วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๓ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.