แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีการศึกษา ๒๕๖๓