การเสนอเอกสารที่นำเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)

กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

** การเสนอเอกสารที่นำเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ **

และต้องจัดแฟ้มเสนอขออนุมัติหรือลงนามสั่งการถึงอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย โดยลงทะเบียนรับและเสนอกลั่นกรองเอกสารตามลักษณะภาระงาน ส่วนงาน และสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วย

๑) เอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน
๒) เอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ
๓) เอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งทุกประเภท

ส่วนงานที่ต้องดำเนินการเอกสารดังกล่าว ระว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)

*** ให้นำส่งสารบรรณกลาง เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ***