ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

ตามที่มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ประเภทวิชาการ และ ปฏิบัติการวิชาชีพ รวม ๑๔ อัตรา และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. ลูกจ้าง วิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

๒. ลูกจ้าง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป