ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๓ อัตรา

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ อนุมัติจัดสรรอัตรากำลังและเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสรรหา จำนวน ๓๓ อัตรา ประกอบด้วย

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ