แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓