ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รายละเอียดปรากฎตามประกาศ ตามลิงค์ด้านล่าง ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลูกจ้าง วิชาการ

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลูกจ้าง ปฏิบัติการวิชาชีพ