แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓