วันพุธ, สิงหาคม 4

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

คุณสมบัติผู้เสนอผลงาน
๑. มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พุทธศักราช ๒๕๕๕
๒. ผ่านการอบรมการเขียนผลงานในหลักสูตรการเขียนผลงานฯ ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง
๓. ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการประจำส่วนงานฯ

ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ ยืนข้อเสนอด้วยตัวเอง ที่ ผู้อำนวยการกองกลาง ห้อง ๑๐๒ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศ

Share.