วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27

ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง มจร อยุธยา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

๑. สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.