วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

           ๑. ตำแหน่งที่เปิดรับข้อเสนอ

               ตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป

           ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการประเมิน

               ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พุทธศักราช ๒๕๕๕

               ๒.๒ เป็นผู้ผ่านการอบรมการเขียนผลงานในหลักสูตรการเขียนผลงานสำหรับตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง ทั้งนี้ให้แสดงรายละเอียดหลักสูตร สถาบันที่จัดและชื่อวิทยากรประกอบด้วย

               ๒.๓ ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการประจำส่วนงาน ตามข้อ ๔  แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘

           3. ระยะเวลาที่เปิดรับข้อเสนอ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

               เปิดรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง วันที่ ๑ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์          บุคลากรผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ และมีความประสงค์จะเสนอผลงาน ให้นำส่งผลงาน พร้อมบันทึกข้อความ และเอกสารประกอบจำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยผู้เสนอผลงานต้องยื่นข้อเสนอด้วยตนเอง ที่ผู้อำนวยการกองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดประกาศ และเอกสารแนบประกาศ

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.