มจร วังน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ จำนวน ๒๔ อัตรา
ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน ๕ อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง ส่วนงาน คุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามลิงค์ด้านล่าง

๑. ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ

ลูกจ้าง วิชาการ ๒๓ อัตรา

บุคลากร วิชาการ ๑ อัตรา

๒. ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์