ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์) ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์)
ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

*****************************

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวฐนารัตน์ ศิริไชย
๒. พระกอบชัย เขมานฺนโท (แซ่อึ้ง)
๓. พระครูปลัดณพิชญ์าณวิโร (ลาภอิ่มทอง)
๔. นายคมสัน พันธุระ
๕. นายมนูญ ต่อเขต
๖. พระรัชพล ปภสฺสโร (เหลืองทองเปลว)
๗. นายวิจิตร ศรีสวัสดิ์
๘. นายวงศธร ธัญญะอุดม
๙. นายอริยะ เพียงตา
๑๐. พระกรินทร์ อาวุธปญฺโญ (นาปรัง)
๑๑. พระมหาสิริวัตร ปญฺญาวุฑฺโฒ (สุวรรณไตร)
๑๒. พระทองเจริญ อุปสนฺโต (โคตรดินขาว)
๑๓. นางสาวปุณิกา เดชสิทธิ์วิชญะ
๑๔. นายกิตติภัค สุดสะกรี
๑๕. นายถนัด ไชยพันธ์
๑๖. นางสาวอาริยา สุธาวรรณ์
๑๗. พระมหากัมพล อตฺถปาโล (ชำนาญ)

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันอังคาร ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID : 731 432 2745

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย วิชาความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอกสุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้วกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้
๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด
๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)
ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้