ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔

***************************

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้ว นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดดำเนินการให้ผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิต ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือ Community Isolation สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ดังนั้น จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔ เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน การสอบ การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Online)ตลอดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

๒. ให้ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้าง ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ตามข้อกำหนดของภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกเว้นส่วนงานที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานมอบหมายภาระงานให้บุคลากรและลูกจ้างในสังกัด ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแล ผ่านระบบ Less Paper เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่อง

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*แหล่งข่าว : https://www.mcu.ac.th/news/detail/36103