.ท้บเที่ยง อ.เมือง จ,ตรังClick!
0200ดร.ธรรมธัช บาศรีศึกษานิเทศก์สพม.ร้อยเอ็ดClick!
0201นางสาวสรัญญา บุญเติมครูกรุงเทพมหานครClick!
0202นางสาวภัทราวดี ศิริวรรณ์ครูผู้สอนสช.Click!
0203พันตำรวจโท นัฏฐ์ โกมุทธพงศ์สว.ฝ่ายสืบสวนตรวจราชการ1จเรตำรวจClick!
0204พระครูใบฎีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล (โพธิ์ทรง)อาจารย์ประจำหลักสูตรมจร.นวบ.กำแพงเพชรClick!
0205อรวรรณ เดชขจรวุฒิอาสากาชาดรพ.จุฬาลงกรณ์Click!
0206พระณัฐพล คุตฺตธมฺโม (ศิลอาภรณ์)นิสิต ป.ตรี วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0207พระจิรายุส จิรวฑฺฒโน (ทิศกระโทก)นิสิตวิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0208นางสาวสุชาดา ขำทับทิมนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0209พระอาจารย์ ปท.นิพร สาครเมธี (แก้วสมบัติ)นักศึกษา ป.โท มมร ส่วนกลางมมร มหาบัณฑิต พุทธศาสน์และปรัชญาClick!
0210พระครูธรรมบาลพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต (ยอยอด), ดร.นักจัดการงานทั่วไปคณะพุทธศาสตร์Click!
0211นางสาวศกุลตรา รัตนเทวมาตย์นิสิต ป.ตรีวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0212ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุขหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์Click!
0213นายศักรินทร์ ไชยโพธิ์นักวิชาการวัฒนธรรมกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ 11 นครราชสีมาClick!
0214อาจารย์สมชาย หานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
0215นายวีระพันธ์ หิรัญไพศาลผู้ไกล่เกลี่ย/ที่ปรึกษาฯเอกชนอิสระClick!
0216Puchaniyada VijiradharmaStudentMCU. WangnoiClick!
0217นางรพีพร มณีวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0218พระคณาธิป สุทฺธิวิญฺญู (ตะติยะ )อาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์์Click!
0219พระพุฒินันทน์ รํสิโย (ธนธรรมโรจน์)ครูพระสอนศีลธรรมวัดโพรงมะเดื่อClick!
0220พระสมุห์สมหมาย พลญาโณ (สุดสิน)สอนศีลธรรม,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคมมจ.ร.Click!
0221นายสมโพชน์​ เหลื่อมล้ำรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหหลาบในพระบรมมหาราชวังClick!
0222พระมหาสาทร ธมฺมาทโร (บุญชูยะ)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0223นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านลำมะจากนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีClick!
0224พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราชวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0225ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรินทร์ ณ วันนาเลขานุการศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0226พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณฺโณ (ฟุ้งเดช)เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีClick!
0227นาง นภาพร. พินองรัมร์ทั้วไปประชาชนClick!
0228พระครู​พ​ิ​ศิษ​ฏ​์​ธรรม​นิเทศ​ (จารุ​วัฒน์​ จัน​ทะ​พรม)​ผู้บริหารมหา​วิทยาลัย​มหา​มกุฏ​ราช​วิทยาลัย​Click!
0229พระมหาชาติชาย ญาณโสภโณ ดร.อาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์Click!
0230นายปัญญา เสนภูงาครูโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒Click!
0231นางสาว ภัทราภรณ์ นุ่นสังข์นิสิตมจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0232พระมนตรี ปิยสีโล ภู่เกษผ/ชเลขาเจ้าคณะตำบลหนองกรดเขต๒เจ้าตำบลหนองกรดเขต๒Click!
0233พระครู​ปลัด​สุ​วัฒน​พุทธ​คุณ​ (ประ​มวน), ดร.อาจารย์​วิทยาลัย​สงฆ์​พุทธ​ชินราช​Click!
0234นางฤดี แสงเดือนฉายนักวิชาการศึกษาชำนาญการวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0235นางสาวบุญยพร ดวงอรุณนิสิต มจร.นครศรีธรรมราขวิทยาเขต นครศรีธรรมราชClick!
0236ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรีอาจารย์วข นครศรีธรรมราชClick!
0237พระภูวไนย อนาลโยเจ้าหน้าที่วิทยาเขตClick!
0238พระศรายุทธ วชิรปญฺโญ (ทวิชัย)นิสิตมจรClick!
0239พระครูปลัดพงษ์พันธ์ วํสวโรรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0240พระมหาโฆษิต โฆสิตธมฺโม (บำรุงแจ่ม)ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาประยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต 5Click!
0241จารุวรรณ เชี่ยวชลาลัย- -Click!
0242นายปิยะณัฐ​ เวคะวากยานนท์ทนายความทนายความClick!
0243ดร.พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต(ไชยชาติ)ดร.Banaras Hindu Universiti. varanasi IndaiClick!
0244นางสาวปิยพร วงศ์วิวัฒน์นักศึกษาวิทยาลัยเขตนครศรีธรรมราชClick!
0245พระบัญชา สิริจนฺโท (ไพรวัน)นิสิตพุทธศาสตร์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปีที่2วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
0246นางสาวสุกิจตา เหมราชนักวิชาการพัสดุปฏิบัติงานบุคคลวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
0247สามเณรโสภณวิชญ์ คำวังนิสิตวิทยาเขตแพร่Click!
0248พระวราวุฒิ หิตวฑฺฒโน (น้อยราช)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
0249วรพงศ์ ชูแก้วนิสิตวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0250ดร.อาทิตย์ แสงเฉวกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
0251พระก้าน กนฺตวณฺโณนักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
0252พระภาสกร ปภสฺสโร (อิ่นทา)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางClick!
0253พระครูสมุห์อุทัย อุทยเมธี (มะโนรัตน์)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯClick!
0254นายพัทธนันท์ นวลน้อยนักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0255พระปลัดทัศนพล เขมจาโรนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0256พระครูสัง​ฆ​รักษ์​ศิริวัฒน์​ รก​ฺ​ข​ิ​โต​ (ปานน้อย)​พระสอน​ศีลธรรม​ใน​โรงเรียน​จังหวัด​สมุทรสาคร​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​Click!
0257นางสาว บัณฑิตา เครือยศนิสิตมจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0258พระสมพงษ์ ณฏฺฐิโก (เฒ่าเง้า)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0259พระมหาสุริยัน อุตฺตโรอาจารย์วิทยาเขตอุุบลราชธานีClick!
0260นายเจษฎา ชาวปลายนาผอ.กองการศึกษาอบต.หนองแซงClick!
0261รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมClick!
0262พระวิระพันธ์ ติกฺขปญฺโญ (เสียงเย็น)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครพนมClick!
0263พระจักรพันธุ์ พนฺธพโล สายพินทอง-มจร. พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ป.เอก(เรียนผ่านซูมที่ไทเปไต้หวัน) สังกัดวัดพระธรรมกายClick!
0264พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน (วันณา) พระธรรมวิทยากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมClick!
0265พระศักดิธัช สํวโร (แสงธง), ดร. อาจารย์วิทยาเขตแพร่Click!
0266นางสาวณัฐฐา อาจหาญนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสพอ.ปราสาทClick!
0267นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทกนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
0268นายกิตติศักดิ์ แท่งทองอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0269พระครูอนุกูลปริยัติการ, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามClick!
0270พระกีรติ อรุโณ (รินรส)....Click!
0271พระเทพปริยัติโสภณรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
0272พระภวัต ธมฺมจาโร (เหลืองศิล )พระนิสิตมจร.ส่วนกลางClick!
0273นางสาวกัลยกร ลาภเดโชอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยClick!
0274นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยานักจัดการงานทั่วไปส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯClick!
0275นายบุญเริญ ชัยเพ็ชรทนายความอิสระClick!
0276พระกรณ์พัฒน์ กนฺตวณฺโณ (พรรษา)นิสิตส่วนกลางClick!
0277พระชานนท์ สุชาโต (กล้าณรงค์)นิสิตส่วนกลางClick!
0278นางสาว วิชญวรรณ พจน์จำเนียรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยClick!
0279นางสาวสาวิตรี สร้างนอกครูอัตราจ้างสพม.กำแพงเพชรClick!
0280ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภากร จีนขวั้นพนักงานราชการสพม.กำแพงเพชรClick!
0281นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
0282พระครู​พิมล​ธรรม​ภาณ​ (ปาละพันธ์​), ดร.อาจารย์​มจร.ส่วนกลางClick!
0283ธนาชัย บูรณะวัฒนากูลรอง ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักหอสมุดและเทคโลยีสารสนเทศClick!
0284พระมหาอรรถนนท์ รตินฺธโร (ตะวันนา)นิสิต ป.โทมจร.ส่วนกลางClick!
0285นายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0286พระเจษฎา​ จิต​ฺ​ตกา​โร​ (อุ​ตะ​มะ​ชะ​)​นักจัดการงานทั่วไปโรงเรียนพุทธศาสนา​วันอาทิตย์​ ม​จร​Click!
0287พระครูสมุห์ทอง ฐิตปญฺโญ (บุตรดี), ดร. อาจารย์/รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์Click!
0288VEN. CHANNA PHON -มจร.Click!
0289นางสาว บังอร สามทองนิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิClick!
0290ธานี จงยังอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาClick!
0291พระวราวุฒิ วิสุทธิสีโล (สุทธิประภา)นิสิตมจร.Click!
0292พระครูสุภัทรกิจจานุการอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีClick!
0293นางสาวสุณี พรมกุลทนายความสำนักงานทนายความสุณี พรมกุลClick!
0294นางสาวศุภนิดา รามนต์นิสิตนครศรีธรรมราชClick!
0295นายสังวร อ่อนสนิทนักจัดการงานทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัยClick!
0296นายนรุณ กุลผายอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
0297ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ โอฐสูผู้อำนวยการหลักสูตร พธ.ด.สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารบัณฑิตวิทยาลัยClick!
0298นางสาววรญาดา นามวงษ์นิสิตระดับปริญญาตรีมจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0299พระพรพรหม ขนฺติวโร (พรหมกุล)นิสิตระดับปริญญาตรีมจร.ขอนแก่นClick!
0300นายไพฑูรย์ อุทัยคามนักวิชาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนกลางClick!
0301ผศ.ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
0302อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธินอาจารย์หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารClick!
0303พระมหาสุเมฆ สมาหิโต, ดร.รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0304SOVANNA HOEURN นิสิมจร.Click!
0305นางสาวจิราภรณ์ เวฬุวนารักษ์บรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์นครพนมClick!
0306นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่านักจัดการงานทั่วไปกองสื่อสารองค์กรClick!
0307นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสานนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
0308พระครูปริยัติปัญญาโสภณ, ผศ.ดร.อาจารย์วิทยาเขตสุรินทร์Click!
0309นายเสน่ห์ แซวรัมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองแผนงานClick!
0310พระครูวิจิตรรัตนวัตร, ดร.อาจารย์มจร.วข.นศ.Click!
0311พระจำเป็น กุสลจิตฺโต (หอมทวนลม)นิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
0312ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ คนแรงอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มจร ส่วนกลางClick!
0313นายทรงพล โชติกเวชกุลรักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0314นายปริญญา ศิริเกิดกรรมการสพช.ภาคีมวลชนกรอมนจังหวัดชลบุรีClick!
0315นางสาวศิริมา พานิชพนักงานบริษัทบริษัทเอกชนClick!
0316ส.ต.อ.สุวิทย์ กล้าขยันนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาClick!
0317นายปวริศ ศิริเกิดนักศึกษาพระจอมเกล้าพระนครเหนือClick!
0318พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)Click!
0319พระปลัดพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม (โชตินอก), ดร.ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
0320ผศ.ปัญญา กันภัยอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
0321พระกิตติคุณ กิตฺติคุโณ (ขวาธิจักร)นิสิตวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0322อาจารย์ ดร.วงศ์สถิตย์ วิสุภีอาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาสถาบันการเรีบนรู้เพื่อปวงชนClick!
0323นางอุมาพร โคกกรวดรักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิทยาเขตพะเยาClick!
0324พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0325ดร.ปชาบดี แย้มสุนทรอาจารย์นวบ.จันทบุรีClick!
0326นายพิทยพล กองพงษ์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0327นางสาววิจิตรา ทะวงศ์สู่ผู้ดูแลเด็กอบต.Click!
0328นายกฤษณ​า​ เสนา​เวียง​อาจารย์​มจร.วิทยาลัย​สงฆ์​นครพนม​Click!
0329ดร.ฉัตรชัย แนวพญาอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีClick!
0330พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโกอาจารย์วิทยาเขตพะเยาClick!
0331พระสมุห์สำราญ ฐานจาโรเลขาเจ้าคณะตำบลหนองพลวงวัดโคกพระ ต.หนองพลวง อ.จ้กราช จ.นครราชสีมาClick!
0332พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณนักจัดการงานทั่วไปสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0333พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ (เมฆหมอก)รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิตสำนักทะเบียนและวัดผลClick!
0334นพต.ทรงศิริ ยืนยงนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบกรมการพัฒนาชุมชนClick!
0335พระมหาตะวัน ตปคุโณ (พิมพ์ทอง)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ Click!
0336พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ อภิวฑฺฒโน (เชิดพานิชย์)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0337พระใบฎีกาสันชัย สญฺชโย (รักษ์เส้ง)นิสิตชั้นปีที่ 3วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
0338พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมาวิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0339นางสาวศิริลักษณ์ ชัยสิทธิ์จนท พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0340นางสาวจีรกานต์ ภักดี--Click!
0341นายเกษม ประกอบดีรองผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขตกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอํการบดีClick!
0342นายนวพล โพธิ์ทองนิสิเทคโนโลยีปทุมวันClick!
0343นายภพปภพ เทพธานีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยClick!
0344พระอักขราภิศุทธิ์ ลูนละวัน, ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0345พระรัตนมุนี, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0346นายธวัชชัย แพงอานนท์-คณะครุศาสตร์Click!
0347พระครูศรีรัตนากร, ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0348นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ผอ.สำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0349พระมหาทศพร อาภสฺสโร (ไชยบุดดา)ครูสอนสำนักศาสนศึกษาวัดนอกClick!
0350พระปลัดธนากร สนฺตมโน, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0351นายขวัญตระกูล บุทธิจักรรองผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
0352นางสาวพัชรี​ สายบุญเยื้อนอาจารย์​วิทยาลัยสงฆ์​เลยClick!
0353นายพัสกร อุ่นกาศอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0354รุ่งนภา กิตติลาภอาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือClick!
0355นางสาวธนาภา พาประจงครูโรงเรียนบ้านหนองดุมClick!
0356นางสาววรินทร จินดาวงศ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
0357ผศ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใสอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0358พระครูปลัดสมชัย นิสฺสโภ (ประกอบพรชัย), ดร. อาจารย์มจร.เลยClick!
0359ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุอาจารย์มจร วิทยาเขตหนองคายClick!
0360นางชุติกาญจน์ เจริญผลครูสพป.สข.3Click!
0361พระครูใบฎีกาวีระชัย มณิรตโน (มณีรัตน์)นิสิต ป.โทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0362พระขจรศักดิ์ เขมสกฺโก (ตนสาลี)นิสิตมจร ส่วนกลางClick!
0363ดร.บุญเพ็ง สิทธิวงษาอาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือClick!
0364นางสาวเกษสรินทร์ สีน้ำย้อมครูสพป.Click!
0365ดร.วิรัตน์ ภูทองเงินรก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวส.บุรีรัมย์Click!
0366พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต, ดร.อาจารย์หน่วยวิทยบริการ มจร.สงขลาClick!
0367นายศรุต บุญโนนแต้ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่นเขต 5Click!
0368พระใบฎีกาพนัส สุทฺธสีโล (เนาว์นาน)นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
0369พระสมุห์นพดล อตฺถยุตฺโต (สุทนต์)พระวิทยากรวัดพยัคฆารามClick!
0370พระครูวินัยธรปุณณภูรีวัฒน์ ฐิติญาโณ/ฐิติรัฏฐ์ศิวโรตม์อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครพนมClick!
0371ดร.ศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลพญาเม็งรายClick!
0372นางสาวตวิษา มูลทาทองครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เชียงรายClick!
0373นางศศิธร บุญครองนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
0374นางศรัญญา เดชมากครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีClick!
0375นายมะลิ ทิพพ์ประจงอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีClick!
0376พระครูปลัดอรรณพ ปญฺญาสาโร, ดร.อาจารย์คณะครุศาสตร์ มจร ส่วนกลางClick!
0377พระเจษฎากร วณฺณธโร (วรรณชน)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯClick!
0378นางสาวสายวรุณ อ่อยแก้วครูโรงเรียนทุ่มเสลี่ยมClick!
0379พระมหาปณิธาน สุเมโธ (เป็งอิ่น)อาจารย์มจร. วส.พุทธชินราชClick!
0380นางอมรา นกเที่ยงครูโรงเรียนทุ่มเสลี่ยมClick!
0381นางสาวฐิติมา โรจนบวรครูโรงเรียนทุ่มเสลี่ยมClick!
0382ดร.ชีวิน อ่อนละอออาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียClick!
0383พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี, ดร.อาจารย์มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
0384ดร.สุรศักดิ์. จันพลาอาจารย์มจร.ขอนแก่นClick!
0385คุณครูภัทรานิษฐ์ กัปโกครูสพฐClick!
0386นางสาวรุ่งวิภา มนต์ทองครูสพป.อบ.5Click!
0387พระวัชระ ภูริภทฺโท (เพ็ชรฉวาง)นิสิตมจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0388นางสาวนภัสวรรณ บุญยัษเฐียรครูรา.วัดมหาดไทยClick!
0389นางสาวธนัญชาภาวิ์ ชัยประภานักวิชาการศึกษาสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตหนองคายClick!
0390นายนันทิพัฒน์ ขุนศรี..Click!
0391พระคุณากร โสภณคุโณ..Click!
0392นางสาวชัญญา ศรศิลป์นิสิตมจร.นครศรีฯClick!
0393พระครูใบฎีกาจักรวาล (สุเมโธ พันธ์ไชยศรี)พระสอนศีลธรรมมจร. วิทยาลัยเขตเชียงใหม่Click!
0394พระอธิการสมพร อนาลโย (สะอิ้งรัมย์)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
0395พระสมุห์สิปปภาส มหาสิปฺโป (อนันต์ยศหงส์ษา)ผู้ช่วยบรรณาธิการมจร.กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
0396นางสาวนิรชา จันต๊ะนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯClick!
0397พระมหาณัฐวุฒิ ถิรธมฺโม (รอดวงค์ศา)นิสิตปริญญาเอกวัดอรุณราชวรารามClick!
0398พระทวีศักดิ์ เตชธโร (สุขสำราญ)พระสอนศีลธรรมประจวบคีรีขันธ์Click!
0399พระภาณุเดช ภาณุวณฺโณ (พันธ์เดช)นิสิตนักศึกษามจร.น่านClick!
0400นางสาวจิรัชยาภา ปรุรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลชุลีพรClick!
0401ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภารองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
0402นางสาว วรรณิสา ยอดประเสริฐนักศึกษามจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0403พระเฉลิมเกียรติ กิตฺติปวรสุธี (ว่องไว)นิสิตมจร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
0404พระสุทัช ภทฺรธมฺโมนิสิตวัดป่าเลไลยก์วรวิหารClick!
0405นางสาวกนกวรรณ เนียมมีศรีครูสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2Click!
0406นายณรงค์ ชูสกุลอาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียClick!
0407นายนิติกรณ์ ตั้งหลักครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานClick!
0408พระอาทิตย์ อาทิตสุวณโณ (หอมสง่า)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์​Click!
0409นายกิตติชัย ก้อนแก้วครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานClick!
0410กวิสรา จันทร์แสงศรีนิสิต ป.เอกมจร.วังน้อยClick!
0411นายมนตรี นันทสมบัติ--Click!
0412นายวิพัฒน์ พัฒนสินนิสิต ปริญญาเอก สันติศึกษามจร ส่วนกลางClick!
0413นายพรชัย เกาะรัมย์นักจัดการงานทั่วไปคณะครุศาสตร์Click!
0414พระถาวร ถิรสทฺโธ (บัญชาเมฆ)นิสิตมจร.Click!
0415พ.ต.ท.นิรันดร์ นิสัยคานนิสิต ป.เอก สาขาสันติศึกษา มจร ส่วนกลางมจร ส่วนกลางClick!
0416พระธนชัย ธนปญฺโญ (ล้ำเหลือ)พระลูกวัดวัดสีโควนารามClick!
0417นายบัญชา นารีนักจัดการงานทั่วไปกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีClick!
0418นางสาวสมฤดี จันทร์กล่ำครูสพม สมุทรสาคร สมุทรสงครามClick!
0419ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์อาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือClick!
0420นางสาวจุฑารัตน์ อำนวยวุฒิกุลผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาClick!
0421พระครูวิมลฉันทกิจรองเจ้าคณะอำเภอคำชะอีมหานิกาย คณะสงฆ์ภาค ๑๐Click!
0422ดร.กรุณา มธุลาภรังสรรค์อาจารย์มมร วข สิรินธรราชวิทยาลัยClick!
0423นายจิรวิทย์ มาสิกะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียงClick!
0424ปัณพร ชมภูผิวเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพClick!
0425พระนิพร สุทินฺโน (แก้วสมบัติ)นักศึกษา ป.โท พุทธศาสน์ศึกษามมร ส่วนกลางClick!
0426นายอาดิซีน หนิเร่ฝ่ายกิจการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยClick!
0427พระครูประโชติพัฒนากร โชติกโร (ทองอินทร์)รองเจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว วัดป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูนClick!
0428พระนิตินันต์ สนฺตกาโย, ดร.ดร.วัดอัมพวันสิงห์บุรีClick!
0429นางสาวศศิปรีญา วิบูลย์กุลนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานClick!
0430นายคินทรภพณ์ สุทธิทรัพย์ภิญโญครู คศ1สพป หนองบัวลำภูเขต1Click!
0431นางสาว ฐิตาภา เพ็ชร์ทองนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0432พระอธิการวิพล วิพโล (บัวทุม)เจ้าอาวาสวัดเก่าน้อยClick!
0433นางสาวสกาวเดือน วิทยาเกียรติเลิศเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมClick!
0434พระสนอง​ คุณงฺกโร​ (สุขกรี)นิสิตมจร.วข.นครศรีธรรมราช​Click!
0435พระปลัดธีระพงษ์ สุขิโต (ไชยวัน)นิสิตมหานิกายClick!
0436พระสราวุฒิ ปณฺฑิตธมฺโม (ปุริโสตะโย)อาจารย์พิเศษคณะศาสนาและปรัชญา มมรClick!
0437พระครูพิศาลสรกิจ, ผศ.ดร.รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตพะเยามจร.วิทยาเขตพะเยาClick!
0438พระมหาถนอม อานนฺโท, ดร.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
0439นางสาวชุติกาญจน์ แก้วทองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0440ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้วผู้ช่วยศาสตรจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาClick!
0441พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโญ (สันยศติทัศน์)อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0442พระมหาวีรยุทธ กุสลจิตฺโต, ดร.ศิษย์เก่ามจร.ขกClick!
0443นางสาวจันทรา เหมลีครูผู้ดูแลเด็กศพด.อบต.หนองโอ่งClick!
0444พิมพ์นิภา ไชยสัตย์ครูสช.Click!
0445ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์เลยวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0446พระบุญตา ฐานธมฺโม (ทองบ่อ)นิสิตมจรClick!
0447พระมหาชัชวาลย์ ชยาวุธฺโฒครูสอนปริยัติธรรม แผนกสามัญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งClick!
0448สามเณรพีระฉัตร เนื้อทองสามเณรวัดตาเงินClick!
0449นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์ครูรร.บ้านกกทอง สพป.เลบ.เขต 2Click!
0450นางวารุณี สุวรรณสิงห์นิสิตวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0451ว่าที่ร้อยตรีทศธรรม สารคำครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์Click!
0452ผศ.อภิชญา พรรณศรีอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
0453พระครูปลัด ปญฺญาวุฑฺโฒ (ธีรวุฒิ)พระสังฆาธิการวัดประชานิยมClick!
0454ดร.ทนง ทศไกรอาจารย์มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0455นายธนากร ภู่ภูวเศรษฐาวรครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีClick!
0456นางสาวชุติมา อิศรานุกูลครูสพม.กท.1Click!
0457นางสาวสุธินี​ ศรีชนครูสพม.กท.1Click!
0458นายสหรัฐ ปูทองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Click!
0459นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรมผู้บริหารศธจClick!
0460นางสาวพรรษภรณ์ สุขผลครู คศ.2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบรีClick!
0461นายก้องภพ ทองธรรมสิริครูโรงเรียนสุขานารีClick!
0462พระณัฐวัฒน์ อภิปุญฺโญ (โชติธนมงคลกิจ)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0463ดร.นิพนธ์ ขาวเอี่ยมผู้ประเมินภายนอกสมศ.Click!
0464พระสมุห์ณฐกันต์ ถิรจิตฺโต (คำมี)เจ้าอาวาสวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยา/มหานิกายClick!
0465นางสาวจิรัชญา สุระสุขบุคคลทั่วไปไบเทคClick!
0466นางสาวพวงเพชร นามนิตย์นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยClick!
0467นายวีรยุทธ โตวัฒนาบุคคลทั่วไปไบเทคClick!
0468มณีบุษย์ษบัน ศิริอรรถนิสิตมจร.Click!
0469หรรษา อินน้อยนิสิต ป.โทวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0470พระมหายุรนันท์ สุมงฺคโล (กันยาประสิทธิ์)นิสิตปริญญาโทวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0471พระสมหมาย สิริสาโร (พันธุ์ไทย)นักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิClick!
0472พระอธิการสุทธิพงษ์ วิสุทฺธจิตฺโต ( ถิ่นทิพย์ )-วัดค้างปินใจ อ.วังชิ้น จ.แพร่Click!
0473นางดวงกมล สมบัติวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0474พระมหาวัฒนะชัย ชยวฑฺฒโน (พิทักษ์โล้พานิช)ครูประจำ จศป.สนข ป.เขต 8Click!
0475พระปลัดพรหมินทร์ จนฺทสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯมหานิกายClick!
0476พระนวพัสตร์ ยโสธโร (พรหมราช)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0477พระมหาวิทวัส กตเมธี (ประเสริฐ)อาจารย์วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์Click!
0478นายสมเจตน์ มีตาบุญนักวิชาการพัสดุวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
0479พระปลัดธนกฤต ปิยวฑฺฒโน (อรัญฤทธิ์)นักวิชาการศึกษาวิทสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
0480พระมหารักศักดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ (บุญชัย)นิสิต คณะครุศาสตร์ พุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1มจร.เลยClick!
0481นางสาว พัชรี บุญยงนิสิตมจร นครศรีธรรมราชClick!
0482นางสาว​ชุลี​พร​ ผุดผ่อง​ครูสพฐClick!
0483พระวัฒนา กิตฺติโก สมวาจา พระภิกษุวัดแจ้งสมรเทศClick!
0484นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์นิสิตมจร.วิทยาลัยสงฆ์ เลยClick!
0485พระครูสุมนสุตกิจนิสิต ป.โท บริหารการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0486ดร.ศิรวัฒน์ ครองบุญอาจารย์มจร นวบ.จันทบุรีClick!
0487นางสาวเขมจิรา พิทักราษฎร์อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีClick!
0488อภิเดช สมฺปนฺโนลูกวัดวัดอู่ตะเภา พิจิตรClick!
0489นางสาว ทิพวรรณ เพชรกองนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0490นายสุวิจักขณ์ พุทธิชัยพาณิชครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2Click!
0491พระวิโรจน์ สุจิตฺโต (เอี่ยมคำ)พระวินยาธิการ ประจำตำบลสังขะวัดจันทธรรมาราม หมู่ 11 บ้านโนนตะแบก ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150Click!
0492ดร.วิมลพรรณชฎาษ์ ปราบพล หลินหะตระกูลหัวหน้ากลุ่มงานศาสนพิธี/สำนักสงฆ์ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สป. กระทรวงสาธารณสุขClick!
0493ผศ.(พิเศษ) ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์อาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร์Click!
0494นายอุไทย โกยชัยนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0495นางสาวไพรินทร์ ไตรวิทยพาณิชย์นักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
0496นายจิรพจน์ ภูธำรงบรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
0497นาย ลูกหมู โพธิ์รุ่ง--Click!
0498ดร.กษิดิศ นวเสรีอาจารย์วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์Click!
0499พระปลัดกันทวี​ ฐานุตฺตโร (แก้วแปง)​, ผศ.ดร.​อาจารย์ประจำหลักสูตร​ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยวิทยาลัยสงฆ์พะเยา​ วิทยาเขตพะเยาClick!
0500พระรัชพล ปภสฺสโร (เหลืองทองเปลว)นักจัดการงานทั่วไปสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
0501พีรภัฒน์ ระรื่นรมย์นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0502พระครูสุจิตธรรมธรรมสุนทร (ธมฺมจาโร เนียมหอม), ดร. เจ้าอาวาสวัดกงไกรลาศวัดกงไกรลาศClick!
0503พระภูมินทร์ ฐิตธมฺโม (แป้นจาก)ไม่มีวัดกงไกรลาศClick!
0504พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสีบรรณารักษืวิทยาเขตพะเยาClick!
0505นายสมชาย สังคดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
0506ดร.ณัฏฐนาถ ศรีเลิศอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์วส.ราชบุรีClick!
0507พระอธิการธรรมวิโรจน์ สุริโยเจ้าอาวาส/นิสิต ครุศาสตร์ สาขา พุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0508ผศ.พิศมัย วงศ์จำปาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตพะเยาClick!
0509นายมานพ หงษ์ทองนักวิชาการศึกษาชำนาญการวิทยาเขตพะเยาClick!
0510พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ.ดร.อาจารย์/รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการมจร.วิทยาเขตพะเยาClick!
0511พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ (ครองเชื้อ)นักวิชาการศึกษาสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
0512นางจันทร์จิรา จินดาวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาClick!
0513นางจงจิตร แสงทองผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการมจร.วิทยาเขตพะเยาClick!
0514นายภูวนัย ปริศนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
0515นางสาววิรัลพัชร ปนัสยาปาริฉัตรนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์พะเยาClick!
0516พระสุกฤษฏิ์ ปิยสีโล (ทะรินทร์)อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธมจร.วข.พะเยาClick!
0517นางศิวพร จติกุลอาจารย์มจร.วิทยาเขตพะเยาClick!
0518พระครูพิศาลพัฒนานุกิจรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วส.สุราษฎร์ธานีClick!
0519รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดมอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0520พระมหาไทยน้อย ญาณ​เมธี​ (ส​ลาง​สิงห์), ดร.อาจารย์​มมร.วิทยาเขต​ร้อยเอ็ด​Click!
0521ขวัญสุดา ศรีสุขบรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
0522ผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์อาจารย์มจร.วิทยาเขตพะเยาClick!
0523นางสาวศิริพร ศักดิ์สูงนักวิชาการการเงินและบัญชีกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตพะเยาClick!
0524รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดีอาจารย์มจร.วข.พะเยาClick!
0525นางสาวปิยะดา แพรดำครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ จ.ปทุมธานีClick!
0526พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโรอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาClick!
0527สามเณร ปราโมทย์ อาจน้อยนิสิตมจร.นครศรีธรรมราชClick!
0528นายอัครเดข หลวงน้อยครูโรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป.ขอนแก่น เขต5Click!
0529นายชัยโชค คณนาวุฒิผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผลClick!
0530นางสาวกรรณิการ์ ศรีพวงมาลัยนักสังคมสงเคราะห์กรมการแพทย์Click!
0531พงษ์สนิท คุณนะลาอาจารย์มจร วข พะเยาClick!
0532พระศรีธรรมภาณี, ดร.รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมสำนักงานอธิการบดีClick!
0533นายนฤดล มะโนศรีนักศึกษาปริญญาโทวิทยาลัยสงฆ์ เลยClick!
0534นายคนอง วังฝายแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาเขตพะเยาClick!
0535นางสาวราตรี รัตนโสภานักจัดการงานทั่วไปสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
0536เสาวนีย์ ไชยกุลอาจารย์วิทยาเขตพะเยาClick!
0537นางสาวภัคสิริ แอนิหนอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
0538นางสาวสุบินรัตน์ รัตนศิลาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯClick!
0539ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ สิงห์เดชนักจัดการงานทั่วไปส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
0540นายกิตติ​ ไชยา​ปันดิรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวิทยาเขตพะเยาClick!
0541ดร. สงุ่น ตรีสุขีเคยเป็นนักบริหารงานรายได้ 6 กปนเคยสังกัดการประปานครหลวงClick!
0542นางสาวพิมพ์รวีย์ พรหมบุตรครูกองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเมืองClick!
0543นายธวัชชัย เย็นใจมานักจัดการงานทั่วไปสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
0544นายชาลี ขุมทองเกษตรกรบุคคลทั่วไปClick!
0545ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกรผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพมหานครClick!
0546พระดนัย ญาณธีโรนักจัดการงานทั่วไปพระสอนศีลธรรมClick!
0547นางสาวปัณฑ์ชนิต อัวใจรักษ์ข้าราชการครูโรงเรียนวัดสุวรรณารามClick!
0548นางสาวพีรญา ศรีสมุทรข้าราชการครูโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ จ.นครปฐมClick!
0549นางสาวณัฏฐ์วดี สุขธยารักษ์ครูโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)Click!
0550นางสาวชลิดา ประจำถิ่นนักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
0551ดร.สมหญิง ลมูลพักตร์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรีClick!
0552พระมหาโกมล กมโล (แก้วดึง)ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
0553นางชนิดาภา สายทองครูชำนาญการพิเศษสพมClick!
0554พระอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธีรวโร (ไผ่เรือง)ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลังสงฆ์พุทธชินราชClick!
0555พระอธิการขาว ธมฺมโชโต (คำหนู)ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0556นางฉวีวรรณ สกุลสุพิชญ์นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาคณะพุทธศาสตร์Click!
0557นางสาวรมิดา ฟ้าภิยโยนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาคณะพุทธศาสตร์Click!
0558จินตนา เลพลพนักงานราชการสศศ.Click!
0559พระครูใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท ผศ.ดร.วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาClick!
0560ณฐยา ราชสมบัติผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0561จิรวรรณ ตันตระกูลนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
0562นายสมปอง สีชมพูเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0563นางสาวสิรีรัศมิ์ สิงห์สนธินิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาคณะพุทธศาสตร์Click!
0564นางสาวพัสราพร หมีแสงนักวิชาการศึกษาสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0565นางกรนิษฐ์ ชายป่าอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมจร พะเยาClick!
0566นางสาวธนิษฐา ช้างลานักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0567พระชนาเมธ เตชธโร (คำมุงคุณ)นิสิต ป.เอกวิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0568นาย ภานุวัฒน์ พรมคีรีนิสิตมจร.เลยClick!
0569ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์อาจาร์ประจำมจร. วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0570อมรรัตน์ เตชะนอกผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0571นางสาวจันทนา สุขกุลครูสพป.กจ.1Click!
0572พระมหาสาม อคฺคธมฺโมนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
0573พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโรนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
0574พระปลัดธัชชดล ยติโก (รุ่งเรืองดี)ครูพระสอนศีลธรรมมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
0575พระครูปริยัติคณานุรักษ์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0576ศิโรดม วชิรวราภรณ์นักจักการงานทั่วไปกองวิเทศสัมพันธ์Click!
0577ว่าที่ร.ต.หญิงเศรษฐศิลป์ ศิรินรเศรษฐ์นิสิต มจร.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมพระพุทธศาสนา สาขาวิปัสสนาภาวนาClick!
0578นางสาว นภาพร หงษ์ทองอาจารย์วิทยาเขตพะเยาClick!
0579พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต (บุญทอง)อาจารย์วิทยลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0580นางสาวสุภัทรา ทองดีรองผู้อำนวยการกองนิติการกองนิติการ สำนักงานอธิการบดีClick!
0581นายพิษณุ หอมสมบัติครูสพม.Click!
0582ดร.วินัย อินเสมียนหัวหน้าสถาบันส่งเสริมฯมูลนิธิธรรมิกชนฯClick!
0583นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกองแผนงานClick!
0584นายสุรศักดิ์ อุดเมืองเพียนิสิตวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0585พระครูสุธีวรสาร,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติดาฬสินธุ์Click!
0586นางสาวกัญญาภัค เจริญดีนักจัดการงานทั่วไปกองนิติการ สำนักงานอธิการบดีClick!
0587พระธงชัย ขนฺติธโร (มนตรีวงศ์)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0588ดร.สุรชัย แก้วคูณอาจารย์คณะครุศาสตร์Click!
0589พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดรอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0590นายศักดิ์ดา งานหมั่นอาจารย์คณะครุศาสตร์Click!
0591พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ (มาดี)ผู้บริหารกองวิเทศสัมพันธ์Click!
0592นายวีรวัฒน์ แสนชัยนิติกรกองนิติการClick!
0593ดร.อุดม จันทิมานักวิชาการศึกษาชำนาญการบัณฑิตวิทยาลัยClick!
0594พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยาวิทยาเขตพะเยาClick!
0595ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทองรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลClick!
0596พระภานุพงศ์ ภาณุวํโส (ผลเหลือ)ไม่มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0597นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาเขตหนองคายClick!
0598ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คำพลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีClick!
0599นางสาวศิโรรัตน์ ศรีพุทธา นิสิตปริญญาตรีมจร วข ขอนแก่นClick!
0600พระนฤนาท โสภณเมธี (พิมพาแสง)นิสิต นักศึกษาวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0601พระรชต กตปุญฺโญ (มาตรสอน )อาจารย์มจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0602นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์นักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาเขตหนองคายClick!
0603พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ, ดร.อาจารย์พิเศษมจร.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
0604นายจิณณวัตร ลิมีนิสิตปริญญาตรีมจร วข ขอนแก่นClick!
0605ผศ.จุมพต อ่อนทรวงอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0606พระใบฎีกาธนาธิป โสภณปญฺโญรักษาการเจ้าอาวาสวัดสบหารวัดสบหาร ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่Click!
0607ธีรวัฒน์ ผัดผ่องผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิทยาเขตแพร่Click!
0608นางจุฑาธิป ผัดผ่องนักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตแพร่Click!
0609ดร.สันทยา ประภารัตน์อาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร์ ส่วนกลางClick!
0610นางสาวกฤษณา อภิญครูสพฐ.Click!
0611พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก (ประชุณหะ), ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาเขตเชียงใหม่Click!
0612นายสราวุฒิ งาหอมอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0613พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มจรคณะพุทธศาสตร์Click!
0614นางสาวปริญา นพประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านปากลงClick!
0615นางพัชร์ธินี บางทรายครู คศ.1โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ สพป. พิจิตร เขต 1Click!
0616พระปลัดสถาพร สุฐานวุฑฺฒีอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0617Sophanna Orนิสิตมจร ส่วนกลางClick!
0618อนนท์ ป้องแก้วนิสิตวิทยาลัยClick!
0619นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักรนักวิเคราะห์โยบายและแผนวิทยาเขตแพร่Click!
0620พระครูโสภณกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร.อาจารย์มจร วิทยาเขตเขตแพร่Click!
0621นายธวัชชัย ศรีสุขนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีClick!
0622พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ (ทรงราษี)อาจารย์มจร.วิทยาเขตสุรินทร์Click!
0623พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
0624นางกัญจนพร เกิดช่อนักวิชาการศึกษาชำนาญการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯClick!
0625นางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์นักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสภามหาวิทยาลัยClick!
0626รศ.ดร.รวีโรจน์​ ศรีคำภาอาจารย์ประจำวิทยาเขตแพร่Click!
0627นางสาวน้ำทิพย์ น้ำจันทร์ครูสพป.Click!
0628สามเณรธนาวัฒน์ เกิดแก้วไม่มีมจร นครศรีธรรมราชClick!
0629นานณพ​นต์​ ทองยวงนักวิชาการ​โสต​ทัศนศึกษา​ส่วนงานบริหาร​สำ​นักงา​นส่งเสริม​พระพุทธศาสนาและ​บริการ​สังคม​Click!
0630นายลิขิต บุญละครลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศวิทยาลัยพระธรรมทูตClick!
0631พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน (หมื่นแก้ว)นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0632พระพรรคพงศ์ ปิยธมฺโม (สุระชัย)เจ้าหน้าที่วิทยาลสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
0633พระครูสิทธชยาภิรัยผอสนง .แพร่วิทยาเขตแพร่Click!
0634นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ์ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการวิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0635ว่าที่ ร.ต. ปริญญา เถื่อนชื่นครูโรงเรียนวัดเขารูปช้างClick!
0636พระปลัดจตุพร บริบูรณ์เนื้อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0637การะเกด อาจหาญนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
0638พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ, ผศ.ดร.อาจารย์มจร.Click!
0639สามเณรณัฐวุติ คำวังนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่Click!
0640พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ, ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่มจร วิทยาเขตแพร่Click!
0641พระครูปริยัติวีรวงศ์ ผลญาโณผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
0642พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
0643นางสาวปิยะฉัตร ดีสีใสนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
0644พระไสว ชีน้อย พระนิสิตคณะพุทธศาสตร์ส่วนกลางClick!
0645พระมหาขุนทอง เขมสิริ (แก้วสมุทร์), ผศ.ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0646นายนเรศ ฤทธิเดชนักจัดการงานทั่วไปคณะสังคมศาสตร์Click!
0647ผศ.ดร.ฐิติพร สะสมอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
0648นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์นักประชาสัมพันธ์ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
0649นางสาวเรวดี จรรยานักจัดการงานทั่วไปคณะสังคมศาสตร์Click!
0650พระครู​ปลัด​ ณ​ฐ​ภ​ณ​ จิตฺตทนฺโตนักวิชาการ​ศึกษา​วิทยาลัย​สงฆ์​มหาสารคาม​Click!
0651ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดชนักจัดการงานทั่วไปส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯClick!
0652นายยรินทร์โชติ รินชมภูนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0653รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาอาจารย์วิทยาเขตแพร่Click!
0654พระใบฎีกาวีรินทร์ ทีปกโร (สีดาคำ)นิสิต ป.ตรีมจร.วิทยาเขตหนองคายClick!
0655พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโมรก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูตวิทยาลัยพระธรรมทูตClick!
0656พระเอกพงษ์ มหาวีโร (เงินสันเทียะ)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
0657นางสาวชนิกานต์ จับจัดครูสพป.ราชบุรี เขต 1Click!
0658พระใบฏีกาพอพล กิตฺติภทฺโทเลขานุการเจ้าคณะตำบลขากบกวัดหนองตะแบกClick!
0659นายจักร์กฤษ ทองมีครูโรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรงClick!
0660นางสาวคำมะณี บริศรีครูอปท.Click!
0661แท็กซี่ แก้วกาหลงนิสิตมจรClick!
0662นางสาวสุมิตรา ไกรษรนักศึกษาวิทลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
0663นายธีรยุทธ เดชวงษาครูโรงเรียนบ้านนาคำ สพป.อำนาจเจริญClick!
0664นางสาวปวีณา เกลี้ยกล่อมครูอปทClick!
0665ดร.มุกมณี ฤกษ์งามกรรมการ บจ.คอมพิวเทค จำกัดบข. คอมพิวเทค ,บจ.รุ่งเรืองสุวรรณพาณิชยภูมิ ,หจก.นโมโพธิตรัสพุทธClick!
0666พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ (เสริมจันทร์),ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูตClick!
0667นางสาวพนิดา มงคลไม่มีมจรClick!
0668พระสุรชัย โรจนสิริ (ประณต)พระวิทยากรกรมการศาสนาClick!
0669ผศ.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯClick!
0670นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสานักวิชาการศึกษามหาสิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
0671นางสาวงามชื่น กัณฑ์เกตุครูโรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรงClick!
0672ลาวัลย์ วารินคีรีรัตน์นักวิชาการพัสดุกองคลังและทรัพยสินClick!
0673พระศักดิ์สิทธิ์ ปญญาวฑฺฒโนเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่ ธรรมยุตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายClick!
0674นางสาวอมรศิริ อุ่นละม้ายเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยClick!
0675พระอธิการขวัญชัย ปิยสีโล (โนเรศ)นิสิตบัณฑิตศึกษามจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0676นางสาวสิริพร มนัสครูสพป.อบ.5Click!
0677นายเด่นภูมิ อินต๊ะวังอาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรต์ฯClick!
0678พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต (ดาศรี)อาจารย์วิทยาเขตสุรินทร์Click!
0679ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุลอาจาย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ มจรClick!
0680Panisara Intrawutอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ Click!
0681พระมานิต ถิรธัมโม นิมมานพระลูกวัดพระลูกวัดวัดตาลบำรุงกิจ ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.รสชบุรีClick!
0682นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียวนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามClick!
0683นายพัลลภ เพ็ชรไชยครูสพม.กท 1Click!
0684พระมหาสถิตย์ สิริวณฺโณ (คำดอนหัน)นิสิต ป.โท รัฐศาสตรมหาบัญฑิตมจร. วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0685นายยุทธนา บุตรเพชรนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0686Phramaha Duangthip PariyattidhariนิสิตibscClick!
0687พระอภิชาติ ชาตเมโธ (ศิริสินธุ์)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0688นายสุรเชษฐ์ คำใจอาจารย์วิทยาลัสสนครน่านฯClick!
0689พระอนุชิต อธิปญโญครูสอนพระปริยัติธรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาClick!
0690ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่ารองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยClick!
0691ผศ.ดร.สุกานดา​ จันทวารีย์​รก.ผู้​อำนวยการสำ​นัก​งานวิชาการ​วิทยาลัยสง​ฆ์ร้อยเอ็ด​Click!
0692นางสาว​รินดา​ ​ประกอบ​บุญ​นิสิต​ปริญญาเอก​ ​สาขา​การ​สอน​สังคม​ศึกษา​มจร.วิทยาเขต​ขอนแก่น​Click!
0693นายณัฏฐ์สุภณ เนื้อศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสพม.กท2Click!
0694นางนงลักษณ์ บุตรเพชรนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0695พระครูสังฆรักษ์ เอกพันธ์ วรธมฺมญฺญูรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาClick!
0696พระมหาวิจิตร ศรีจันทร์ ผศ.อาจารย์วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส Click!
0697พระมหาสมพงษ์ ฐิตวิริโย (สมพงษ์ ทองยุทธ)พระลูกวัดวัดศรีจันทร์Click!
0698นางสาวชุติมา ปานแพครูสพม.กท2Click!
0699สุพรทิพย์ ไทรทองคำครูชำนาญการสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3Click!
0700พระมหาอนุพันธ์ อานนฺทเมธี (พรมชาลี)นิสิต ป.เอกมจร.ขอนแก่นClick!
0701พระศรัธวัชเมธีผอ ศูนย์อาเซียนศึกษามจรClick!
0702นางสาวปาริชาติ เสมอเชื้อนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาเขตClick!
0703พระสมุห์ธงชัย สุนฺทราจาโรอาจารย์วิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0704นางบุณยนุช สุนประโคนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
0705พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยClick!
0706พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธีลูกจ้างส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมClick!
0707พระเอกพัน สิริวณฺณเมธี (อินจันทึก )นิสิตฯมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0708นางอิงอร บุตรศรีผาผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการวิทยาเขตหนองคายClick!
0709พระประเสริฐ วรทินฺโนพระสอนศีลธรรมวัดกลางวาปีปทุม จังหวัดสารคามClick!
0710พระบุญทรง ปฺุญฺญธโร, ผศ.ดร.อาจารย์วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
0711นางสาววรรณา นอกไธสงนักจัดการงานทั่วไปกองกลางClick!
0712ธีรวัฒน์ จันทร์จำรัสนักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาเขตแพร่Click!
0713ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิอาจารย์วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
0714นายณรงค์ ปัดแก้วอาจารย์/รก.ผอ.สนง.วิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางClick!
0715พระครูศรีวิสุทธิศาสก์ (ศรณชัย มหาปุญโญ/การะเวก), ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหารClick!
0716นายมงคล เพ็งน้ำคำพนักงานขับรถกองอาคารสถานที่และยานพาหนะClick!
0717ผศ.สมคิด นันต๊ะอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
0718พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์แพร่มจร วิทยาเขตแพร่Click!
0719พระบูชา เทวธมฺโม (จันเสริม)นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0720นางสาวอัญรินทร์ อัญญวงศ์หิรัญ--Click!
0721นายวีระ มาจูครูสพฐClick!
0722พระปลัดระพี ธมฺมรโต (เมืองศิริ)นิสิตครุศาสตร์Click!
0723นางสาวปัญจรัศม์ กนกพรธนัญชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทโซเอ็ม เอเจนซี่ จำกัดClick!
0724พระฐิติ ฐิติสมฺปนฺโน (สุทธิ)นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0725พระณัฏฐชัย อาจิตปุญโญ โภคาณพุฒิคุณไม่มีวัดศรีเเสงทอง อุบลราชธานีClick!
0726พระมหาอนุวัฒน์ สุวฑฺฒนกิตฺติ (นาคพรมพะเนาว)-มจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0727นายเชน นครอาจารย?คณะมนุษยศาสตร์Click!
0728นางวันทณี อินธนากรสกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยาClick!
0729นายดวงดี โอฐสูนักจัดการงานทั่วไปคณะพุทธศาสตร์Click!
0730นางสาวสายธาร อินเคนครูสพป.สกลนคร เขต2Click!
0731นายศิลชัย ถาวรครูสพม. นครปฐมClick!
0732พระณัฐพล คุตฺตธมฺโมนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0733อาจารย์ ดร.โสภณ บัวจันทร์อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวส.นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯClick!
0734พระมหามงคล อภิมงฺคโล, ดร.เลขานุการวัดแค,นอก นนทบุรีวัดแค,นอก นนทบุรีClick!
0735นายอุดมศักดิ์ นิภาเกษมนิสิต หลักสูตร ป.วน รุ่น7มจรClick!
0736พระมหาธวัชชัย กิตฺติปญฺโญครูพระสอนศีลธรรมหน่วยวิทยบริการสงขลาClick!
0737นาง เพ็ญจันทร์ มีกุลภญ.คณะพุทธศาตร์Click!
0738พระมหาสมปอง ฐานิสฺโร, ผศ.อาจารย์มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0739นางสาวภัทรวรินทร์ สอนรัมย์นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านโคกย่างClick!
0740พระมหาณัฏฐ์ดนัย ฐานวุฑฺโฒ (เนียมหอม) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)Click!
0741ศิรินันท์ มหิพันธ์นิสิตวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0742นาย​บุญฤทธิ์​ คงยศอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมจร.วิทยาเขต นครศรีธรรมราชClick!
0743พระครูสังฆรักษ์สวงค์ นาถสีโลอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0744พระครูศรีพนมวรคุณ (กมลชัย ศรีกำลัง)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหารClick!
0745พระสมุห์พุฒิพงษ์ พุทฺธิวํโส (กล่ำทวี)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
0746นางสาวจิรนันท์ วงศ์สมิงนิสิตรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ อุทัยธานีClick!
0747พระสมุห์โชคดี วชิรปญฺโญ, ดร.อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ Click!
0748พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ Click!
0749นายธนา เทียนจิตราเพ็ชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0750พระแดนชัย สุริยวํโส (สุริยวงศ์)นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย ส่วนกลางClick!
0751พระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ,ดร.รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
0752สามเณร ธีรวัฒน์ โสภาประทุมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0753พระอดุลย์ จิรสีโล (สุขสายบัว)นักศึกษาคณะพุทธศาสตร์ ส่วนกลางClick!
0754นายวงศพัทธ์ สกุลนิติธุรการโรงเรียนสมเเด็จพระพุทธชินวงศ์Click!
0755สามเณรณัฐวุฒิ หลักคำนิสิต-Click!
0756Phramaha Ley Penhนิสิตชั้นปีที่4 สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มจร ส่วนกลางClick!
0757พระกิตติศักดิ์ ฐิตเมโธ (ศิริวงศ์)นิสิตป.โท มจร ขอนแก่นClick!
0758พระภีรศักดิ์ มงฺคโล (ชัยบูรณ์)ครูพระสอนศีลธรรมวัดศรีทองClick!
0759พระสาวีน สุจิตฺโต สัมฤทธิ์พระลูกวัดวัดบางรักใหญ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีClick!
0760พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย (ศิลาวราเวทย์)ไม่มีมจร.ส่วนกลางClick!
0761นางสาวอลีนา สุปินะนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานพระสอนศีลธรรม Click!
0762พระครูธีรสุตคุณผอ.นวบ.สงขลาคณะพุทธศาสตร์Click!
0763พระธนวัฒน์ ธนวฑฒโน กล้าหาญพระลูกวัดวัดพวงนิมิตClick!
0764พระมหาวิทยา ธีรปญฺโญ (แพงศรี)นิสิตมจร. ส่วนกลางClick!
0765พระครูอรุณสุตาลังการ รศ.ดร.ผอ.สำนักวิชาการวข.นครศรีธรรมราชClick!
0766พระสุเทพ สุชาโต (ขวัญอยู่)พระสอนศีลธรรมวัดปันเจน 97 ม.3 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160Click!
0767นายธนกฤษ มวยทองดีครูผู้ช่วยโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลClick!
0768พระปลัดธีรวัฒน์ ญาณสิทฺธิวาที-มจร วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0769นางสาวกัญญ์วราพัชญ์ หอมชื่นนักจัดการงานทั่วไปคณะพุทธศาสตร์Click!
0770นายสิทธิกร เนื่องทะบาลนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานClick!
0771นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมClick!
0772พระปลัด เกื้อกูล สุภนนฺโท (พงศนันทน์)นักศึกษาหลักสูตรวิปัสสนาจารย์ (ป.วน.)คณะพุทธศาสตร์ มจร.ส่วนกลางClick!
0773นายศักดา โสดามรรครองผู้อำนวยการสชClick!
0774พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท (ศรีจันทร์)อาจารย์วส.ร้อยเอ็ดClick!
0775นายปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พรอาจารย์วิทยาเขตแพร่Click!
0776นาง พุทธิมน อิสสะโรนิสิต มจร ส่วนกลางClick!
0777พระมหาวิศิษฐ์ ปญฺญาธโร (ปานจันทร์)นิสิตส่วนกลางClick!
0778สามเณร นรินทร์ หล้าสุดนิสิตมจร.ขอนเเก่นClick!
0779พระธาดา ธมฺมธโรนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
0780ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ รอดคำครูสพม.อย.Click!
0781พระปลัดบุญช่วย ฐิตจิตฺโต, ดร. อาจารย์สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยClick!
0782นันท์นภัส สอาดนักศึกษามจร.Click!
0783นาย ธนาธิป ตาแหวนนิสิตวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0784นางสาวญานิกา นามวันนิสิตมจร.ขอนแก่นClick!
0785พระมหาวิญญู กิตฺติเมธี (แสนจำลา)ครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามClick!
0786นายดนุพล ภักดีนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0787พระครูปริยัติวรากร, ผศ.,ดร.อาจารย์ประจำมจร.วิทยาเขตแพร่Click!
0788ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระวิเชียร ปริชาโนอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศClick!
0789นางดวงฤทัย เอี่ยมพลนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0790สามเณร สมศักดิ์ แตงกระโทกนิสิตวัดตาเงินClick!
0791พระกิจณ์ สุจิณฺโณนิสิตวส กาญจนบุรีศรีไพบูลย์Click!
0792นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดีClick!
0793ธนัชพงศ์ เนปกฺโก (จีระประวัติยศ)นักศึกษา ป วน รุ่น 7คณะพุทธศาสตร์Click!
0794พระราชสิทธิเวที, รศ. ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0795ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0796นายไกรฤกษ์ มุขพันธ์ครูสพป.สบ1Click!
0797พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์, ดร.อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0798นางสาวณัญฑิยา แก้วดีนักวิชาการพัสดุวส.ร้อยเอ็ดClick!
0799พระครูพิจิตรวรเวท, ดร.อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0800พระครูพิทูรนคราภิรักษ์, ดร.อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0801พระเอกพันธ์ กิตฺติโสภโณ (พ่อศรีชา)นักศึกษามหาลัยรามคำแหงClick!
0802นางสาวธาดา เจริญกุศลอาจารย์มจร.วิทยาเขตแพร่Click!
0803พระภิกษุณีณัชณพัฒน์ สัจจธรรม พิมพ์ลีลูกวัดศูนย์วิปัสสนาสิลนันทวันClick!
0804พระมหาประธาน สนฺตจิตฺโตนิสิต รป.บ ปี ๒ มจร.หน่วยวิทยบริการ จ.จันทบุรีClick!
0805พระจักรพงศ์ จนฺทสีโล (มาศตุการักษ์)นิสิตสาขาสังคมปี1วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0806นายพีระพงศ์ กรมแสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0807นางสาวนุชจรี สมร่างนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
0808นายนัชพล คงพันธ์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
0809พระมหาอังคาร ญาณเมธีอาจารย์วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
0810นางสาวสุวนันท์ สารคำครูสพป.เลย เขต 2Click!
0811นางสาว นันทภัสร์ พุทธสรณ์ ครูสพม 3 Click!
0812นางสาวสุภาพรรณ พูนชนะ-มจร.นครศรีธรรมราชClick!
0813พระมหาสมศักดิ์ กิตฺติธมฺโมครูพระสอนศีลธรรมส่วนกลาวClick!
0814ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.สมจิต ขอนวงค์อาจารย์วิทยาเขตแพร่Click!
0815พระอธิการบุญทิพย์ นนฺทิโย (มารศรี)เจ้าอาวาสวัดป่าคำตอยูง(ธ)Click!
0816นายชวัลวิทย์​ อรุณ​ปราการ​นักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตบาฬีศึ​กษาพุทธโฆส​Click!
0817พระครูปลัดยุทธพิชัย ญาณสิทฺธิเมธีครูพระสอนศีลธรรมวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
0818นางสาวบุณยาพร พันธ์โพธิ์ทองครูสพม.สระบุรีClick!
0819นางสาวสุนิฐา กำเนิดทองอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์Click!
0820พระมหาธวัชชัย ธมฺมรํสี, ดร.อาจารย์วส. พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
0821พระครูวินัยธรธนากร ญาณกโร (เอี่ยมบุญ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวรารามClick!
0822พระครูโอภาสปัญญาวรคุณอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0823Phra khenon LORCHITTAMOUNนิสิตป.ตรีมจร.วิทยาเขต หนองคายClick!
0824นายพีระพล อ่อนลำเนาว์นักวิชาการศึกษาสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
0825ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริทัต ศรีอร่ามอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
0826พระ​เกษม​ศักดิ์​ อติ​พ​โล​ (แก้​วโก​มุท​)นิสิตวิทยาลัย​สงฆ์​สุพรรณบุรี​ศรี​สุวรรณภูมิ​Click!
0827พระครูปลัดสิทธิโชค กิตติคุโณพระสอนศีลธรรมสำนักงานพระสอนศีลธรรมClick!
0828นางสาว อภิญญา พิลาดีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0829สามเณรปฏิพันธ์ จันเตนิสิตมจร.ขอนแก่นClick!
0830นางสาวสุกัญญารัตน์ เดือนขาวเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนมClick!
0831นิตยา ถนอมศรีนักศึกษาป.วนมหาวิทยาล้ยมหาจุฬาลงกรณ์Click!
0832พระยี่แก้ว ธมฺมจาโร (สมงาม)ไม่มีมจรClick!
0833นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาวนักทรัพยากรบุคคลกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
0834นายจ่ามยุ้น ลุงเฮืองอาจารย์คณะสังคมศาสตร์Click!
0835นายธรรมรัตน์ ศรีวิไลเจริญนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิClick!
0836พระยศภัทร ฐฺิตสุโภ (แก้วลุ่ลมใหญ่)พระลูกวัดวัดพลอยสังวรณ์นิรันดร์Click!
0837พระภาวนาพิศาลเมธี (มนฺตเสวี/พรหมจันทร์)อาจารย์วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
0838พระคุณากร ปิยจาโรนิสิตปฏิบัติงานกองกิจการนิสิต ส่วนกลางClick!
0839พระสุมห์ชัย สนฺตกาโย (สุขเฉลิม)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0840ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิอาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่Click!
0841พระมหายศธิศักดิ์ เตชปญฺโญ (คำสอนทา)มจร.มจร.Click!
0842พระปลัดกฤตธนกร ปิยธมฺโม (สกุลโพน)พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0843พระมหาวรเมธ ปิยวฑฺฒนเมธี (สมสายผล)ครูพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาClick!
0844พระวรเชษฐ์ อคฺคธมฺโม (รังสี)พระลูกวัดมหานิกายClick!
0845พระครูปลัดนนณพัฒน์ อคฺคปญฺโญ (อุทก)พระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0846นางนงลักษณ์ เกปันผู้บริหารสถานศึกษาสพป.ตรังเขต2Click!
0847นางสาววราภรณ์ น้อยสุวรรณครูสพป.สมุทรสงครามClick!
0848นางสาวธนัตถ์นันท์ ประดิษฐพงษ์นิสิตมจร.วังน้อยClick!
0849พระประกิต สุทฺธิธมฺโมพระลูกวัดมหานิกายClick!
0850นางสาวนภาพร เกงชัยภูมินิสิตมจร วิทยาเขต ขอนเเก่นClick!
0851นางสาวฐิตารีย์ แก้วคำครูสพป.Click!
0852ภาวิณี วงสเนานิสิตส่วนกลางClick!
0853นางสาวอุษณีย์ นพคุณครูสพป.Click!
0854พระเจม เมตฺติโก (ทำมะวง)บรรพชิตวัดศิรีนทราวาสClick!
0855พระอนุสรณ์ วชิรวํโส (เกาะน้ำใส)ผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Click!
0856ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลาอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
0857พระ​พงษ์​ศักดิ์​ ฐิติ​ญ​า​โณ​ (ประจัก​โก)​นิสิต​นักศึกษา​วัด​วี​ร​ะ​โชติ​ธ​รร​มา​ราม​Click!
0858พระวีระ ธมฺมวิริโย สันติบูรณ์นิสิตป.วน.Click!
0859พระไชยะณัฏฐ์ อธิปญฺโญ (ปิดโพธิ์)นิสิต ป.โท สาขาพระพุทธศาสนามจร. วิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0860พระปลัดภูชิต ติกฺขปญฺโญ (อินยิ้ม)พระสอนศีลธรรมวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองClick!
0861สามเณรเจษฏา ฤาเดช นิสิต บรรพชิตวัดท่าราษฎร์Click!
0862ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาเดช อุปนันท์อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0863นางสาวจิดาภา โหงวเจริญพรครูโรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)Click!
0864พระอนุรักษ์ กนฺตสีโล (ศรีเสน)นิสิตปีที่๔ คณะพุทธศาสตร์มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
0865พระมหาชิตชัย สุรโชโต (นรลักษณ์)เลขานุเจ้าคณะอำเภอสีคิ้วมหานิกClick!
0866ดร.นิกร ศรีราชอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์Click!
0867นางสาวภคพร เลิกนอกนิสิตมจร.ขอนแก่นClick!
0868พระมหาวาสุเทพ ญาณเมธี ดร.ศิษย์เก่า มจร.วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวงClick!
0869นางสาววนิดา คำอ่อนนิสิตมจร. วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0870พระครูปลัดวีรวัฒน์​ ปญฺญาธโรเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านขอนแตกคณะสงฆ์ตำบลขอนแตก​ ภาค​ 11​(มหานิกาย)​Click!
0871นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วเนตรครูสำนักงานการศึกษาเอกชนClick!
0872นางสาวมนัสนันท์ ชาบรรดิษฐนิสิตมจร.ขอนแก่นClick!
0873พระมหาธีรภัทร์ ญาณธีโรนักวิชาการศึกษารร.บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจรClick!
0874พระครูอรรถจริยานุการ (กิตติเอก ณฏฺฐิโก), ดร.อาจารย์พิเศษหน่วยวิทยบริการฯจันทบุรี วัดตะปอนใหญ่ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110Click!
0875นาย​สิทธิชัย​ สุด​ชา​นายก​สโมสร​นิสิต​มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​วิทยาเขต​ขอนแก่น​มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​วิทยาเขต​ขอนแก่น​Click!
0876อุกฤษฎ์ ดอนบรรเทานิสิต ป.เอกวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0877พระมหาเฉลิมพล วชิรญาโณ (หมุนทอง)ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนมจร.Click!
0878พระภานุพงษ์ สิริคุตโต (แสงชาติ)นิสิตมตรขอนแก่นClick!
0879พระใบฎีกาสุชินนะ อนิญฺชิโต (พรหมนิล)อาจารย์วส.เพชรบถรีClick!
0880นางสาวพัชรา สุภารักษ์นิสิตปี1มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0881นางธัญญาภัทร์ อินทร์ปัญญาครูสพป.กาญจนบุรี เขต 3Click!
0882พระอธิการฟ้าแกร่ง เขมิโย (ลาธุลี)นักศึกษา ป.วน.คณะพุทธศาสตร์Click!
0883นางสาววัลลี จันทรีครูสพปClick!
0884นางสาวพงศ์ผกา บุญเสี่ยงพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)สพป.สมุทรสงครามClick!
0885นางสุพัตรา ไชยบัวรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานClick!
0886นางอินทิรา อินนามเพ็งครูสพป.กจ.3Click!
0887สามเณรอภิชัย ตึกโพธิ์นิสิต นักศึกษาม จ ร นครราชสีมาClick!
0888นางสาวลฎารัชณ์ เกษรบัวนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการกองคลังและทรัพย์สินClick!
0889พระสมชาย มหาคุโณ (เลิศรักษาพงศ์)พระสอนศีลธรรม มจรพระสอนศีลธรรม มจรClick!
0890นายพิชัยภูษิตก์ รุ่งเรืองครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาClick!
0891นายศิลป์ชัย วงษ์จำนงค์รองผู้อำนวยการกองวิชาการกองวืชาการClick!
0892พระศักดา ชนาสโภ (สมณวัฒนา)นิสิตส่วนกลางClick!
0893ผศ.ดร.ธีรยุทธ​วิสุทธิผศ.ดร.วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
0894ผศ.ดร.จตุพล พรหมมีรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจรClick!
0895นายอาวุธ สิงหเดชนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษาวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0896นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุลผู้อำนวยการสถานศึกษาสพป.สระแก้วเขต 1 Click!
0897พัฒน์นรี อัฐวงศ์นักวิชาการศึกษาวิทยาเขตแพร่Click!
0898ว่าที่ ร.ต.ชัชชรันต์ จันลาครูสพป.สระบุรี 2Click!
0899นายเกษม สุขช่วยครูสพฐClick!
0900นายกังวาฬ เชื้อชัยครูผู้ช่วยกทมClick!
0901นางสาวกิ่งกาญจน์ วรรณพราหมณ์นิสิตวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0902ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโรอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
0903นางสาวจุฑาทิพย์ สายบัวครูสพป.จันทบุรี เขต 1Click!
0904ดร.เบญจมาศ​ สุวรรณวงศ์อาจารย์วิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0905พระศุภสัณห์ ปวิตฺโต (กันต๊ะ)นิสิตมจรมจร วส พม พชClick!
0906Phra ​Bounpheng​ Mahayano​นิสิตมจร วิทยาเขต​ขอนแก่น​Click!
0907นายนาวี แก้วดีนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
0908นายวันเฉลิม โคลิตรครูโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7Click!
0909นางกวิสรา โคลิตรครูโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7Click!
0910พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโวนักจัดการงานทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัยClick!
0911พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก, ดร.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการวิทยาเขตแพร่Click!
0912พิราวรรณ จักร์คำนักวิชาการศึกษาชำนาญการมจร.วิทยาเขตแพร่Click!
0913พระธงชัย วชิรญาโณ (พิชัย)นิสิตมจร.วิทยาเขตแพร่Click!
0914พระครูชินวรวิวัฒน์นิสิต ป.เอก ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มจร.มจร.ขก.Click!
0915นางสาววราภรณ์ คำเมืองมูลครูโรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)Click!
0916ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ปัดตาเคนังนิสิตปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษามจร.วข.ขอนแก่นClick!
0917พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจการจัดการงานทั่วไปกองวิเทศสัมพันธ์Click!
0918นางสาวศิริพร หาญพิชัยบรรณารักษ์สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0919นางสาวเนตรนภา แก้วพิภพครูสพป.เลย เขต3Click!
0920พระมหาวิศิต ธีรวํโส (กลีบม่วง)อาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์Click!
0921พระพุทธพร พุทฺธวโรบัณฑิตช่วยงานกองกิจการนิสิตClick!
0922พระมหาโกวิทย์ ฐานเมธี (พาดี)ไม่มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0923พระครูสังฆรักษ์สิรภพ ฐิตสีโลไม่มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นClick!
0924พระชวโรจน์ อภิวโร (บุญมี)พระลูกวัดวัดกระโจมทองClick!
0925นางสาวสวามินี มนัสสาครูสพป.กำแพงเพชร เขต 1Click!
0926Phra Boun XAYYASONEนิสิต สาขา พระพุทธศาสนา ปี3 มจร วิทยาเขต ขอนแก่นClick!
0927วัสยามน จินดานิลProduct SpeacialistมจรClick!
0928นารา นีผู้สนใจทั่วไปไม่มีสังกัดClick!
0929นางสางบงกช พิทักษ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสศศ.Click!
0930พระเสรี ปัญญาวุฑโฒ (รุ่งรัตน์)นิสิตมจร.วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
0931พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร.อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพระพุทธศาสานามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาClick!
0932พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสนา), ดร.อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มจรClick!
0933นางปวันรัตน์ พรหมพิทักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการมจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0934นางสาวภัทราวดี ประพันธ์พจน์ครูสพป.สมุทรสงครามClick!
0935นายวรวุฒิ บุญชิตครูโรงเรียนทุ่งศรีอุดมClick!
0936VEN. MONY KEO (พระมุนี มุนีรกฺขิโต)นิศึก ป.โทมจร.โคราชClick!
0937นางสาววาสนา สินบุญครูรร.ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนาClick!
0938สามเณรพงศธร ศรีมงคล ป.นิสิตมจร.วังน้อยClick!
0939พระเสน่ห์ กิตฺติธโร (มังกรกรรณ์)นิสิต มจรมจร ศรีไพบูลย์กาญจนบุรีClick!
0940นายชุมพล ศรีราตรีอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
0941พระครูกิตติพัฒนานุยุต, ผศ.ดร.อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
0942พระปลัดวิสุทธิ์ศรี นนฺทชโย, ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือเลขานุการเจ้าคณะเขตมีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีClick!
0943พระมหาเริงชัย วรสิทฺธิญาณกวี (วรสิทธิ์)นิสิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0944นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1Click!
0945พระมหาพงษ์ประภากรณ์ สุระรินทร์, ผศ.ดร.ผอ.บัณฑิตศึกษามจร.วิทยาเขตพะเยาClick!
0946พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิClick!
0947นางสาวกาญณภา นวนหยวกนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมClick!
0948พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์Click!
0949นางนวลรัตน์ สัมพันธ์นักศึกษามมร.Click!
0950พระหน่อแสง อคฺคเสโน, ดร.นักจัดการงานทั่วไปคณะมนุษศาสตร์ Click!
0951นาย จุลจักร หลักคำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น Click!
0952นายไชยวัฒน์ ชาฮาตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0953รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก อาจารย์ประจำหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์ Click!
0954นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโรอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีClick!
0955นางสาวขวัญชนก เหมะธุลินนักสังคมสงเคราะห์สถาบันโรคทรวงอกClick!
0956พระสมุห์กันตินันท์ สุจิณฺณธมฺโม (โฉมงาม)ครูพระปริยัติธรรม แผนกธรรมวัดคูยาง พระอารามหลวงClick!
0957นายสุพัฒน์ ศรีกงพานครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมClick!
0958พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณนักจัดการทั่วไป มจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0959อัญชิญา สู่ภิภักดิ์บริหารงานทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัยClick!
0960พระมหาพิชัย วิชยสิริ (ใจสี)นิสิตมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย​Click!
0961พระจักรพันธุ์ พนฺธพโล-มจร. พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ป.เอก สังกัดวัดพระธรรมกายClick!
0962สามเณรนรินทร์ บุญไชยแสนนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชมหาวิทยาลัยClick!
0963พระครูวินัยธร กรวีร์ สุทฺธิญาโณ (พรหมหิตร)เลขานุการเจ้าคณะตำบลวัดคงกระพันชาตรีClick!
0964นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขตผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของพรรคการเมิองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งClick!
0965เปมิกา นิยมอุดมวัฒนาครูสพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1Click!
0966ดร.ธัชกร สถิตอริยะอาจารย์ครุศาสตร์ ส่วนกลางClick!
0967นายคมจักร ศรีวิราชนักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาเขตพะเยาClick!
0968พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม, ผศ.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีClick!
0969นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตรนักวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์Click!
0970พระสุรชิตพงษ์​ ธมฺมวโร​ (เหมาเพชร)นิสิต​ปริญญาตรีวัดโป่งคำ​ อ.สันติสุข​Click!
0971พระครู​โก​วิ​ท​บุญ​เขต​อาจารย์​หน่วย​วิ​ท​ย​บริการ​ฯ​วัด​ท่า​นา​จังหวัด​ตาก​Click!
0972นายชูเกียรติ ยิ่งยงยุทธผู้อำนวยการสถานศึกษาสพป.อ่างทองClick!
0973พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท (ไชยประสิทธิ์)ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯClick!
0974ทัศนีย์​ เนื่อง​ดัด​เจ้า​หน้าที่​หน่วย​วิ​ท​ย​บริการ​ฯ​วัด​ท่า​นา​จังหวัด​ตาก​Click!
0975ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล ศิริอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
0976นายพุทธิพงษ์ กันทะรสผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0977พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลสำนักทะเบียนและสัดผลClick!
0978ผศ.ไกรสร แสนวงค์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0979นางสุปราณี จูฑามาตย์ผู้สนใจประชาชนทั่วไปClick!
0980นางสาวอำภา ณ นครนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
0981พระมหาวรวัฒน์ อภินนฺโท (วิชัย)ครูสำนักพุทธฯClick!
0982พระศตวรรษ วรวิชฺโชนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯClick!
0983พระขันติ ปญฺญาวโร (ถาพาคุย)นิสิตมจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
0984พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ (ปาสวน)นักวิชาการศึกษาสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาClick!
0985นาย เจษฎากร ลุ้งใหญ่-มจร.นครศรีธรรมราชClick!
0986นางสาววนัสนันทน์ แกเววงศ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2Click!
0987พิชิต เชาว์​ชาญ​นักวิชาการ​ศึกษา​ส่วนประเมินผล​การศึกษา​ สำ​นัก​ทะเบียน​และ​วัดผล​Click!
0988นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียงผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0989พระขวัญชัย ฝั้นคำครูสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
0990นายศักรินทร์ ป้องเศร้านักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
0991พระนฤพันธ์ ญาณิสฺสโร (สมเจริญ)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0992ผศ.วสิษฐ์พล กูลพรมอ.ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0993นางสาวพรรณวิภา อุปนันท์นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0994นางสาวปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0995พระศรัณยู สิริเมโธธุรการสำนักวิชาการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0996ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ บุญรัตน์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0997พระครูสังฆรักษ์เจษฎา โชติมนฺโต (จุลพันธ์)นักขัดการงานทั่วไปส่วนทัเบียนนิสิต สำนักมะเบียนและวัดผลClick!
0998พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
0999นายสมเกียรติ นอกกลางครูสพป.บร.4Click!
1000นางสาวนุสรา น้ำสุวรรณครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)Click!
1001นายดนัย ทองบุญมาอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
1002นายรังสรรค์​ วัฒนา​ชัย​วณิช​นักวิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​วิทยาลัย​สงฆ์​ปัตตานี​Click!
1003นางสาวเจริญรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์นักจัดการงานทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัยClick!
1004ดร.ธานี สุวรรณประทีปอาจารย์วข บาฬีใศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
1005นางสาวปฐมภรณ์ คำภาพลครูสพป.Click!
1006นายนภา ชาลีครูสพปClick!
1007ดร.เรียงดาว ทวะชาลีอาจารย์มจร วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1008นางสาวพชรวีร์ เตชะกสิกรพาณิชย์นักศึกษาคณะพุทธศาสตร์Click!
1009นายกฤษดากรณ์ กองเงินนักวิชาการโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1010นายศิวดล อมาตยกุลนิสิตวิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1011พระครูสถิตพัชรศีล (ธงชัย ฐิตสีโล/มั่นจิตร)จร./จต./เลขานุการ รจอ.มหานิกายClick!
1012นายจันทรัสม์ ตาปูลิงอาจารย์มจร.ลำพูนClick!
1013นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่างนักจัดการงานทั่วไปกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีClick!
1014นางสาวศุทธิรัตน์ ขันธไพรศรีนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการกองคลังและทรัพย์สินClick!
1015นายพูลศักดิ์ พรมมนครูสพป.นภ.1Click!
1016พระเฉลิมเกียรติ กิตฺติปวรสุธี (ว่องไว)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1017พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร.ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษาสำนักทะเบียนและวัดผลClick!
1018พระสุเมธ สุจิณฺโณ นิสิตคณะครุศาสตร์Click!
1019นายชยานันท์ กองเงินเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1020นายพิทยาธร บุญเทียมครูอัตราจ้างโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาClick!
1021นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วมอาจารย์พิเศษมจร.วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีClick!
1022ว่าที่ร.ต.หลวงเมือง ศรีสองเมืองนักจัดการงานทั่วไปสนง.พระสอนศีลธรรมClick!
1023พระมหาอรรถพล นริสฺสโร (คงตัน)อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1024นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ พันธุออนนิสมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1025นายวงศ์ฐาน์ยศ ช่วยแก้ว--Click!
1026ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษามจร วิทยาเขตนครววรรค์Click!
1027ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมจร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1028นางพิชยารัชต์ ดิฐภักดีคุณานนท์นิสิตป.โทปี2มจร.เฉลิมพระเกียรติฯน่านClick!
1029พระรังสิมัน จารุวํโส (ศศิรัตนศรีโสภณ)นิสิตมจร.Click!
1030นางสาวพิมผกา อุ้ยรัมย์นักประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
1031พระครูวิชัยสังวรคุณพระสอนศีลธรรมมจร.วส.ชัยภูมิClick!
1032นางสาวฑิมพิกา ญาธิปนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยClick!
1033พระครูอรุณธรรมสถิตพระสอนศีลธรรมมจร.วส.ชัยภูมิClick!
1034พระยงยุทธ กตธุโร (ขำหว่าง)นักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีClick!
1035นายวุฒิศักดิ์ กาวีระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1036พระจอม เขมจิตฺโต อินตานิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1037นายวรพงศ์ ชูแก้วนิสิต มจร.มจร.นครศรีธรรมราชClick!
1038นางสาวขวัญเรือน เกิดนุ่นนิสิตวิทยาเขตClick!
1039นางสาว นันทวัน ถาวรนุวงศ์-ม.จ.ร นครศรีธรรมราชClick!
1040ผศ.ดร.สุกัญญา​ณัฐ​ อบ​สิ​ณ​รักษา​การในตำำ​แหน่​งผู้​อำการสำนักงานวิทยาเขต​นครสวรรค์​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​วิทยาเขต​นครสวรรค์​Click!
1041นางสาวรจนา แก้วกาศนักพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนClick!
1042นายธนากร ชูแก้วนิสิตมจร.วข.นศ.Click!
1043ผศ.ดร.ปกรณ์ มหากันธาอาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1044นางสาว นุชนาถ แก้วหนูนานักศึกษามจร.นครศรีธรรมราชClick!
1045พระครูสุเมธพัฒโนทัย สุรเมโธ (พลอยรัก)นิสิตมจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1046สามเณร ลิปปกร ทาเศษนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1047ภัทราภรณ์ ไชยสารอาจารย์วิทยาลัยทองสุขClick!
1048นิตยา ปัญทานิสิตมจรClick!
1049นางสาวอันติกา ลลิตอาภาไพรนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1050อุมาทิพย์ แจ่มสว่าง อาจารย์วิทยาลัยทองสุขClick!
1051Phra Dammathayaนิสิตสาขาภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1052ส.ณ.ชญานนท์ ใจดีนิสิต-นักศึกษามหานิกายClick!
1053นายเฉลิม​เผ่า​ เมธีเบญจานักศึกษา​วิทยาลัยสงฆ์ ลําพูน Click!
1054ทราภรณ์ อินทโสตนิสิตภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์ ลำพูนClick!
1055PHRA​ ARSARYA​นิสิตวิทยาลัย​สงฆ์​ลำ​พู​นClick!
1056จักรกฤษ กาบุตรอาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1057นาย นัทธกร เสือมะกอกนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1058นางสาวจรรยา ภู่ระหงษ์ครูสพป.กทม.Click!
1059นายเริงศักดิ์ จำปาทองกำนันกรมการปกครองClick!
1060นางสาวสุธิทร์ณี สุริยะไพศาลนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1061นางสาว​สุธินี​ พรหมณะ​นิสัย​มหาวิทยาลัย​สงฆ์​ลำพูน​Click!
1062PYIN NYAR WAYAWนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1063นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สินมจร วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1064วรินทร์ทิพย์ ชาญวนานิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1065นางสาว ศรัณน์พร ไชยชำนาญนิสิตมจร ลำพูนClick!
1066นางสาว พรนภัส พินิจพนากุลนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1067พระมหาไพโรจน์ กนโก (นวลสำลี)รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศClick!
1068นาย​ประสิทธิ์​ วรรณ​โส​ครับมหาวิทยาลัย​มหา​มกุฏ​ราช​วิทยาลัย​Click!
1069พระอธิการเฉลย ฉนฺทโกอาจารย์หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านาจังหวัดตากClick!
1070พระปรมานุชิต ปฐมพโลนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1071นายสราวุฒิ วะสารชัยนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1072สามเณรฉัตรชัย ศิริเลิศนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยClick!
1073พระแดง วรญาโณนิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนวัดพระธาตุหริภุญชัยClick!
1074นางสาวอทิตยา โททำนิสิตวิทยาเขตClick!
1075พระ ชัยชนะ อคคปญโญ นราศรีรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนาน้อยClick!
1076กรรณิการ์ บุตรแก้วนักศึกษาปี 1มจร.ลำพูนClick!
1077พระปวีณ ปญฺญาวุฑฺโฒเลขานุการเจ้าคณะตำบลนครเจดีย์ เขต.1อำเภอป่าซางClick!
1078นางสาวจิราภรณ์ พยุหะครูผู้ช่วยสพป.บุรีรัมย์ เขต4Click!
1079ดร.จักษฐาปนิฏฐ์​ บุญฤทธิ์​นักจัดการงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์Click!
1080นาย สรศักดิ์ แสงเดือนนักศึกษามหาลัยสงฆ์Click!
1081นางสาวศุจินันท์ พรหมสุทธิ์-มจร.นครศรีธรรมราชClick!
1082สามเณรวิศวพงษ์ เหล็กโพนักศึกษาชั้นปีที่ 2วิทยาลัยสงฆ์ ลำพูนClick!
1083วไลพร ชึ้แก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1084Samanen Piyaนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1085นาย​ ณัทฐกร​ อ่อนก้อมนักศึกษามมร.Click!
1086พระฤทธิชัย อิทฺธิชโย (แพทย์นาดี)นักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1087วิทยา อุปละนายกองค์กรณ์นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1088สามเณรเพชรอัครพล สมศรีนิสิตมจร.นครศรีธรรมราชClick!
1089สามเณรบุญฤทธิ์ ลุงมีนิสิตมจร.ลำพูนClick!
1090นางสาวยุพิน พริ้งเพราะนิสิตมจร.ลำพูนClick!
1091นายสุชญา ศิริธัญภรรองผู้อำนวยการกองวิชาการกองวิชาการClick!
1092นางสาวนภเกตน์ สินโตนิสิตมจร.นครศรีธรรมราขClick!
1093นายอนุศักดิ์ บัวลานักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนClick!
1094พระธนากร ภทฺทโก (นวลละออ)นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1095พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
1096ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพุทธบูชาClick!
1097ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเด่น แบนปิงอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1098นางสาวจิรนันท์ เงินช้างครูสพป.ชัยนาทClick!
1099นางอรทัย พิไชยวงศ์เจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางClick!
1100พระปลัดวิสุทธิวรรธน์ วรญาโณอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
1101พระสิทธิชัย ธมฺมกาโม (รัตนโชติชัยฤทธิ์)นิสิตกาญจนบุรี ศรีไพบูลย์วัดม่วงเฒ่า ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรีClick!
1102Mr. Porphon Charusombatnanนักศึกษาวัดบ้านก้องClick!
1103สามเณรพอพล จารุสมบัตินันท์ปี 1วัดบ้านก้องClick!
1104ผศ.ดร.พีระศิลป์ บุญทองอาจารย์มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1105นางสาวภวรัญชน์ ยอดผกานิสิตมจร.วข.นครศรีธรรมราชClick!
1106นายคมสัน เขียวธงนักศึกษามจร ลำพูนClick!
1107นางสาวเนตรอัปสร​ ภูแล่นเร็วนักศึกษามมร.ว.ศก.Click!
1108พระครูโกวิทอรรถวาที, ผศ.ดร.อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1109สามเณรณัฐพงศ์ รัตนคีรีนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาลังสงฆ์ ลำพูนClick!
1110พระใบฎีกาปิติพล เขมวีโร (แสงจันดี)เจ้าอาวาสวัดหินเงิ้มสุทธารามClick!
1111ผศ.ดร.ชูชาติ สุทธะอาจารย์วิทยาเขตพะเยาClick!
1112นายอดุลย์รัตน์ มหาเกียรติคุณนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลำพูนClick!
1113พภัสสรณ์ พรรณวัลย์ครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นClick!
1114พระชนาธิป อิทธิเตโชนิสิตวัดถ้ำวารีรินClick!
1115พระอภิวิชญ์ ปสนฺโน (เยี่ยมสวน)นิสิต มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1116ฉันทชาติ เทียบรัตน์นิสิตมจร.ลำพูนClick!
1117พระมหาธีรศักดิ์ จนฺทธมฺโม (ทับสุลิ)นิสิตมจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1118พระครู​กา​ญ​จน​ธร​ร​มาภรณ์​อาจารย์​ประจำ​หลักสูตร​สาขาวิชา​วิปัสสนา​ภาวนา​วิทยาลัย​สงฆ์​กาญจนบุรี​ ศรี​ไพบูลย์​Click!
1119พระครู​ใบฎีกา​วัชระ​ นิ​ม​โลอาจารย์​วิทยาลัย​สงฆ์​กาญจนบุรี​ ศรี​ไพบูลย์​Click!
1120นางนิชาภา เพิ่มพรพิทักษ์เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผลวิทยาลัยสงฆ์ระยองClick!
1121นายสามารถ ดีพรมกุลผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1Click!
1122พระพัชรพงศ์ เผ่าเต็มนิสิตมจร.วข พยClick!
1123อภิวัฒน์ คิดธิวงศ์นิสิตมจรลำพูนClick!
1124พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนลำพูนClick!
1125นายกฤษณะ​ เชี่ยวเวชผอ.กองวิทยาลัย​ อาจารย์วสระยองClick!
1126ส.ณ.ธนกร ศรีเเก้วช่วงนักเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติClick!
1127พระมหาราชัน จิตฺตปาโลผู่ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฝ่ายกิจการนิสิตClick!
1128นางสาวศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำอาจารย์ว.สงฆ์ลำพูนClick!
1129นาย กิตติพล เดชารัตน์นิสิตนักศึกษามจร.นครศรีธรรมราชClick!
1130พิมพ์รดา นิยมพัฒนารักษ์ เจ้าพนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลหนองล่อง Click!
1131ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจอาจารย์วิทยาเขตแพร่Click!
1132คณัสนันท์ พลเคนนิสิตมจร ส่วนกลางClick!
1133พระครูสิริพัชรโสภิต (สมชัย ปนฺนภาโร/สุกสัก), ดร.รองผอ.ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
1134กชพรรณ จันทรานิสิตปริญญาโทวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1135พระครูวินัยธรพยัคอรุณ ปญฺญาพโล (ศรีมงคล)ครูพิเศษโรงเรียนอุบลวิทยากรClick!
1136นาย โชติกา ใจอักษรนิสิต รปม. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1137หทัยรัตน์ มโนชัยนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1138ธีรพัฐ กันทรเจ้าหน้าที่ด้านตรวจพิสูจน์เรือนจำจังหวัดลำพูนClick!
1139ดร สุวารี รวบทองศรี อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1140นายพงศกร ใจหงษ์เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์เรือนจำจังหวัดลำพูนClick!
1141นายวิชิต วัฒนพันธ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าสักClick!
1142พระกุศล เถี่ยนดึ๊ก (สิงห์คุณ)นิสิตวิทยาลัยเขตหนองคายClick!
1143นางสาวกรรณิกา ทองเกิดนิสิตวิทยาเขต มจร.นครศรีธรรมราชClick!
1144พระสุนิตย์ ชยธมฺโมนิสิตมจร.ลําพูนClick!
1145รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้างรองศาสตราจารย์ ประจำบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1146นางสาวฉวีวรรณ บุญมานิสิตวิทยาลัยสงฆ์ ลำพูนClick!
1147พระมหาคมคาย สิริปัญโญ, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
1148พระครูโสภณปริยัติกิจอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1149นางยุพิน สุขสวัสดิ์นิสิตป.โทวส.น่านClick!
1150พระครูอุดมเจติยารักษ์อาจารย์วิทยาลัยสง์อาจารย์Click!
1151มนู ติ๊บมะโนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1152นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้วอาจารย์มจร.วิทยาเขตแพร่Click!
1153นางสาววิลาสินี กระสาราศรนิสิตวิทยาเขตClick!
1154นายวิสิษฐ์ ชัยสมัครครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1Click!
1155พระอธิการเกษม มหาวีโร (สมบูรณ์)เจ้าอาวาสวัดสามัคคีนารายณ์ 30 หมู่ 2 บ้านนารายณ์ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีClick!
1156นายวุฒิภัทร มูลศรอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
1157นายธรรมรัตน์​ สะตะ-มจร.ขอนแก่นClick!
1158พระครูวิรุฬห์วัชรธรรมผู้ำอำนวยการสำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีClick!
1159ภิกษุณีช่อทิพย์ (ทิพพญาณี) ภูมิฐานนท์ภิกษุณีสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา อำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้วClick!
1160นางสาวจินตนา พรหมมีนิสิต รปศ.ปี2มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1161นายภสุ เถาว์ชารีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)Click!
1162นางสาวนลินี พรมพนัสนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1163พระพิพิธพัชโรดมรอวผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีมจรClick!
1164นางทริกา ทองเพชรนิลนิสิตมจร.วส.ลำพูนClick!
1165ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1166นางสาวสุภาวดี คงอินทร์นักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1167ผศ.ดร.บุศรา โพธิสุขอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1168นายมนุเดช ทองเพชรนิลนิสิตมจร.วส.ลำพูนClick!
1169นายกมลาสน์ รุ่งเรืองนิสิตปริญญาโท รป.ม.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1170รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการสำนักงานอธิการบดClick!
1171นิธิโรจน์ กองแก้วอาจารย์มมร.ศรีราชา จังหวัดชลบุรีClick!
1172พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ (กลีบจำปา)นักจัดการงานทั่วไปส่วนหอสมุดกลางClick!
1173พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
1174นายสมพงษ์ ปฤชานนท์นิสิตมจร ลำพูนClick!
1175พระสิทธิพร สิทฺธินายโกนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ระยองClick!
1176นายสถิตย์ อินนันนักศึกษาชั้นปีที่2 รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยสงฆ์ ลำพูนClick!
1177นายกฤติพงษ์ สายปาแพทย์ประจำตำบลอำเภอบ้านธิClick!
1178วารุณี ใจแก้วนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1179นายเกียรติศักดิ์​ แสน​สิทธิ์​นักศึกษา​ปริญญาโท​มจร​ ลำพูนClick!
1180นางสาวประไพพรรณ พาจะโปะนักศึกษามจร.ลำพูนClick!
1181นางสาวณปภัช แสนเมืองมานิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1182นายวีระยุทธ มาลาสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลก้อClick!
1183สามเณรสราทิตย์ อรินต๊ะนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1184นางสาวกนิษฐา มหาวงศ์ทองบรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1185พระครูวศินวรกิจ, ดร.อาจารย์ประจำ มจร วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรวิทสงฆ์พิจิตรClick!
1186นายสมชาย หานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
1187นายอนุรักษ์ จิตตาดูนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1188พระมหาอภัย มูลสารนักวศึกษาสถาบันพระไตรปิฏกศึกษาClick!
1189ณภัทร์ฐนันท์ ทองเปรมนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1190ดร.วันไชย์ กิ่งแก้วรก.รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
1191ศิระ ภูมิภักดิ์นิสิตมจร.ลำพูนClick!
1192นางสาววรพร ลีปอพรานเจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
1193พระครูสมุห์ศักดิ์สยาม โชติปาโลไม่มีไม่มีClick!
1194พระวชิรพนธ์ จิรสุโภพระสอนศีลธรรมมจร. วข.นครราชสีมาClick!
1195พระกฤษณะ ภทฺรธมฺโมนิสิตครุศาสตร์สังคมมจร.นครสวรรค์Click!
1196นายเอกพงษ์ มะโนคำเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงานเรือนจำจังหวัดลำพูนClick!
1197พระอานนท์ ทองอินทร์พระสอนศีลธรรมวิทยาลัยสงฆ์Click!
1198นางสาวบงกช​ วัฒนาครูสพป.สงขลา​ เขต2Click!
1199พระวรายุทธ จารุวณฺโณ (ใจมา )พระวินยาธิการวันมะคับตอง (เหล่ายาวเหนือ)Click!
1200น.ส.นิตยา อุปละนิสิต รปศ.ชั้นปีที่ 3 ภาคเสาร-อาทิตย์วิทยาลัยสงฆ์ ลำพูนClick!
1201ดร.ชำนาญ เกิดช่ออาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯClick!
1202สมชาย หานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
1203พระธีรเดช ธีรเตโช (สิริวาณิชอุดม)นิสิตนักศึกษามหาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ลําพูนClick!
1204จักรกฤษณ์ ตินาส่านิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1205นายวิชญะ ยศกาศครูโรงเรียนบ้านเหมืองลึกClick!
1206นายอิทธิพันธ์ อุ่นบุญธรรมนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1207ดร.พงษ์สนิท คุณนะลาอาจารย์มจร วข พะเยาClick!
1208นางสาวณัฐิพร บุญน้อยนักศึกษามจร.นครศรีธรรมราชClick!
1209พระอธิการจักรพงษ์ จกฺกวโร (ดอนชะเอม)ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรม วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1210พระสุวิจักขณ์ โชติวโร (กุลยศชยังกูร)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
1211นางสาวปิยกมล ณ วันนานิสิตวิทยาลัยสงฆ์Click!
1212พระครูพิพัฒน์สุตคุณ, ดร. อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
1213นางสาวกันติชา ทวีรัตน์นิสิจมจร นครศรีธรรมราชClick!
1214พระภิกษุอภิชาติ ชาตเมโธ (ศิริสินธุ์)นิสิตว.ส. พุทธชินราชClick!
1215นายศิวกร เกลี้ยงทิพย์นิสิตมจร นครศรีธรรมราชClick!
1216พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ สุภทฺโท (กริ่งกาญจนา)คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
1217นางสาวรัตนากร อินปั๋นนิสิตมจร ลำพูนClick!
1218อาจารย์กิตติพงษ์ โคตรจันทึกประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีClick!
1219นางโสภา สุขแสงครูสพป.พย เขต 2Click!
1220นางสาวกมลทิพย์ จันทร์ชูกลิ่นครูผู้สอนสพป.กจ1Click!
1221นางสายรุ้ง สมศรีวัฒนาครูสพป. พย เขต 2Click!
1222นางนงนภัส ชัยบุญมาครูโีงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์200ปี)Click!
1223นางสาวธิดาทิพย์ สุวรรณใจครูศพด.นาเรียงทุ่งเจริญClick!
1224นายอารุณ สิทธิวงศ์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
1225นางสาวชุติมา อภัยโสครูศพด.นาเรียงทุ่งเจริญClick!
1226ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชผอ.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิClick!
1227นางสาวฟ้าณพราง เทพทองปันนักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป)วิทยาเขตพะเยาClick!
1228พระมนพ สุทธิมโน (มงกุฏแก้ว)นิสิตวัดโคกแซะClick!
1229นางจิราภรณ์ คล้อยปานอาจารย์วิทยาเขตพะเยาClick!
1230นาย สุรศักดิ์ กลับส่งนิสิตมจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1231นางสาวพัชรวรรณ สวัสดีนักทรัพยากรบุคคลวิทยาเขตแพร่Click!
1232พระวิาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามClick!
1233นายธนุตม์ น้อยพานิชนิสิตมจร ส่วนกลางClick!
1234พัชรินทร์ วัดเเอกชานาญการวิทยาลัยสงฆ์Click!
1235นายชิตวัฒน์ ต๊ะนาพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีบัวบานClick!
1236สามเณรวีรยุทธ กันทะสารนักเรียน นักศึกษาวัดดอนไชยพระบาทClick!
1237นางสาวภัทรวรรณ ประโลมนักจัดงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์เลย Click!
1238พระมหานฤดล มหาปญฺโญครูโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษาClick!
1239นางศิริรัตน์ มณเฑียรนิสิตมจร.น่านClick!
1240ร้อย​ตำรวจ​ตรี​ ดร.สมยศ​ ปัญญา​มาก​อาจารย์วิทยาเขตพะเยาClick!
1241พระสุทิวัส อภินนฺโท (ศรีสวัสดิ์)นิสิตปริญญาตรีวิลัยสงฆ์ระยองClick!
1242พระจักรพงศ์ จนฺทสีโล (มาศตุการักษ์)นิสิตสาขาสังคมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
1243พระหลาว ฐานวโร (ปู่เลา)นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1244พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.รองศาสตราจารย์วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1245ดร.ธรรมรัตน์​ โพ​ธิ​สุวรรณ​ปัญญา​อาจารย์​ม.ราชภัฏชัยภูมิClick!
1246นายรัชชัย ขยันทำอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
1247นางสาวกรกมล ฮองกุลผู้อำนวยการสถานศึกษากรุงเทพมหานครClick!
1248นางสาวนภาภรณ์ วังพฤกษ์นิสิตวิทยาลังสงฆ์ลำพูนClick!
1249พระบัวลอง วรปญฺโญ (ขอเทียบกลาง)พระสอนศีลธรรมมจร.วข.นม.Click!
1250นายศุภวัฒน์ นามวงศ์พนักงานจ้างเหมากองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสักClick!
1251ภัทวรรินทร์ กันทาดงนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1252นางสาวอัมพรกัญ โคแพร่นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการวิทยาเขตพะเยาClick!
1253ขวัญดาว วิญญูชาคริตเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1254นายปิยะชน เทียนป้อมนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
1255น.ส ขวัญแก้ว วงค์ยานักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ปี2มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1256พระณัฐวุฒิ สุภกิจฺโจ (เปลี่ยมพร้อม)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
1257นายธีรยุทธ โปธาพันธ์นักจัดการง่นทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1258นายธนวัฒน์​ กิดานิสิตปริญญาโท​วิทยาเขต​พะเยา​Click!
1259พระกฤษกรณ์ กิตติรตนฺเมธี (แสงเงินไชย)พระนิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1260สุบินรัตน์ รัตนศิลาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯClick!
1261พ.ต.อ.เจียร ชูหนูอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1262นางสาวจิระรัตน์. เปรมปรีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถClick!
1263นายสำเริง ราชฉวางนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
1264พระอธิการวีระยุทธ อาภากโร (วรรณภิระ)เจ้าอาวาสวัดต้นผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูนClick!
1265อุษา เลาดีบัญชีวส.น่านClick!
1266นางสาวกมลพร คิ้มแหนนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
1267นางสาวกรรณิการ์ บุตรแก้วนักศึกษารปศ.ลำพูนClick!
1268วรัชยา ถานะสมนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1269น.ส ศิริรัตน์ ใจพลนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนสตร์วิลัยสงฆ์ ลำพูนClick!
1270พระครูรัตนสารสุมณฑ์ (ต๊ะเต๊บ)เจ้าอาวาส,เจ้าคณะตำบลลี้ - ดงดำ เขต 3วัดปางส้านClick!
1271พิงพร ศรีแก้วอาจารย์มจร.วิทยาเขตพะเยาClick!
1272พระมหาขวัญชัย อติชาโต (หนูจันทร์)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดเทพลีลาClick!
1273นางสาวบุษบากร โชว์สันเทียะนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเตนครราชสีมาClick!
1274นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทองนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการวิทยาเขตพะเยาClick!
1275นางสาวชุติกาญจน์ กันยานิสิตนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1276พระครูอรัญชัยธัชเจ้าอาวาสวัดป่าค่างClick!
1277พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ (ดวงเมือง)อาจารย์วส.นครน่านClick!
1278นาย​ชิน​ภัทร​ สมุทร​ทัยนักวิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​วิทยาเขต​เชียงใหม่​Click!
1279นางสุดฤทัย จันทรวงษ์บรรณารักษ์มจร.วิทยาเขตพะเยาClick!
1280สามเณรณรงค์เดช ขาวเตี้ยนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1281นางสาวกมัยธร มงคลกุลบรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิClick!
1282พระสมุบัว ทีปธมฺโม อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีClick!
1283นางสาวปิยธิดา วงศ์ใหญ่เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1284นางสาวกานติมา หอมกระจายนักศึกษามจร.Click!
1285พระดำรงศักดิ์ ติสฺสโร (สนคร้ำ)รก.จรกาญจนบุรีClick!
1286พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติญาโณนักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตพะเยาClick!
1287พระเพชร กนฺตสีโล (ไพบูลย์เกษม)นิสิตปริญญาตรีมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาClick!
1288กมลชนก ศักดิ์กุลเจริญนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์Click!
1289นางสาวอัจนา ทวีเลิศครูสพป.สุรินทร์ เขต 3Click!
1290พระวันชัย อุตฺตโม (บุญทวีรักษ์)เลขานุการเจ้าคณะตำบลวัดท่านา ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120Click!
1291พระสมุห์ปิยะพงษ์ นนฺทเมธีพระสอนศีลธรรมวัดบ้านดงหลวง 426 ม.5 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูนClick!
1292นายเกษม ประอางอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
1293นางสาวนุสรา พุฒซ้อนนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะClick!
1294ดร.สุกัญญา สุดารารัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยClick!
1295พระมหาภูมิพัฒน์ ธมฺมพโล (ทนพุดซา)พระสอนศีลธรรม วิทยาลัยเขตนครราชสีมาClick!
1296รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1297พระวิทยา มหาวิริโยพระนิสิตวิทยาสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิClick!
1298นางสาวนาฏยา บุญอุปละนิสิต รปศ.ปี3วิทยาเขต มจร.ลำพูนClick!
1299นายเกียรตินิยม คำจินารองผู้อำนวยการสนง.การศึกษาพระปริยัติธรรม เขต 5Click!
1300นายนฤพนธ์ ไทยใหม่นิสิตมหาวิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1301นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้เจ้าหน้าที่พัสดุกองคลังและทรัพย์สินClick!
1302พระครูจันทสีลโสภิต (ชาตรี วงค์อำนาจ)พระสอนศีลธรรมมจร.ลำพูนClick!
1303นิตยา สุนันต๊ะนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์Click!
1304นางสาวนริศรา วงษ์น้อยนิสิตส่วนกลางClick!
1305พระมหาเชษฐ์พันธุ์ กมโล (มากสัมพันธ์)พระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
1306พระใบฎีกาวันชัย อุตฺตโม (บุญทวีรักษ์)เลขา จต.วัดท่านา ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120Click!
1307นายศุภกริช เขื่อนเพชรนักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯClick!
1308นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูงผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สินวิทยาเขตแพร่Click!
1309นางสาวสุภาวิตา ดีเบานักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
1310พระปิยบุตร ปิยปุตฺโต วงศ์ศรีเผือกพระธรรมวิทยากรวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯClick!
1311นางสาวจารุวรรณ นามสว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์Click!
1312ดร.มงคล สามารถวิทยากรที่ปรึกษาบริษัทอารมณดี กรุ๊ป จำกัดClick!
1313นางสาวพิมพ์ประภา อานนทกูลนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
1314นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลานักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาเขตแพร่Click!
1315พระสมุห์ธีระ ชวนปญฺโญ (ชื่นตา)พระสอนศีลธรรมวิทยาลัยเขตนครราชสีมาClick!
1316พระเสถียร สุทธิสทฺโธนักจัดการทั่่วไปบัณฑิตวิทยาลัยส่วนกลางClick!
1317ฤทธิการ ไชยแก้วนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1318นางบังอร ช่างแก้วครูโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดClick!
1319นายณัฐชณิการ์ คำยานนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1320ชัยวัน ปิงชัยนักจัดการงานทั่วไปวส.ลำพูนClick!
1321พระเฉลิมเกียรติ วองไวนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1322นางสาวปาริชาติ อุดดีนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1323นางสาวจิรัชนากานต์ เพิ่มขึ้นบรรณารักษ์วส.นครลำปางClick!
1324พระอาทิตย์ อาทิตสุวณฺโณ (หอมสง่า)พระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์Click!
1325นายไกรวิทย์​ ก​ฤตย​ชญ์​นักวิชาการ​ศึกษา​ชำนาญ​การวิทยาลัย​สงฆ์​เชียงราย​Click!
1326พระมหาธนกร กตฺติปญฺโญ (สร้อยศรี)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
1327นายอภิวุฒิ ช่างแก้วครูโรงเรียนเสลาถั่วแปบClick!
1328พระอลงกรณ์ ภูริวฑฺฒโก (ใจดี)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
1329นายบุญเพลิน ยาวิชัยนักวิชาการศึกษาชำนาญการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1330พระประสิทธิ์ ปภสสโร (จำเริญ)พระลูกวัด กำลังเรียน ป เอกมจรขอนแก่นClick!
1331พระธนวัตน์ โกธนลาโภเลขาเจ้าคณะตำบลหนองประดู่ ๑หนองประดู่Click!
1332พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร), ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
1333พระวิชัย วิชยธมฺโม (วายไธสง)พระสอนศีลธรรมวัดใหม่หนองบัวรีClick!
1334นายกิติชัย กล้าณรงค์เชาว์นิสินักศึกษาวิทยาลสงฆ์ลำพูนClick!
1335พระรชต กตปุญฺโญ (มาตรสอน)อาจารย์มจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1336นางสาวขวัญชนก เหมะธุลินนักสังคมสงเคราะห์สถาบันโรคทรวงอกClick!
1337นางสาวอโนทัย บุญทันนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานตรวจสอบภายในClick!
1338ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ปฏิเวธ เสาว์คงประธานหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมวิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1339Phra Narandawamsaนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1340พระยอดรัก ปญฺญาวชิโร (สง่างาม)ไม่มีไม่มีClick!
1341นางสาวนฤมล โพธิ์ทองนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
1342นายวิสุทธ์ มโนวงค์นิสิต รปม.มจร.ลำพูนClick!
1343นางสาววิรากร ปาวงค์นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
1344ธาริณี แยงพงษ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์Click!
1345สามเณรศุภณัฐ ชุมกว้างไม่มีไม่มีClick!
1346นางสาวกมลวรรณ อ่องเภานักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
1347PhraNalingdaนิสิตมจร.ลำพูนClick!
1348รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่รองคณบดีคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์Click!
1349พระครูใบฏีกาทวีศักดิ์ นรินโท (ใต้ศรีโคตร)อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
1350นายวิทวัฒน์ สุขมากนักวิชาการพัสดุวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
1351วีรพล พิชนาหะรีนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
1352พงศธร โมลากุลผช.ผญบ.กรมการปกครองClick!
1353นางสาวอภิชญา คัชมาตย์นักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรClick!
1354นายศุภกฤต​ นนสักนักศึกษา​วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1355นายธนสิทธิ์ ฉัตรสุวรรณนักวิชาการศึกษาสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาClick!
1356พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท (ต้นไทรทอง)รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูตClick!
1357นางสาว​วริศรา​ จินาก้วน​นิสิต​มจร.นคร​ศรี​ธรรมราช​Click!
1358จันทนา จิตวิริยานันท์นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1359นายสุวิชัย อินทกุลอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
1360พระสมุห์ภาณุวัฒน์ เขมานนฺโท (ไชยเวียง)รองเจ้าอาวาสวัดอินทขิล ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูนClick!
1361นางสาวนิรชา เมืองมานิสิตมจร. ลำพูนClick!
1362นางสาวศศิธร ธุมาเจ้าหน้าที่ธุรการสพป.อุทัยธานี เขต 2Click!
1363นางสาวธาริณี แยงพงษ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1364พระมหาจักรพันธ์ คุณงฺกโร (พ่วงคำมี)พระลูกวัดวัดเทพลีลาClick!
1365เสาวลักษณ์ คงแจ้งนักศึกษา-Click!
1366พระปลัดดนัย ธมมปัญโญพระสอนศีลธรรมวัดบ้านดงหลวง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูนClick!
1367รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์Click!
1368ดวงจันทร์​ แสง​พิเศษ​แม่บ้าน​สำ​นักงา​นศึกษาธิการ​จังหวัด​ลำพูนClick!
1369นางสาวกิตติกา ดีคำเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1370นางลัดดา กลมกลางครูโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดClick!
1371วันดี แสงคำนิสิต วิทยาลียสงฆ์ลำพูนClick!
1372รัชนีวรรณ ไกรดวงนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
1373พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโนผอ.สำนักวิชาการมจร.วิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
1374นางสาววารุณี ต๊ะมังนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1375PHRA INTHIVARA นิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยสงฆ์ ลำพูนClick!
1376นางฐาปนี ศิริรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
1377พระครูฉันทเจติยานุกิจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
1378นางกิลภา เกษจันทร์เจ้าหน้าที่มทร.วศกClick!
1379พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิClick!
1380พระสุรเศรษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโนเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาวัดเฮี้ย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่านClick!
1381นางสาวภัทราวรรณ กวาวสามอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
1382นายสรยุทธ ยะโสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1383นางสาวธิตินันท์ ไม่เศร้าครูโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดClick!
1384นางศิวาพร กิตติลาภเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือClick!
1385พระอธิการมานะ ฐิตญาโณ (พูลทั่วญาติ)เจ้าอาวาส วัดหนองคู จ. ลพบุรีวัดหนองคูClick!
1386พระนิพนธ์ ฐิตปญฺโญ (สนสุขชาติ)พระลูกวัดที่พักสงฆ์หนองสองห้องClick!
1387พระครูปริยัติรัตนสุนทร คำเงินนิสิตคณะมุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1388พระครูพิศิษฏ์ปริยัตยาทร (กมล โปร่งใจ)ครูพระสอนศีลธรรมวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1389นางสาวรัชเกล้า สุวรรณภักดีนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
1390พระสุรพล ธีรวํโส อริวันนาพระสอนศีลธรรมวัดศรีปิงชัย ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูนClick!
1391พระใบฎีกาธนารัตน์ สุวณฺณสิริ (หอมดอก)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1392นรุณ กุลผายอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวส.พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
1393พระมหานรพล พลญฺชโยนิสิตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารClick!
1394นางสาวพัชรี เล็กศิริครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)สพป.อุทัยธานี เขต2Click!
1395นายอนันต์ ลานเงินนักวิชาการพัสดุวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯClick!
1396พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร.อาอจารย์คณะสังคมศาสตร์Click!
1397พระทองสุข สีตจิตฺโต (ชายคำ)พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
1398พระเวชสถิตย์ ธมฺมสโร (ยงค์พะเนาว์)พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมจร.วข.นครราชสีมาClick!
1399พระมหาตุ๋ย ขนฺติธมฺโมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
1400ชัยวิวัฒน ลาไปอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
1401พระครูวุฒิสาครธรรมอาจารย์ มจร.มจร. วข.นศ.Click!
1402ชัยชาญ ศรีหานูอาจารย์วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
1403พระเอกลักษณ์ อชิโต, ดร.อาจารย์คณะสังคมศาสตร์Click!
1404นางวันเพ็ญ หลงปานนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ปีที่ 4มจร. นครราชสีมาClick!
1405ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ สายหยุดผู้ช่วยศาสตราจารย์วส.พุทธโสธร ฉะเชิงเทราClick!
1406จตุรงค์ จิตติยพลอาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือClick!
1407พระมหาโกศล พฺรหฺมปญฺโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งClick!
1408นายสมชาย ลำภูนิสิตคณะสังคมศาสตร์Click!
1409พระมหาอุดมศักดิ์ ปญฺญาภิวฑฺฒโน (ทรัพย์ศิริ)เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
1410 นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครูโรงเรียนบ้านดอนขวางClick!
1411พระมหาชนินทร์ อธิวโร (ลิขสิทธิพันธุ์)นักวิชาการศึกษาวิทยาเขตแพร่Click!
1412พระจวน สิริวฑฺฒโน (ยากับ)นักจัดการงานทั่วไปส่วนหอสมุดกลางClick!
1413พระครูบริสุทธิ์สังขวิจิตรเจ้าอาวาส / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดธรรมสังเวชClick!
1414อรณิชา หลวงทนนิสิตมจร.ลำพูนClick!
1415นายนิธิโรจน์ กองแก้วอาจารย์มมร.ศรีราชา จังหวัดชลบุรีClick!
1416วีระพงษ์ แพงคำฮักอาจารย์คณะครุศาสตร์ มจร. ส่วนกลางClick!
1417อาจารย์ณัฐพรหมเสน ลึกสิงห์แก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1418นายสันทัด จันทร์ทาทองนักวิชาการศึกษาสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาClick!
1419พระไขยา เจโตชโย (ใกล้สุข)พระลูกวัดวัดบ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมาClick!
1420ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรีผอ.หลักสูตร รม.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1421พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโยผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจรสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมClick!
1422นายสมพล วรนารถวิชัยคณาจารย์กรมการศาสนาClick!
1423นางสาวสุกัญญา มหาวงศ์ครูสพป.นพ 2Click!
1424ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณอาจารย์วส พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
1425พระมหาสุเมธ อนาลโย (จันทร์งาม)ผู้ช่วยวัดวัดใหม่เจริญธรรมClick!
1426พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณเลขานุสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์คณะพุทธศาสตร์Click!
1427นายสาคร ธระทีนักจัดการงานทั่วไปกองวิเทศสัมพันธ์Click!
1428พระมหาอนุชา กาญฺจโนรองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีClick!
1429พระสิริพงศ์ ปภสฺสโร พุ่มชยาภรณ์พระสอนศีลธรรมมจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางClick!
1430พระสุทัช ภทฺรธมฺโม หอมสุคนธ์นิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีClick!
1431นางสาวนัฐวรรณ ปาต๊ะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยClick!
1432พระสมุห์ธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน (บุญเป็ง)ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
1433นางสาวพันทิวา ทับภูมีอาจารย์วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1434ดร.ศุภณัฐ เจริญสุขผอ.ส่วนงานบริหารวิทยาเขตนครราชสีมาClick!
1435นางสาวชนกนาฏ ไทรสังขโกมลเจ้าหน้าที่บัญชีวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
1436ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณอาจารย์มจร วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1437นางสาวธนัชพร กาลาศรึนิสิตวิทยาเขต นครศรีธรรมราชClick!
1438พระ Huu Phuoc นาโถ ( Nguyen )นิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา ป.พศวัดโพธิ์งาม อ.เมืองเลย จ.เลยClick!
1439พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
1440นางสาวศาตพร หนูแป้น นักศึกษามจร.นครศรีธรรมราช Click!
1441นายฐนกร ใหญ่ยิ่งเจริญนิสิตวิทยาลัยเขต มจร.Click!
1442พระอภิเดช อภิวฑฺฒโน (ติวเรือง)นิสิตมจร.วิทยาเขตขอนเเก่นClick!
1443ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกรรองผู้อำนวยการสถานศึกษากรุงเทพมหานครClick!
1444ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นClick!
1445พระกัมพล ฐิตญาโณ (ปานไทยกูล)พระนิสิตมจร นครศรีธรรมราชClick!
1446บุญล้อม วิปุระนักจัดการงานทั่วไปส่วนบริหาร สำนักส่งเสริมฯClick!
1447พระอธิการบุญคุ้ม คุตฺตสีโล (ดาวเรือง)พระสอนศีลธรรมวิทยาลัยเขตClick!
1448รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษามจร วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1449พระแสงอ่อน​ จุมเมือง​นิสิตวิทยาลัย​สงฆ์​ล​ำ​พูน​Click!
1450นายสมเกียรติ ฉันทจิตปรีชาผู้ใหญ่บ้านกรมการปกครองClick!
1451นางสาวฤทัย ติ๊บเงินนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1452นางสาว ณัฐธิดา มาลัยกองนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1453นายอาทิตย์ อินทรภักดีอาจารย์พิเศษมจร.สงขลาClick!
1454นาย.ณัฐวุฒิ สุการะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1455พระจตุพล จิณณวโร (วงศ์สิงห์)ครูพนะสอนศีลธรรมวัดพระธาตุพนม Click!
1456นางสาวเกศรินทร์ สุริยะวงค์นิสิตปี2มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสวนดอกเชียงใหม่Click!
1457นาย ธีรพงศ์ กองแรงนิสิตชั้นปีที่ 3มจร ลำพูนClick!
1458กิตติธัช แผงตันนิสิตมจร.ลำพูนClick!
1459นายนพดล อินปิงเจ้าหน้าที่วิทยาเขตพะเยาClick!
1460นายปัฐมพงศ์ รัตนโกศัยนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Click!
1461นันทรักษ์ ชัยลังกานักศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1462พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ (เรืองปัญญารัตน์)อาจารย์มจร.วิทยาเขตแพร่Click!
1463พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์Click!
1464นางสาวศฤทธิ์ตาร์ ขัติธจักร์นิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1465สินจัย บญทศนักวิชาการพัสดุกองคลังและทรัพย์สินClick!
1466สามเณรTip (ติ๊บ)นักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1467พระครูศาสนกิจโกศลผู้อำนวยการร.ร.วัดแม่ริมวิทยาClick!
1468พระครูสถาพรธีรกิตติ์ครูสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
1469นางสาวสิริกานดา คำแก้วเจ้าหน้าที่วิทยาเขตพะเยาClick!
1470นายเมธิชัย บรรจงเกลี้ยงนครศรีธรรมราชZoomClick!
1471สามเณรวิริยะพงศ์ ผัดเหวิ้นนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1472พระครูปลัดประกอบ ฉนฺทสุโภ, ดร.พระสงฆ์สอนศีลธรรมวัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ตClick!
1473พระปลัดรัตน์ชา ธีรปญฺฌญครูโรงเนียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งClick!
1474นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์ครูสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษClick!
1475นายเกรียงศักดิ์ ปินใจนักวิชาการคอมพิวเตอร์วส.นครลำปางClick!
1476นางนริสรา ช่วงโชติครูอปท. สมุทรปราการClick!
1477นายณัฐพล วงศ์ไชยนักวิชาการศึกษาชำนาญการวิทยาเขตพะเยาClick!
1478Bhante Deep RatanStudentMCU Nakhon Ratchasima campusClick!
1479วราภรณ์ ภาคภูมินักจัดการทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
1480นางสาวปรียนุช บุญนำนิสิตมจร.ขอนแก่นClick!
1481นางสาวกาญจนา กุณาสิทธิ์สมาชิกสภาเทศบาลกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นClick!
1482Phra Khamaom kunthavongนิสิต ป.ตรีสาขาวิชาพระพุทธศาสนาClick!
1483พระครูปริยัติคุณาวุธผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีClick!
1484นางสาวสวิตา อ่อนละอออาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียClick!
1485นางจีราวรรณ์ อังศุสิงห์รองผู้อำนวยการร.ร.วัดแม่ริมวิทยาClick!
1486พระครูปลัดทนง ชยาภรโณอาจารย์พิเศษหลักสูตร คณะพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1487พระมหาอนันต์ อังกุรสิริ จิตอารีอาจารย์มจร น่านClick!
1488พระสูกฤษณ์ เซียมลายนิสิต ภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1489ณัฐธยาน์ หิมเวชนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1490นางสาวพิจิตรา พรมมานักศึกษาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยน่านClick!
1491ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุลอาจารย์มจร วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1492นางสาวมณฑกานต์ แป้นกลมนักจัดการงานทั่วไปคณะครุศาสตร์Click!
1493นางสาว พิชญธิดา จำปานินล์นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เลยClick!
1494พระปลัดวัชรกุล วชิรเมธี มังฉกรรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้งClick!
1495พระฐิติวุฒิ ฐิตสุโภ ชูบัวทองลูกวัดวัดภูเขาดินClick!
1496นางสาววารุณี ใจแก้วนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1497นาย ภาสกรณ์ อินทร์เสน่ห์ นิสิตนักศึกษาม.จ.รClick!
1498นายนิรันดร เลิศวีรพลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการมจร วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1499พระปลัดศิวนัฐ เมธีปชฺโชโตครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษาClick!
1500ชญานิศ สมนาผู้บริหารสถานศึกษาสพฐClick!
1501นางสาวจุฑามาศ แสงรัตน์ครูสพป.ชัยนาทClick!
1502พระธวัชชัยชยนฺโต (ครุฑแจ่ม)พระภิกษุวัดหัวนาต.ปากแพรกอ.เมืองจ.กาญจนบุรี71000 มหาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศีรไพบูลย์(มจร.ส่วนกลาง)Click!
1503พระกฤษณพล กิตฺติวชิรเมธี (เพชรเหมือน)นักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีClick!
1504Sompong Thipsombutอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษClick!
1505นางสาวโชติกา ศิริบุญครูสพม.บุรีรัมย์Click!
1506นางสาวศิริพร สุทะปานักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางClick!
1507พระอาดุลย์ ปสนฺนจิตโต (แสนดี)พระนิสิตม จ ร ลำพูนClick!
1508พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี)ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1509นายภาณุพันธุ์ สุวัฒนนนท์ครูโรงเรียนศึกษานารีClick!
1510นางสาวศศิธร แป้นกลมนักจัดการงานทั่วไปคณะครุศาสตร์Click!
1511พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโสรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีClick!
1512พระครูประทีปสารธรรมเจ้าอาวาสมหานิกายวัดสระไครClick!
1513วลัยพรรณ อัครเนศรบุคคลทั่วไปบ้านแก้วพยากรณ์Click!
1514นางสาวสว่างจิต ขันตีนิสิตบัณฑิตศึกษามจร.น่านClick!
1515พระศิวกร ฐิตสีโล (รกไพร)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติClick!
1516ดร.รัตติยา เหนืออำนาจอาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1517นางสาวมลฤดี สุกแก้วนิสิตมจร.นครศรีธรรมราชClick!
1518นายนนทพล ชุมจันทร์ครูกรุงเทพมหานครClick!
1519นางสาวสินจัย บุญทศนักวิชาการพัสดุกองคลังและทรัพย์สินClick!
1520นวพร เอะเวอร์เรทท์บรรณารักษ์ส่วนหอสมุดกลางClick!
1521สุดารัตน์ สูงนารถนิสิตปริญญาตรี มจร.ขอนเเก่นClick!
1522นายอนุพงศ์ อุปชัยครูสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
1523รศ.ดร.ปัญญา นามสง่ารองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
1524นางสาวจิราพร อรรถารสเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์Click!
1525นายอัจฉริยะ บุตรแก้วครูสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาClick!
1526พระสมุห์สง่าชัย ขนฺติพโล (สมรูป)นักศึกษามจร.Click!
1527พระครูสิริคณาภิรักษ์อาจารย์วส.ศรีสะเกษClick!
1528นายทศพล ผัดขันเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์Click!
1529พระกฤตนันท์ ศีลสํวโร (แสงดวง)วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
1530พระครูญาณเพชรรัตน์อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี วัดพระรูปClick!
1531นายพิบูลย์ศักดิ์ เมืองโคตรอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ฺนครพนมClick!
1532นางสาวจุฑารัตน์ ธรฤทธิ์นิสิตวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1533พระวิมลมุนีรองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1534พระสมุห์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน (เรืองฤทธิ์)ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งClick!
1535พระภูผา ปิยธมํโม (พันธุมาตร์)นิสิตพรบปี1นวบมจรจันทบุรีClick!
1536นายเกษม สุขช่วยครูสพฐClick!
1537มณฑล เขมวีโรนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
1538ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตเชียงใหม่Click!
1539พระใบฎีกา กิตติศักดิ์ วรกิตฺติ (ริโยธา)นิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามClick!
1540พระกฤตนันท์ ศีลสํวโร (แสงดวง)นิสิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
1541นางปราณี กลิ่นเกษรพนักงานจ้างเทศบาลClick!
1542นายณัฐพนธ์ เบ้าคำนักจัดการงานทั่วไปวิทยาเขตนครราชสีมาClick!
1543อาคมน์ แก้วกำเนิดช่างเทคนิควิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1544นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่บรรณารักษ์ชำนาญการส่วนหอสมุดกลางClick!
1545พระคฑาวุธ คมฺภีโร คำวงษ์ษาครูสพม.29Click!
1546อรศรี โยนิจนักทรัพยากรบุคคลสำนักวิชาการClick!
1547พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส คำเชื้ออาจารย์มจร.วิทยาเขตพะเยาClick!
1548นางสาวสาวิตรี จักรกาศนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1549พรแสงหนุ่ม สุทสฺสโน สุทัศน์นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1550พระนฤชา อริยเมธี (ทรัพย์ชูตระกูล)นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Click!
1551พระปรีชา สนฺตมโน ทองเงานิสิตมจร.Click!
1552Arthit SriparatMCU Council FreelanceสำนักงานสภามหาวิทยาลัยClick!
1553นายทศพล ตันเสถียรผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
1554ชลธิชา จิตโสภาเจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลาClick!
1555นายชนันท์ไชย มูลสารนิสิตวิทยาลัยสงฆ์Click!
1556นางสาวเสาวลักษณ์ พลยุทธภูมิครูผู้ช่วยสพป.นม.เขต3Click!
1557นางวริศรา ยืนยงกุลนักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาClick!
1558นางสาวกาญจนารมณ์ นิ่มน้อยบรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
1559พระสุรชาติ ธมฺมทินโน (กุดทิง)นิสิรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์ระยองClick!
1560Novice vilaythong thongmixayนิสิตมจร ขอนแก่นClick!
1561พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณกองวิเทศสัมพันธ์กองวิเทศสัมพันธ์Click!
1562อรัญ สอนดาธนาเสฎฐ์ (อภิปุญโญ) ครูโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาClick!
1563สามเณรฉลองศักดิ์ ปันอินนิสิตนักศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติClick!
1564นายเกรียงไกร คูเมืองนิสิตมจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1565พระสุรกานต์ ยโสธโร (นามวงษา)มจร ขอนแก่นมจร ขอนแก่นClick!
1566นางสาวสมคิด เหมือนทองนักวิชาการพัสดุวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
1567สามเณรกฤษดา ชัยมุลนิสิต มจร.ขอนแก่นมจร.วิทยาเขต ขอนแก่นClick!
1568นาง​สุพรรณ​นิการ์​ แก้ว​บุญ​จันทร์​ครูโรงเรียน​สวี​วิทยา​ จังหวัด​ชุมพร​Click!
1569นางสาวญาณนันท์ พ่วงพลับครูโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตClick!
1570นาย​ภูริ​พัฒน์​ แก้ว​บุญ​จันทร์​ครูโรงเรียน​สวี​วิทยา​ จังหวัด​ชุมพร​Click!
1571นางสาวดวงกมล คฤหปานนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
1572มานพ ธะวาติครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)Click!
1573ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Click!
1574ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟอาจารย์มจร.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
1575สามเณรภาคภูมิ กองอำไพนิสิตมจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1576นายธรรมนูญ จิตพรมมานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีClick!
1577นางสาวธารินี จันทร์ทรัพย์ครูโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตClick!
1578นางสาวพนมพร เมฆพัฒน์นักวิชาการศึกษานวบ.ตากClick!
1579จิรภัทร เปียทองนิสิตมหาวิทยาลัยClick!
1580พระครูปัญญาสารบัณฑิต (อำนาจ สวัสดี ), ผศ.ดร.คณาจารย์มจร.Click!
1581ดร. นัยนา ดอรมาน--Click!
1582ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ เมืองแสงอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วังน้อย อยุธยาClick!
1583นาย พิพัฒน์ มาสิงห์นิสิตมหาวิทยาลัยมมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1584พระครูสุธีสุตสุนทร, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
1585นางฉวีวรรณ โกษาพันธุ์นักวิชาการการเงินและบัญชีสำนักงานวิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
1586กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Click!
1587พระครูอุเทศธรรมสาทิสอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
1588นางสาวมยุริญ นาคนวลนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
1589พระธนญชัย กันตปัญโญนิสิตวิชาการจัดการเชิงพุทธคณะสังคมสาศส์Click!
1590อารยา บัวศรีประชาชนทั่วไปสงขลาClick!
1591ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรีClick!
1592เจ้าอธิการณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ (เนื่องแก้ว)นักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดClick!
1593พระวิทูรย์ ฐานงฺกโรนักวิชาการศึกษาสำนักประกันคุณภาพClick!
1594ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้วอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
1595พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโมอาจารย์วิทยาเขตหนองคายClick!
1596พระจักรกฤษณ์ ปญฺญาธโร (ศรีสมบัติ)นักศึกษาวิทศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์Click!
1597ทัศนัญ อาจณรงค์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยClick!
1598นายบรรยง จักขุเรืองนิสิตวิลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1599สามเณร ธีรียะ ปันติบุ่งนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ ลำพูน Click!
1600พระมหาสมชาย​ กิตฺติ​ปญ​ฺโญ​ (จันทร์หอม)อาจารย์​มจร​ วิทยาเขต​ ขอนแก่น​Click!
1601อำนาจ ทาปินอาจารย์หน่วยวิทยบริการจังหวัดตากClick!
1602Phra Natthaphon baotanนิสิตคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
1603พระบุญช่วย ปญฺญาวุโธนิสิตมจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1604นายกรณกฤต ตองกระโทกนิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรClick!
1605พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์Click!
1606สามเณรกิตติโชค เย็นประคองนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นClick!
1607พระมหาสุวัฒน์ กิตฺติเมธี (คงยืน)นิสิต ป.เอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1608รศ.พูนทรัพน์ เกตุวีระพงศ์อาจารย์มจร.วิทยาเขตแพร่Click!
1609นายธงชัย แดงบุดดาผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหงClick!
1610พระชัชวาล อภิญาณกวี นิสิตมจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1611นางพยอม เบ้าตันประชาชนทั่วไปราชภัชสุรินทร์Click!
1612ดร. ขจรอรรถพณ พงศ์วิริทธิ์ธรอาจารย์ม.เวสเทิร์นClick!
1613พระมหาวุฒินันท์ วชิรญาโณนิสิตมจร.วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1614นายมานะ ค้าข้าวครูโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตClick!
1615พระมหาสมเดช ตปสีโล, ดร.ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและวิจัยสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา Click!
1616นายสกุลศักดิ์ จันทะกลบรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามClick!
1617พระอธิการบุญเชิด เขมวีโรครูพระสอนศีลธรรมเชต3Click!
1618อาจารย์วินัย มีมากอาจารย์คณะสังคมศาสตร์Click!
1619นางเกวฬิญธรณ์ บุตรดาครูโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตClick!
1620พระคมสัน เจริญวงค์, ผศ.อาจารย์คณะสังคมศาสตร์Click!
1621นางสาววราภรณ์ เม่นทองคำครูจ้างสอนสพป.Click!
1622ดร.สุรัสวดี บวรพศวัตกิตติ์อาจารย์ม.เวสเทิร์นClick!
1623นางสุภาพร หร่ายสกุลครูสพป ปทุมธานีเขต 1Click!
1624พระกชกรณ์ กมฺมสุทฺโธ (ดีมี)พระนิสิตมจร.พิจิตรClick!
1625นางสาวอรทัย แก้วใสครูสำนักงานพระพุทธศาสนาClick!
1626สนธิญาณ รักษาภักดีอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์Click!
1627พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร)อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูตClick!
1628นางสาวพัณณ์นิกา เอี่ยมเพ็ชร์ครูสพป. สระบุรี เขต 2Click!
1629ดร.ธัชกร สถิตอริยะอาจารย์ครุศาสตร์ ส่วนกลางClick!
1630นางเครือวรรณ์ พรหมอารีย์นิสิตมจร.น่านClick!
1631พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโนอาจารย์วส.กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
1632ดร.ภูวเดช สินทับศาลอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชClick!
1633ดร.อภินันท์ บุษบกอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาบัยเวสเทิร์นClick!
1634พระอานนท์ ฐานิโย (วาที)พระลูกวัดมหานิกยClick!
1635นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมาบรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
1636นายอภิวัฒน์ สันฐานนักวิชาการศึกษาสำนักทะเบียนและวัดผลClick!
1637นางสาวอรปรียา แก้วแดงนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯClick!
1638พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร.อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
1639ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ปรีชา​ ศรี​สอนใจ​อาจารย์​วิทยาลัย​สงฆ์​ล​ำ​พูน​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​Click!
1640พระใสแก้ว แสงชายนิสิต มจร. จังหวัด เชียงรายมจร.จังหวัดเชียงรายClick!
1641อำนาจ ขัดวิชัยนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่Click!
1642นายณัฐพงษ์ เปี้ยคำผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครพนมClick!
1643พระพันธกานต์ ธมฺมเตโช (พลเดช)รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเทพมงคลวัดเทพมงคลClick!
1644นางสาวนุสรา สร้อยกลางนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1645ปิยาภรณ์ อินทะโรงนิสิตมจร วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1646นายสมควร ถ้วนนอกนักวิชาการศึกษาสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาClick!
1647นายวิทยา ปานไข่นักจัดการงานทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัยClick!
1648Phra Bounyang PHANSEELIPHAมจร วิทยาเขตขอนแก่นพุทธศาสตรบัณฑิต สาขปรัชญา ปี3Click!
1649นางสาวนงลัลักษ์ สภาธงแม่บ้านวิทยาละยสงฆ์ลำพูนClick!
1650อาจารย์อนุชา พละกุลอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีClick!
1651ดร.เสพบัณฑิต​ โหน่งบัณฑิตอาจารย์​ผู้​รับผิดชอบ​หลักสูตร​วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
1652เกษศิรินทร์ ปัญญาเอกนักจัดการงานทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์Click!
1653สุวิมล หงษาวรรณนักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1654นายทรงกฎ มงคลคลีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
1655ปัญวลี เสริมทรัพย์อาจารย์มจร สุรินทร์Click!
1656สุรภา ศรีวิชัยนักวิชาการการเงินและบัญชีกองคลังและทรัพย์สินClick!
1657นายสุริยะพงศ์ ปาลีนิสิตม. จ. ร ลำพูนClick!
1658พระใบฎีกาชาญชัย อคฺคธมฺโม (จีนกลับ)นิสิต มจร.ปี2วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการClick!
1659ดร.ชัยการ วาทะงามจนท.วิเคราะห์ข่าวบก.ป.บช.ก.สตช.Click!
1660จิรัญชญาภรณ์ ทักษิณนิสิตมจร. วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1661ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์คณะครุศาสตร์ มจร.Click!
1662พระอำนาจ พุททธอาสน์อาจารย์สาขาวิชาปรัชญามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วข.เชียงใหม่Click!
1663พระอธิการเวียง กิตศรีรุ่งโรจน์, ผศ.ดร.อาจารย์มจร สุรินทร์Click!
1664พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร.รองผู้อำนวยการ วส.วส.พิจิตรClick!
1665นาย จีรศักดิ์ แก้วแป้นนิสิตมจรClick!
1666นายสมบุญ ทิพรังศรีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
1667พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีClick!
1668นายพงษ์มนัส ดีอดอาจารย์-Click!
1669ดร.สุชาติ ใหมอ่อนอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีClick!
1670นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในClick!
1671พระพุฒิพงศ์ ปวฑฺฒนวํโส (เนตรทิพย์)นิสิตวัดดอนแก้วClick!
1672พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธีนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นClick!
1673นางสาวฐิญาภัณณ์ วงษาอาจารย์นวบ.ตากClick!
1674พระเรืองเดช โชติธมฺโม (เสียงเพราะ)อาจารย์มจร. วิทยาเขตสุรินทร์Click!
1675นาย ณรงค์ศักดิ์ ทั่งทองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไฮโดรควิพ จำกัดClick!
1676นางสาวรสริน แก้วไทรโพธิ์ครูโรงเรียนถาวรานุกูลClick!
1677นางสาวพิราวรรณ จักร์คำนักวิชาการศึกษาชำนาญการวิทยาเขตแพร่Click!
1678นางสาวพนมพร เมฆพัฒน์นักวิชาการศึกษานวบ.ตากClick!
1679วิกานดา ศรีศักดานักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีClick!
1680จิดาภา สมประดีครูอัตราจ้างสพป.สข เขต 2Click!
1681พระประพจน์ ปภากโร พรมมาจีนพระสอนศีลธรรมวัดโพธิ์ศรีบ้านเข็งClick!
1682ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์อาจารย์มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1683พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี (เหลาฉลาด)ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยาClick!
1684นางสาวนัฐชนก จิตต์เอื้อเฟื้อนิสิตมจร.นครศรีธรรมราชClick!
1685นายสมคิด น้ำเพชรนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดีClick!
1686นางสาวอรุณรัตน์ จูมจัตุรัสบรรณารักษ์วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมClick!
1687นายอดิศร วิชัยนิสิตมจร วส เชียงรายClick!
1688พระสมพร โฆสโกนิสิต ส่วนกลางคณะพุทธศาสตร์Click!
1689นางสาวทิตยา สีเหลืองนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1690นางสาวจิณห์วรา จันทรนักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีClick!
1691นางสาวทราภรณ์ อินทโสตนิสิตภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์ ลำพูนClick!
1692นางสาวภัณฑิลา ลำคำครูโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์Click!
1693นางสาวเปมิกา นิยมอุดมวัฒนาครูสพม. กรุงเทพมหานคร เขต1Click!
1694ดร.วรีย์นันทน์ สิริกรกาญจนาผู้อำนวยการโรงเรียนสช.กระทรวงศึกษาฯClick!
1695พระครูโกศลวิหารคุณ (จูม กุสโล/ภาษี), ดร.อาจารย์มจร.วข.อบ.Click!
1696พระมหาพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน (เหล่าสุนา)นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามClick!
1697นางสาวเนาวรัตน์ อาป้องนักศึกษา.Click!
1698นางสาวภัทรวดี ขันธะมูลครูรร.ปัจจิมเชียงยืนClick!
1699นางสาวชนากานต์ สิงห์เรืองนักวิชาการศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1700นางสาวตุลาภรณ์ แสนปรนอาจารย์มรภ.ลำปางClick!
1701วชิรวัชร งามละม่อมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงClick!
1702Dr.Kornpapar Charoenshansa อาจารย์มหาวิทยาลัยClick!
1703พระมหาพงษ์เทพ ปภากโรครูพระสอนศีลธรรมมจรClick!
1704นางสาวสุกัญญา ธรรมโรเวสนิสิตมจร.ขอนแก่นClick!
1705นายสมหมาย สุภาษิตรอง ผอ ส่วนวานบริหาร สำนักส่งเสริมฯสำนักส่งเสริมฯClick!
1706นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณเพชรนิสิต-Click!
1707นายกิตติมนต์ อัมพุกานนนิสิตมจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1708นายปิยะพล พลับวังกล่ำครูสพฐ.Click!
1709นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุลครูสะป.สิงห์บุรีClick!
1710นางสาวอภิญญา เวชสุวรรณ์นักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
1711นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศครูสพป.อย1Click!
1712นายสมบัติ บุตรแสนคมครูสพป.ปทุมธานี เขต 1Click!
1713นางสาวสุพันษา แก้วดวงดีครูศูนย์เด็กอปท.Click!
1714นายเจริญ กันทะวงค์เจ้าหน้าที่ทั่่วไปวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1715นายธีรวีร์ แพบัวนักศึกษามจรClick!
1716พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ), ผศ.อาจารย์มจร วิทยาเขตสุรินทร์Click!
1717พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน (หินศิลา)อาจารย์ประจำหลักสูตรพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามClick!
1718นางขวัญชนก คงพิบูลย์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯClick!
1719ดร.สุนันทกิจ เทียงเดชนักวิการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)กองคลังและทรัพย์สินClick!
1720ดร.อรเนตร บุนนาคนักวิชาการศึกษานักวิชาการClick!
1721นางสาว ​กรรณิการ์​ จันทร์​เหนือ​นิสิต​นักศึกษา​มหาวิทยาลัย​สงฆ์​ลำพูน​Click!
1722นางสาวสุภิศรา บุญช่วยนิสิต ปเอก ปรัชญา มจร.ส่วนกลางมจร.ส่วนกลางClick!
1723นางสาวปาลิดา นามเสนาะครูสพม.สุพรรณบุรีClick!
1724นายชัชชัย ชัยปัญญาเสมียนตราอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูนClick!
1725นางฐิตาภรณ์ บัวไขครูสายปฏิบัติการสอนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
1726นายวิกร ฆ้องวงศ์ครูอปท. ทน.พระนครศรีอยุธยาClick!
1727นายจิรพัฒน์ โพทะจันทร์ครูสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๕Click!
1728นายปราโมทย์ เมืองสังข์ครูกรุงเทพมหานครClick!
1729นายสมพร แก้วเจือนิสิตวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1730นายจักนรินทร์ สีนวลนักศึกษามจรClick!
1731นางสาวน้ำฝน​ ทิพรังษีครูผู้ช่วยโรงเรียน​อนุบาล​บางมูลนาก​"ราษฎร์​อุทิศ" Click!
1732จำรัส เลาสัตย์นิสิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมจร.วิทยาเขตพะเยาClick!
1733พระวชิรวิชญ์ ฐิตฺวํโส, ดร.อาจารย์วส สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิClick!
1734พระสุรพล อาจารสมฺปนฺโน อาหยินิสิตมจร เชียงรายClick!
1735นางสาวศรีวรรณ นามเกษรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวิทยาเขตอุบลราชธานีClick!
1736พระปลัดคมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน (รุ่งศิริ)เลขานุการวัดบางกระสอบวัดบางกระสอบClick!
1737พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.อาจารย์คณะสังคมศาสตร์Click!
1738พระมหาเจตณรงค์ ขนฺติธโร ( สุวรรณศร)รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณวิทยาClick!
1739นายวุฒิชัย นาเพชรนิสิตมจรClick!
1740นางสาวณัชธวดี บุญประเสริฐครูสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
1741นางสาวเมธาวี แคว้นเขาเม็งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยClick!
1742แม่ชีศศิมา นิธิวัฒน์ธนากรนักศึกษาวัดปากน้ำClick!
1743นางสาวสุพิชฌา แย้มคล้ายครูสพป.ปท.2Click!
1744นายจตุรภัทร สืบสายนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามClick!
1745พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.อาจารย์มจร.ขอนแก่นClick!
1746พระมหาจรินทร์ อริญฺชโย (กันทอง)นิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
1747นายอธิกรณ์ โสภณวัฒนาชัยไม่มีไม่มีClick!
1748นายพีระพัฒน์ เอียดทวนนิสิตมจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1749ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลืองนักวิชาการพัสดุมจร วิทยาเขตหนองคายClick!
1750นายพิพัฒน์ คันธาอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามClick!
1751นางกานต์พิชชา หลบหลีกพาลครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีClick!
1752นางสุรีรัตน์ พิมพ์ไทยครูอปท.Click!
1753จิรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตสงฆ์สุรินทร์Click!
1754PHRA SOMVANG PANYACHIDTO PANYACHIDนิสิต ป เอกมจร วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1755นางสาวอัญมณี บุตรเพชรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมClick!
1756นายญาณทัศน์ บุญทศบรรณารักษ์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงClick!
1757ดร ยโสธารา. ศิริภาประภากรรองผู้อำนวยการสำนักงานวัดป่าโยธาประสิทธิ์Click!
1758นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุลนักจัดการงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์Click!
1759พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม (ภู่โคกหวาย), ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีClick!
1760นางชุติกาญจน์ แก้วคงรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาClick!
1761พระครูกาญจนกิจโสภณอาจารย์ประจำหลักสูตรมจร.กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์Click!
1762นางสาว ปิยนันท์ วังเจียรพันธุ์นักศึกษามจร วส. เชียงรายClick!
1763นางสาว นลินี พรมพนัสนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1764นายวัชรา อิทสุวรรณ์ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สินวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1765พระปลัดวุฒิพงษ์ กิตฺติวณฺโณ, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์Click!
1766นางสาววรัตน์ติกาล สมใจนิสิตมขจ วิทยาเขตขอนแก่นClick!
1767นางสาวนิตยา ปิ่นละออ-องค์กรอิสระClick!
1768พระชาญชัย สุจิตฺโต ถวิลนอกบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปClick!
1769พระครู​วัชร​สุวรรณ​า​ทร, ดร.รองผู​้อำนวยการ​​ ฝ่ายวิชาการ​วิทยาลัย​สงฆ์​เพชรบุรี​Click!
1770พระมหาพรชัย วลฺลโภครูสอนบาลีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติClick!
1771เรวัฒน์ พรหมสะโรผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2Click!
1772พระอธิการสุขุม เตชธมฺโม (บุญคุ้ม)เจ้าอาวาสวัดสำโรงพัฒนาClick!
1773พระกิตติชัย จิตฺตปญฺโญ (ปัญญานนท์)เจ้าอาวาสนิสิต.ป.โท มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายClick!
1774นางสาวศิริลักษณ์ เติมกล้านิสิตปริญญาโทวิทยาเขตสุรินทร์Click!
1775นางสาวทิพวัลย์ พงค์ดานิสิตนักศึกษา​มหาวิทยาลัย​สงฆ์​ลำพูน​Click!
1776นายอาทิตย์ โปร่งจิตรพนักงานวัดบ้านขะยูงClick!
1777พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร.ผอ. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิClick!
1778พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ, ดร.อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิClick!
1779พระวรพงศ์​ ธมฺมวํโส​ (สีชาวงค์)​อาจารย์​พิเศษ​วิทยาลัย​สงฆ์​เพชรบุรี​Click!
1780พระใบฎีกาณรงค์ วิจิตฺตธมฺโม (สมศรี)เจ้าอาวาสคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาClick!
1781นางอัจฉราวรรณ กองสุขครูสพป.สระบุรี เขต 1Click!
1782ดร. สมบัติ นวลระอองอาจารย์มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์Click!
1783นางมีนา โสวรสครูรร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหาเสนี)๔Click!
1784นางสาววัชรี นกแก้วครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีClick!
1785พระครูโสภณรัตนบัณฑิต, ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราชClick!
1786พระนิวัฒน์ กิตติสาโร (รักเงิน)พระวัดตาเงินวัดตาเงินClick!
1787ผศ.ดร.เดช ชูจันอัดอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์Click!
1788นางสาวกฤษณี ศรีขวานักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านClick!
1789นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจนักจัดการงานทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1790นางสาวนารอน เวียงจันทร์นักจัดการงานทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1791นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตรรองผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1792นางสาวมานิตา ชูช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชีกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1793นายธนวัฒน์ อาตม์สกุลนักจัดการงานทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1794นายบุณยธร แสงโนรีนักจัดการงานทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1795นายภานะพล เพ็งน้ำคำนักจัดการงานทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1796นายวิศรุต จิมานังนักจัดการงานทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1797พระปลัดโกมุท สุธีโรนักทรัพยากรบุคคลกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1798พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณนักจัดการงานทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1799พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดีClick!
1800พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิClick!
1801นางสาวปวีณา สิงห์คำคานักจัดการงานทั่วไปคณะพุทธศาสตร์Click!
1802พระธนพร อาจาโร Click!
1803ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร สุขพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนClick!
1804พระวิโรจน์ กนฺตวีโรClick!
1805พระศรีธวัชเมธีClick!
1806นางสาวนภัสสร กัลปนาทรองผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรClick!
1807พระทรงกรด สิงห์พันธ์Click!
1808นางสาวอรทัย ศิลป์ประกอบClick!
1809พระสมพงศ์ ข้ามสี่นักวิชาการศึกษาClick!
1810นายวิชัย บุญอินคณะครุศาสตร์Click!