ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง สังกัด มจร อยุธยา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพ