ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง มจร อยุธยา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

๑. สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓