ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๓ อัตรา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ